ENERGIEBELASTING EN WOZ-OBJECTAFBAKENING

15

aug

De energiebelasting wordt in beginsel per aansluiting berekend, ook als er meerdere elektriciteits- of gasaansluitingen zijn. Anderzijds geldt dat de heffingskorting energiebelasting elektriciteit in beginsel per aansluiting wordt berekend, ook als er meerdere WOZ-objecten zijn op een elektriciteitsaansluiting. Als gevolg van deze twee punten kan mogelijk worden bespaard op de energiebelasting.


HET SYSTEEM VAN DE ENERGIEBELASTING

Het energiebedrijf int via uw energienota ook energiebelasting. Die belasting draagt het energiebedrijf vervolgens af aan de Belastingdienst.

De hoogte van de energiebelasting is afhankelijk van de omvang van uw energieverbruik. Er zijn meerdere tariefschijven, bij een hoger energieverbruik geldt dan een lager energiebelastingtarief.


RELATIE TUSSEN DE ENERGIEBELASTING EN DE WOZ-OBJECTAFBAKENING

De objectafbakening op grond van de Wet WOZ is op twee manieren van belang voor de energiebelasting.

Ten eerste geldt dat de energiebelasting per WOZ-object moet worden berekend. Als er meerdere elektriciteits- of gasaansluitingen zijn, dan kunnen die mogelijk worden geclusterd. Er kan dan worden bespaard op de energiebelasting als het totale verbruik in een tariefschijf valt waarvoor een lager belastingtarief geldt. Het is in dat geval van belang dat de WOZ-objectafbakening op een zo'n groot mogelijk object betrekking heeft.

Ten tweede geldt dat de heffingskorting op de energiebelasting voor elektriciteit moet worden toegekend per WOZ-object. Als er achter een aansluiting meerdere WOZ-objecten zitten, dan bestaat voor elk WOZ-object recht op de heffingskorting. Het is dan van belang dat de WOZ-objectafbakening leidt tot zo veel mogelijk kleine WOZ-objecten.


HET BELANG VAN DE WOZ-OBJECTAFBAKENING

De omvang van een WOZ-object wordt door de gemeente bepaald en wordt bij de WOZ-beschikking vastgesteld. Hoe uw object is afgebakend kunt u echter niet zien aan de WOZ-beschikking. Daarvoor dient u het WOZ-taxatieverslag bij de gemeente op te vragen. Bij de berekening van de energiebelasting wordt in beginsel aangesloten bij de door de gemeente bepaalde WOZ-objectafbakening. Het is dus van belang de WOZ-beschikking en het WOZ-taxatieverslag goed te beoordelen en eventueel tijdig bezwaar te maken bij de gemeente tegen de WOZ-beschikking.

Vaak bestaat er wel enige discussieruimte over de vraag hoe de WOZ-objectafbakening in een bepaald geval zou moeten zijn.

Van een WOZ-object is niet alleen sprake bij een afzonderlijk gebouw. Vaak is er binnen een gebouw sprake van zelfstandige gedeelten die blijkens de indeling bestemd zijn om afzonderlijk te worden gebruikt. Dat is dan een apart WOZ-object (art. 16, onder c, Wet WOZ). Een onzelfstandig deel dat wel een aparte gebruiker heeft, is echter geen apart WOZ-object. Alle onzelfstandige delen vormen samen één WOZ-object. De scheidslijn tussen een zelfstandig gedeelte en een onzelfstandig deel is echter dun. Vaak hoeft er qua feiten en omstandigheden niet veel te wijzigen om van een zelfstandig gedeelte te veranderen in een onzelfstandig deel (of andersom).

Los daarvan kent de Wet WOZ een samenstelbepaling op grond waarvan een samenstel van meerdere onroerende zaken kan worden gevormd. Van een WOZ-samenstel is sprake als twee of meer onroerende zaken (of gedeelten daarvan) bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en die onroerende zaken (of gedeelten) naar de omstandigheden beoordeeld bij elkaar behoren (art. 16, onder d, Wet WOZ).


WAT IS VOORDELIG VOOR DE ENERGIEBELASTING?

