CONTROLE AANSLAG WATERSYSTEEMHEFFING - BSR

 • AANSLAG WATERSYSTEEMHEFFING ONTVANGEN VAN BSR?

  De aanslagen watersysteemheffing 2022 van waterschap Rivierenland worden opgelegd eind april 2022 door Belastingsamenwerking Rivierenland te Tiel (BSR) via het aanslagbiljet lokale belastingen 2022. Als u twijfelt over de juistheid van die aanslag dan kunt u die ter beoordeling aan ons voorleggen. Ostraka belastingadviseurs beoordeelt voor u de aanslag watersysteemheffing en dient eventueel een bezwaarschrift in bij BSR.

  Een aanslag watersysteemheffing wordt opgelegd aan een eigenaar (of zakelijk gerechtigde) van een gebouwde of een ongebouwde onroerende zaak. Als eigenaar (of zakelijk gerechtigde) kunt u te maken krijgen met een aanslag watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd of natuurterreinen.


  BEOORDELING AANSLAGBILJET LOKALE BELASTINGEN 2022 BSR

  Voor ondernemers en particulieren die gevestigd of woonachtig zijn in de gemeenten Altena, Maasdriel of Zaltbommel beoordelen wij de aanslagen watersysteemheffing 2022 op juistheid. Meestal kan dit op basis van no-cure-no-pay, alleen na het realiseren van een daadwerkelijke belastingbesparing betaalt u dan aan ons een vergoeding die bestaat uit een percentage van de belastingbesparing die wij voor u realiseren plus de eventueel door BSR aan u toegekende bezwaarkostenvergoeding.

  Geïnteresseerd? Meld u aan via e-mail of neem contact op met Hans Scherff voor een vrijblijvende kennismaking.

  N.B. Als u gevestigd of woonachtig bent buiten de gemeenten Altena, Maasdriel of Zaltbommel dan kunnen wij uw aanslag watersysteemheffing 2022 van BSR ook beoordelen, maar dan worden er afhankelijk van de omstandigheden afspraken op maat gemaakt.


  GRONDSLAG VAN DE WATERSYSTEEMHEFFING

  Watersysteemheffing gebouwd

  BSR heft de watersysteemheffing gebouwd naar de WOZ-waarde. Deze heffing ziet op een (gedeelte van een) gebouwd eigendom, inclusief de ongebouwde eigendommen die daarmee een samenstel vormen. Meestal komt dit samenstel overeen met de afbakening van het WOZ-object zoals dat door SVHW/de gemeente wordt gehanteerd. Dat is echter anders als de grond onderdeel is van een WOZ-object waarbij die grond bij de WOZ-waardering verplicht buiten beschouwing moet worden gelaten, bijvoorbeeld bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond of een Natuurschoonwetlandgoed.


  Watersysteemheffing ongebouwd

  Van een ongebouwde onroerende zaak wordt namens waterschap Rivierenland een watersysteemheffing ongebouwd geheven naar een tarief per hectare. Een ongebouwd eigendom is een stuk grond waarop geen gebouwen of bouwwerken aanwezig zijn, voor zover die grond geen samenstel vormt met een gebouwd eigendom. Daarnaast is een ongebouwd eigendom de grond waarvan de waarde bij de WOZ-waardering verplicht buiten beschouwing moet worden gelaten, bijvoorbeeld bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond of een Natuurschoonwetlandgoed.


  Watersysteemheffing natuurterreinen

  Voor een natuurterrein legt BSR een aanslag watersysteemheffing natuurterreinen op. Net als bij de watersysteemheffing ongebouwd geldt bij de watersysteemheffing natuurterreinen een tarief per hectare, maar het tarief per hectare is voor de natuurterreinen aanzienlijk lager. Als natuurterreinen kwalificeren onder andere een bos of een open water met een oppervlakte van ten minste één hectare.

  Voor onroerende zaken die geen bos of open water zijn, geldt als eis voor kwalificatie als natuurterrein dat de inrichting en het beheer geheel of nagenoeg geheel en duurzaam zijn afgestemd op het behoud of de ontwikkeling van natuur. Activiteiten die zijn afgestemd op het behoud of de ontwikkeling van natuur moeten worden gerekend tot het beheer in de zojuist bedoelde zin, dit geldt ook als die activiteiten leiden tot agrarische opbrengsten (Hoge Raad 7 november 2014).

  De eisen voor toepassing van het lage tarief voor natuurterreinen op grond van de Waterschapswet zijn niet gelijk aan de eisen op grond van de Wet WOZ voor een waardevrijstelling van natuurterreinen. Het is dus mogelijk dat uw natuurterrein niet is vrijgesteld bij toepassing van de Wet WOZ, terwijl u wel in aanmerking kan komen bij BSR voor het watersysteemheffingstarief voor natuurterreinen.

 • NIET EENS MET DE AANSLAG WATERSYSTEEMHEFFING?

