BELASTINGWIJZIGINGEN 2015 VOOR PARTICULIEREN

17

sept

Let op: Het onderstaande artikel gaat over de wetswijzigingen per 1 januari 2015, bent u op zoek naar informatie over de belastingwijzigingen betreffende 2018, klik dan hier om daarover te lezen.


Hieronder geven wij een kort overzicht van de belastingwijzigingen voor particulieren die per 1 januari 2015 worden ingevoerd als gevolg van het Belastingplan 2015 en een aantal andere wetten.


BETREFFENDE HET INKOMEN

Het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting (tot circa € 20.000) wordt in 2015 36,5 procent. Dit is wel hoger dan het huidige tarief van 36,25 procent maar het is een verlaging ten opzichte van het tarief van 36,76 procent dat aanvankelijk was voorzien. Betreffende de tweede, derde en vierde schijf van de inkomstenbelasting blijven de tarieven gehandhaafd op respectievelijk 42, 42 en 52 procent. Wel worden de schijven verlengd, waardoor het toptarief van 52 procent pas bij een inkomen van € 57.585 wordt bereikt.

De algemene heffingskorting wordt verhoogd naar € 2.203. Voor inkomens boven circa € 20.000 geldt nu al dat de algemene heffingskorting lager wordt (afbouw) naar mate het inkomen hoger is. In 2015 vindt afbouw plaats tot de minimale algemene heffingskorting van € 1.342, bij een inkomen van circa € 57.000.

Om werken lonender te maken wordt de maximale arbeidskorting verhoogd naar € 2.220. De arbeidskorting is vorig jaar inkomensafhankelijk gemaakt en wordt in een aantal jaren afgebouwd tot nihil voor een inkomen vanaf circa € 100.000. De inkomensgrens vanaf waar de arbeidskorting wordt afgebouwd, wordt in 2015 verhoogd naar circa € 49.900.

De werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar wordt vanaf 2015 afgeschaft voor nieuwe gevallen.


BETREFFENDE DE WONING

Om restschulden beter te kunnen financieren wordt de maximale periode voor de aftrek van rente op een restschuld na verkoop van een woning verlengd naar vijftien jaar in plaats van tien jaar.

De periode waarover hypotheekrenteaftrek mogelijk is voor de oude eigen woning die leeg staat in afwachting van verkoop, wordt definitief verlengd tot drie jaar.

Als de oude eigen woning verhuurd is geweest in afwachting van verkoop, dan mag na afloop van de verhuur toch weer de renteaftrek worden toegepast. Deze regeling zou worden afgeschaft, maar blijft bestaan.

Sinds vorig jaar wordt het maximale aftrekpercentage van de rente over de eigenwoningschuld jaarlijks verlaagd met 0,5 procent. Voor 2015 is het maximale aftrekpercentage 51 procent. Het huidige onbelaste rentevoordeel bij personeelsleningen zal worden aangepast om er voor te zorgen dat personeelsleningen niet langer gunstiger dan andere leningen worden behandeld. In de loop van dit jaar volgt het concrete wetsvoorstel hierover.

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde boven € 1.040.000 wordt verhoogd van 1,80 naar 2,05 procent. In 2016 zal dit verder stijgen naar 2,35 procent.

Het verlaagde BTW-tarief van 6 procent op de arbeidskosten voor renovatie, herstel en tuinonderhoud van woningen van twee jaar of ouder, wordt verlengd tot 1 juli 2015. Om van het lagere tarief gebruikt te mogen maken moeten de werkzaamheden geheel afgerond zijn op 1 juli 2015. Als de werkzaamheden niet voor 1 juli 2015 zijn afgerond, dan geldt het normale BTW-tarief van 21 procent, óók voor het deel van de werkzaamheden dat wel voor 1 juli 2015 is verricht.

De in 2014 geldende tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning wordt in 2015 niet verlengd.


