ACTUALITEITEN ZORGTOESLAG 2017

1

mrt

Wat is zorgtoeslag? Heeft u recht op zorgtoeslag? Hoe hoog is de zorgtoeslag 2017? In dit artikel over de zorgtoeslag gaan wij op die vragen in.


WAT IS ZORGTOESLAG?

Zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen. Met deze belastingvrije bijdrage kunt u sinds 2006 gedeeltelijk de premie van de verplichte zorgverzekering betalen. De zorgtoeslag wordt maandelijks uitbetaald door de Belastingdienst/Toeslagen.


WANNEER KOMT U IN AANMERKING VOOR ZORGTOESLAG?

Voor zorgtoeslag komt u in aanmerking als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • u bent 18 jaar of ouder (onder de 18 jaar is de zorgverzekering gratis);
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
 • u heeft een Nederlandse zorgverzekering voor uw ziektekosten (basisverzekering);
 • het (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog;
 • het (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

Als u militair, gedetineerd, gemoedsbezwaard of buitenlandse student bent, dan is sprake van een situatie waarin u geen zorgtoeslag krijgt, of er gelden aanvullende regels. Zie daarover verder de website van de Belastingdienst/Toeslagen.

Op de website van de Belastingdienst/Toeslagen staan speciale regels vermeld voor als u in het buitenland woont of werkt.


HOE HOOG IS DE ZORGTOESLAG?

De maximum zorgtoeslag 2017 is per jaar € 1.056 voor een alleenstaande, of voor partners € 2.040. U ontvangt de maximum zorgtoeslag als uw inkomen niet hoger is dan het wettelijk minimumloon. De hoogte van uw zorgtoeslag daalt naar mate uw inkomen hoger is. Daarnaast geldt sinds 2013 dat u helemaal geen zorgtoeslag krijgt als uw vermogen te hoog is.


DE INKOMENSGRENZEN VOOR DE ZORGTOESLAG

Of u voor zorgtoeslag in aanmerking komt en wat de hoogte daarvan is, wordt bepaald door het toetsingsinkomen. Uw toetsingsinkomen is het verzamelinkomen volgens uw aanslag inkomstenbelasting, dus de gezamenlijke inkomsten uit box 1 (inkomen uit werk en woning), box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) en box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Als u geen belastingaangifte hoeft te doen, dan is het toetsingsinkomen het bruto-bedrag dat staat op de jaaropgave(n) van uw werkgever(s) en/of uitkeringsinstantie(s).

De maximum zorgtoeslag is in 2017 € 1.056 op jaarbasis voor een alleenstaande, of voor partners € 2.040. De maximum zorgtoeslag wordt uitgekeerd als het toetsingsinkomen lager is dan het drempelinkomen. Het drempelinkomen is gelijk aan het wettelijk minimumloon en bedraagt € 20.109 in 2017. De hoogte van het bedrag aan zorgtoeslag dat u krijgt, daalt naar mate uw toetsingsinkomen hoger is ten opzichte van het drempelinkomen. Een alleenstaande heeft bij een toetsingsinkomen 2017 tot en met € 27.857 nog recht op zorgtoeslag. Voor toeslagpartners bestaat in 2017 recht op zorgtoeslag tot en met een gezamenlijk toetsingsinkomen van € 35.116. Als uw inkomen hoger is dan deze bedragen, dan heeft u in 2017 geen recht op zorgtoeslag.

Let op dat als u vermogen heeft, over het bedrag boven het heffingvrije vermogen (€ 25.000 per persoon) een forfaitair rendement geldt in box 3 van de inkomstenbelasting dat ook tot het toetsingsinkomen wordt gerekend.


DE VERMOGENSGRENZEN VOOR DE ZORGTOESLAG

Per 1 januari 2013 is een extra toets ingevoerd om te bepalen of er recht bestaat op zorgtoeslag. Ongeacht de hoogte van uw inkomen krijgt u helemaal geen zorgtoeslag als de grondslag sparen en beleggen van box 3 van de inkomstenbelasting 2017 hoger is dan € 82.752 (art. 2a Wet op de zorgtoeslag).

Dit doet zich voor bij een vermogen op 1 januari 2017 vanaf € 107.752, of bij fiscale partners bij een gezamenlijk vermogen vanaf € 132.752 (rekening houdende met het heffingvrije vermogen in 2017 van € 25.000 per persoon).