  Als u het niet eens bent met de aanslag watersysteemheffing 2022, dan kan daartegen binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar worden gemaakt bij Belastingsamenwerking Rivierenland.

  Kloppen de percelen niet? Is het verkeerde tarief toegepast? Is het aanslagbiljet niet aan de juiste (rechts)persoon gericht? Dit zijn enkele punten die Ostraka belastingadviseurs voor u kan beoordelen. Als er fouten zijn gemaakt bij de aanslag watersysteemheffing, dan kunnen wij voor u een bezwaarschrift indienen bij BSR.


  AFSTEMMING WATERSYSTEEMHEFFING EN WOZ-BESCHIKKING

  Bij de aanslag watersysteemheffing ongebouwd is het van belang om te beoordelen hoe de (onder)grond in de heffing wordt betrokken door SVHW/de gemeente en BSR.

  Grond waaraan de gemeente bij de bepaling van de WOZ-waarde al een waarde heeft toegekend behoort normaliter door BSR niet te worden belast met watersysteemheffing ongebouwd naar een tarief per hectare. Als u eigenaar bent van een groot perceel of eigenaar bent van meerdere percelen, dan betaalt u mogelijk ten onrechte te veel watersysteemheffing.

  Wij kunnen de aanslag watersysteemheffing voor u controleren en eventueel bezwaar maken tegen de door BSR opgelegde aanslag watersysteemheffing.


  MEER WETEN? NEEM CONTACT OP

  Wilt u meer weten over de mogelijkheden in uw geval? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met ons.


  BELASTINGPLICHTIGE WATERSYSTEEMHEFFING

  Voor de watersysteemheffing 2022 gebouwd, ongebouwd of natuurterreinen is belastingplichtig degene die op 1 januari 2022 als eigenaar (of zakelijk gerechtigde) bij het Kadaster stond vermeld.

  Als er meerdere eigenaren zijn, dan maakt BSR een keuze aan wie de aanslag watersysteemheffing wordt opgelegd. BSR moet die keuze baseren op haar beleidsregels (opent in PDF).

  Als u eigenaar bent terwijl er ook een zakelijk gerechtigde is zoals een vruchtgebruiker, opstaller of erfpachter, dan behoort niet u maar de vruchtgebruiker, opstaller of erfpachter de aanslag watersysteemheffing opgelegd te krijgen.

  Als u landbouwgrond verpacht, dan bent u als verpachter belastingplichtig. Bij pachtovereenkomsten die bij de Grondkamer zijn geregistreerd is het overigens wel mogelijk dat u maximaal 50 procent van de watersysteemheffing doorberekent aan de pachter op grond van art. 22 Pachtprijzenbesluit.


  TARIEF WATERSYSTEEMHEFFING 2022 WATERSCHAP RIVIERENLAND

  Door BSR wordt watersysteemheffing 2022 geheven ter uitvoering van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Rivierenland 2022. De tarieven 2022 bedragen:

  • ingezetenen: € 117,96 per woonruimte;
  • ongebouwd: € 92,62 per hectare;
  • ongebouwd buitendijks: € 46,31 per hectare;
  • natuurterreinen: € 7,78 per hectare;
  • natuurterreinen buitendijks: € 3,89 per hectare;
  • gebouwd: 0,04008% van de WOZ-waarde;
  • gebouwd buitendijks: 0,02004% van de WOZ-waarde.

  Door BSR wordt watersysteemheffing 2021 geheven ter uitvoering van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Rivierenland 2021. De tarieven 2021 bedroegen:

  • ingezetenen: € 113,96 per woonruimte;
  • ongebouwd: € 89,30 per hectare;
  • ongebouwd buitendijks: € 44,65 per hectare;
  • natuurterreinen: € 7,90 per hectare;
  • natuurterreinen buitendijks: € 3,95 per hectare;
  • gebouwd: 0,04316% van de WOZ-waarde;
  • gebouwd buitendijks: 0,02158% van de WOZ-waarde.

  De tarieven 2020 van waterschap Rivierenland bedroegen:

  • ingezetenen: € 110,33 per woonruimte;
  • ongebouwd: € 86,28 per hectare;
  • ongebouwd buitendijks: € 43,14 per hectare;
  • natuurterreinen: € 7,64 per hectare;
  • natuurterreinen buitendijks: € 3,82 per hectare;
  • gebouwd: 0,04480% van de WOZ-waarde;
  • gebouwd buitendijks: 0,02240% van de WOZ-waarde.

  het tarief ingezetenen 2022 van waterschap Rivierenland is ten opzichte van twee jaren geleden dus gestegen met 7 procent. De tarieven ongebouwd 2022 van waterschap Rivierenland zijn ten opzichte van twee jaren geleden 7 procent gestegen. Het tarief gebouwd is wel gedaald, maar daartegenover staat dat de WOZ-waarde is gestegen.

  , datum .

  14-2-2022.


 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.