WIJZIGINGEN BETREFFENDE KINDREGELINGEN

Drie kindgerelateerde regelingen in de inkomstenbelasting worden afgeschaft met ingang van 1 januari 2015: de ouderschapsverlofkorting, de aftrek uitgaven voor levensonderhoud van kinderen en de alleenstaande-ouderkorting. Het vervallen van de ouderschapsverlofkorting en de alleenstaande ouderkorting worden deels gecompenseerd via het kindgebonden budget.

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen tot 18 jaar, dat daalt als het gezamenlijk inkomen van de ouders hoger is dan € 19.767. In vergelijking met 2014 daalt het kindgebonden budget in 2015 minder naar mate het inkomen stijgt. Nieuw is dat alleenstaande ouders vanaf 1 januari 2015 extra kindgebonden budget kunnen krijgen, de zogenoemde 'alleenstaande-ouderkop'.

Het recht op kinderopvangtoeslag bij ontslag wordt verlengd van drie naar zes maanden in 2015 en 2016.


VOORDELIGE OPNAME LEVENSLOOPREGELING

Personen die nog deelnemen aan de levensloopregeling kunnen in 2015 het volledige tegoed ineens opnemen, waarbij slechts 80 procent wordt belast. Dit voordeel geldt alleen voor de op 31 december 2013 bestaande aanspraken. Het meerdere wordt wel volledig in de belastingheffing betrokken.

De regeling lijkt op de afkoopmogelijkheid die van toepassing was in 2013. Wie daarvan toen geen gebruik heeft gemaakt, krijgt in 2015 opnieuw de mogelijkheid. De regeling vervalt weer per 1 januari 2016.


BIJTELLING ZUINIGE AUTO'S

Voor zuinige auto's geldt nu 4, 7, 14 of 20 procent als bijtelling bij het inkomen voor het privégebruik van een auto van de zaak. De verwachting was dat de regeling voor zuinige auto's zou worden aangepast. Dit is echter vooruitgeschoven naar 2016.


VOOR OUDEREN

Voor AOW-gerechtigden met een inkomen van maximaal circa € 20.000 en een box 3-vermogen van maximaal circa € 280.000 verhoogt de ouderentoeslag nu voor hen het heffingsvrije vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting met maximaal € 27.984. Deze ouderentoeslag wordt afgeschaft met ingang van 2016. Door deze maatregel zal de vermogensgrens voor de zorgtoeslag en huurtoeslag eerder worden bereikt. Daarnaast zullen ouderen eerder een eigen bijdrage verschuldigd zijn voor zorg op grond van de AWBZ.

De ouderenkorting wordt met ingang van 2016 verlaagd met € 83. Dat betekent dat bij een inkomen tot circa € 36.200 de ouderenkorting wordt verlaagd naar circa € 970 en bij hogere inkomens de ouderenkorting wordt verlaagd naar circa € 70. Volgens het belastingplan 2016 wordt deze verlaging van de ouderenkorting echter teruggedraaid.


WILT U MEER WETEN OVER DE WIJZIGINGEN 2015?

Bent u benieuwd welke gevolgen deze belastingwijzigingen voor u hebben? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Ostraka belastingadviseurs.

Let op: Het bovenstaande artikel gaat over de wetswijzigingen per 1 januari 2015, bent u op zoek naar informatie over de belastingwijzigingen betreffende 2019, klik dan hier om daarover te lezen.


, , laatst bijgewerkt: 28-08-2015.


« terug naar het nieuwsoverzicht


contact icoon Ostraka belastingadviseurs

Contact

Ostraka belastingadviseurs BV
Postbus 44
4284 ZG  RIJSWIJK N-Br
T 0183-760522
info@ostraka.nl
  • Ostraka belastingadviseurs BV
  • 0183-76 05 22
  • info@ostraka.nl
  • Postbus 44
  • 4284 ZG
  • RIJSWIJK N‑Br.