DISCLAIMER

 • Vrijwaringsclausule

  Ostraka belastingadviseurs heeft deze website slechts voor informatieve en promotionele doeleinden ingesteld en bijgewerkt. Hoewel wij zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Ostraka belastingadviseurs niet garanderen dat deze informatie actueel, compleet en/of accuraat is.

  Ostraka belastingadviseurs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Ostraka belastingadviseurs sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

  Ostraka belastingadviseurs geeft noch uitdrukkelijk noch impliciet garantie voor geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot deze informatie.


 • Door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. De informatie op deze website mag niet worden beschouwd als professioneel advies. Wij raden u aan advies in te winnen bij Ostraka belastingadviseurs, voordat u beslist of handelt.


  Copyright

  Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Ostraka belastingadviseurs.


  , datum .

  25-10-2021 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.