Om gebruik te kunnen maken van een clustering is het van belang dat de aansluitingen binnen één WOZ-object liggen. Clustering van meerdere aansluitingen binnen één groot WOZ-object kan voordelig zijn omdat het energieverbruik dan kan worden gecumuleerd voor de berekening van de energiebelasting. Dat doet zich voor als het getotaliseerde energieverbruik valt in de hogere tariefschijven waarvoor lagere energiebelastingtarieven gelden. Clustering heeft dan tot gevolg dat de schijven met hogere tarieven maar één keer worden toegepast.

Het samenvoegen van verschillende kleine WOZ-objecten tot één groot WOZ-object en vervolgens het clusteren van de energieaansluitingen kan echter in bepaalde gevallen ook nadelig zijn. Op de energiebelasting voor elektriciteit geldt namelijk per WOZ-object een heffingskorting van € 308,54 in 2018. Bij een laag energieverbruik kan het zo zijn dat er bij clustering geen tariefvoordeel ontstaat, terwijl wel het recht op meerdere heffingskortingen verloren gaat.

Het is dus van belang om vooraf goed te beoordelen of er sprake is van een mogelijk voordeel of juist nadeel.


BIJ WIE MOET U HET VERZOEK TERUGGAAF ENERGIEBELASTING INDIENEN?

In het geval van een verzoek om teruggave van energiebelasting wegens clustering van aansluitingen is het aantal energiebedrijven dat energie levert aan het WOZ-object bepalend voor de vraag waar het verzoek om teruggaaf van energiebelasting moet worden ingediend.

Als de levering via meerdere aansluitingen geschiedt door één energiebedrijf, dan moet u bij dat energiebedrijf het verzoek om teruggaaf energiebelasting op grond van clustering indienen. Het energiebedrijf zal uw clusteringsverzoek beoordelen en als zij daarmee akkoord is zal het energiebedrijf een verzoek om teruggaaf van energiebelasting bij de Belastingdienst indienen. Nadat het energiebedrijf van de Belastingdienst de teruggaafbeschikking heeft ontvangen, zal het energiebedrijf de teruggave aan u uitbetalen of verrekenen met uw energienota.

Als de levering via meerdere aansluitingen geschiedt door meerdere energiebedrijven, dan moet u zelf bij de Belastingdienst verzoeken om teruggave van de te veel betaalde energiebelasting wegens clustering.

In het geval van een verzoek om teruggave van energiebelasting omdat er sprake is van meer dan één WOZ-object achter een aansluiting, moet u het teruggaafverzoek om toepassing van extra heffingskortingen indienen bij de Belastingdienst.


TOT HOELANG TERUG KAN EEN VERZOEK OM TERUGGAAF WORDEN INGEDIEND?

Als u in aanmerking komt voor teruggaaf van energiebelasting, dan moet het verzoek om teruggave in beginsel binnen dertien weken na de eindafrekening van de energieleverancier worden ingediend. Daarna ingediende verzoeken neemt de Belastingdienst nog wel ambtshalve in behandeling, met terugwerkende kracht tot maximaal vijf kalenderjaren terug. Voor toepassing van de clustering over 2013 dient dus eind 2018 een verzoek te zijn ingediend.

Let wel op als u het clusteringsverzoek moet indienen bij de energieleverancier, meestal hanteert de energieleverancier namelijk een deadline die eerder eindigt. Om te profiteren van de teruggaaf energiebelasting over 2013 kunt u dan niet wachten tot 31 december 2018. Informeer daarom tijdig bij uw energieleverancier wat de deadline is die zij hanteren voor clusteringsverzoeken.


BESPAREN OP DE ENERGIEBELASTING? VRAAG HET OSTRAKA

Wilt u weten of wijziging van de WOZ-objectafbakening in uw geval mogelijk is en of u daarmee kunt besparen op de energiebelasting? Of heeft u hulp nodig bij het indienen van een teruggaveverzoek energiebelasting? Neem dan vrijblijvend contact op met Ostraka belastingadviseurs, wij helpen u graag verder.


, , laatst bijgewerkt: 14-04-2018.


« terug naar het nieuwsoverzicht


contact icoon Ostraka belastingadviseurs

Contact

Ostraka belastingadviseurs BV
Postbus 44
4284 ZG  RIJSWIJK N-Br
T 0183-760522
info@ostraka.nl
  • Ostraka belastingadviseurs BV
  • 0183-76 05 22
  • info@ostraka.nl
  • Postbus 44
  • 4284 ZG
  • RIJSWIJK N‑Br.