Tot en met 2015 behielden AOW-gerechtigden met een hoger vermogen het recht op zorgtoeslag als zij recht hadden op de ouderentoeslag in box 3 (art. 5.6 Wet op de inkomstenbelasting). Dit deed zich voor in de volgende situaties. Als uw inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting in 2015 niet meer bedroeg dan € 14.431, dan gold een ouderentoeslag van € 28.236. Als uw inkomen in box 1 meer bedroeg dan € 14.431 maar niet meer dan € 20.075, dan gold een ouderentoeslag van € 14.118. Deze ouderentoeslag in box 3 van de inkomstenbelasting is echter vervallen per 1 januari 2016. Hierdoor kan het voorkomen dat u in 2015 nog recht had op zorgtoeslag, maar dat u vanaf 2016 te veel vermogen heeft om nog recht te hebben op zorgtoeslag.

De grondslag sparen en beleggen bestaat uit het saldo van bezittingen en schulden in box 3 van de inkomstenbelasting. Tot de bezittingen behoren bank- en spaarrekeningen, aandelen, obligaties, overige vorderingen, contant geld, een tweede woning, overige onroerende zaken, niet-vrijgestelde kapitaalverzekeringen, rechten op periodieke uitkeringen, overige bezittingen en virtuele betaalmiddelen. Uw eigen woning valt in box 1 en telt dus niet mee in box 3.

De vrijstelling in box 3 voor groene beleggingen geldt alleen voor de inkomstenbelasting, maar niet voor de vermogenstoets in het kader van de zorgtoeslag. De voor de inkomstenbelasting vrijgestelde groene beleggingen moeten dus in het kader van de zorgtoeslag nog bij het box 3 vermogen worden opgeteld.

Als er bij u sprake is van bijzonder vermogen, zoals vermogen van een (pleeg)kind of een speciale uitkering, dan telt dat vermogen niet mee voor de vermogenstoets. Bij de Belastingdienst/Toeslagen kunt u een verzoek indienen om dat vermogen niet te laten meetellen, zie het modelformulier. Als u de definitieve berekening van de zorgtoeslag al heeft gekregen dan kunt u dat verzoek niet meer indienen, maar moet u bezwaar maken.


AANVRAAG, VOORSCHOT EN DEFINITIEVE TOEKENNING ZORGTOESLAG

Als u vorig jaar al zorgtoeslag ontving, dan heeft u eind 2016 automatisch een "voorschotbeschikking" gekregen voor de zorgtoeslag 2017. Wel moet u zelf eventuele wijzigingen in uw omstandigheden in de loop van het jaar doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen. Relevante wijzigingen voor de zorgtoeslag zijn onder andere:

 • u gaat trouwen of samenwonen, of u gaat juist uit elkaar;
 • de hoogte van uw bruto inkomen verandert;
 • de hoogte van uw hypotheek - en daardoor het bedrag aan hypotheekrente - wijzigt;
 • u heeft meer of minder bij de belastingaangifte afrekbare specifieke zorgkosten;
 • u doet dit jaar meer of minder aftrekbare giften;
 • uw aftrekbare lijfrentepremie wijzigt;
 • van andere aftrekposten bij de belastingaangifte maakt u meer of minder gebruik;
 • uw vermogenssituatie (box 3) wijzigt.

Voor een volledig overzicht verwijzen wij naar de website van de Belastingdienst/Toeslagen.

De zorgtoeslag wordt door de Belastingdienst/Toeslagen uitbetaald rond de 20e dag van de maand voorafgaande aan de maand waarop de zorgtoeslag ziet. Bijvoorbeeld wordt de zorgtoeslag van februari 2017 uitbetaald op 20 januari 2017. Het maandelijkse bedrag dat u ontvangt is een voorschot, omdat het is gebaseerd op een schatting van uw inkomen over 2017.

De "beschikking definitieve berekening" van de zorgtoeslag 2017 ontvangt u nadat u de aangifte inkomstenbelasting over 2017 heeft ingediend. Als de definitieve aanslag inkomstenbelasting afwijkt van uw aangifte, dan kunt u een "herziene beschikking" zorgtoeslag ontvangen. Mogelijk krijgt u extra geld terug of moet u juist zorgtoeslag terugbetalen.

Als u in 2016 geen zorgtoeslag ontving, dan moet u zelf een aanvraag zorgtoeslag 2017 indienen. Als u in de loop van 2017 de aanvraag indient, dan wordt de zorgtoeslag daarna maandelijks uitbetaald. Als u zich pas na afloop van 2017 realiseert dat u recht had op zorgtoeslag, dan kunt u een aanvraag voor de zorgtoeslag 2017 nog indienen tot 1 september 2018 (soms heeft u echter nog langer de tijd, bijvoorbeeld als u uitstel heeft gekregen voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2017).

Door het indienen van een aanvraag zorgtoeslag voor 2017 ontvangt u niet automatisch ook zorgtoeslag over 2016. Een aanvraag voor zorgtoeslag 2016 kunt u nog indienen tot 1 september 2017.


BEREKENING HOOGTE VAN DE ZORGTOESLAG

De maximum zorgtoeslag 2017 is per jaar € 1.056 voor een alleenstaande, of voor partners € 2.040. U ontvangt de maximum zorgtoeslag als uw inkomen niet hoger is dan het wettelijk minimumloon. De hoogte van uw zorgtoeslag daalt naar mate uw inkomen hoger is. Daarnaast geldt sinds 2013 dat u helemaal geen zorgtoeslag krijgt als uw vermogen te hoog is.

De zorgtoeslag is voor een alleenstaande gelijk aan het verschil tussen de standaardzorgverzekeringspremie (2017: € 1.530) en een van het toetsingsinkomen en drempelinkomen afhankelijke normpremie. Bij partners gaat het om tweemaal de standaardpremie en de over het gezamenlijk toetsingsinkomen berekende normpremie.

De normpremie 2017 bedraagt (art. 2 Wet op de zorgtoeslag):

 • voor een alleenstaande: 2,305 procent van € 20.109 (oftewel € 464) plus 13,46 procent van het [toetsingsinkomen minus € 20.109], maar ten minste € 464; de maximum zorgtoeslag per jaar bij het drempelinkomen van € 20.109 is € 1.530 - € 464 = € 1.066;
 • voor partners: 5,055 procent van € 20.109 (oftewel € 1.017) plus 13,46 procent van het [gezamenlijke toetsingsinkomen minus € 20.109], maar ten minste € 1.017; de maximum zorgtoeslag per jaar bij het drempelinkomen van € 20.109 is € 3.060 - € 1.017 = € 2.043.

Voorbeelden:

Voor een alleenstaande met een toetsingsinkomen van € 22.500 bedraagt de normpremie 2,305 procent van € 20.109 plus 13,46 procent van [€ 22.500 - € 20.109], oftewel € 463 + € 321 = € 785. De zorgtoeslag is dan € 1.530 - € 785 = € 745.

Voor toeslagpartners met een gezamenlijk toetsingsinkomen van € 30.000 bedraagt de normpremie 5,055 procent van € 20.109 plus 13,46 procent van [€ 30.000 - € 20.109], oftewel € 1.017 + € 1.331 = € 2.348. De zorgtoeslag is dan € 3.060 - € 2.348 = € 712.

Op de website van de Belastingdienst/Toeslagen kunt u een proefberekening maken van de zorgtoeslag waarop u recht heeft.

Als u slechts recht heeft op minder dan € 24 zorgtoeslag per jaar, dan wordt dit bedrag niet uitbetaald. Als na afloop van 2017 blijkt dat u toch recht heeft op meer dan € 24, dan wordt de zorgtoeslag alsnog uitbetaald.


MEER WETEN?

Door het vervallen van de ouderentoeslag van box 3 van de inkomstenbelasting kan het voorkomen dat op 1 januari 2017 uw vermogen te hoog is om nog recht te hebben op zorgtoeslag. Wilt u meer weten over de gevolgen in uw situatie en eventuele oplossingen? Neem dan vrijblijvend contact op met Ostraka belastingadviseurs.


, , laatst bijgewerkt: 09-01-2017.


« terug naar het nieuwsoverzicht


contact icoon Ostraka belastingadviseurs

Contact

Ostraka belastingadviseurs BV
Postbus 44
4284 ZG  RIJSWIJK N-Br
T 0183-760522
info@ostraka.nl
 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.