HOOFDZAKEN BELASTINGVERANDERINGEN 2016 VOOR PARTICULIEREN

16

sept

Let op: Het onderstaande artikel gaat over de wetswijzigingen per 1 januari 2016. Wilt u informatie over de belastingwijzigingen per 1 januari 2019, klik dan hier om daarover te lezen.


In dit artikel geven wij een overzicht van de belangrijkste belastingveranderingen die voor particulieren worden ingevoerd per 1 januari 2016 in verband met het Belastingplan 2016 (opent in PDF) en een aantal andere wetten. De naar aanleiding van het akkoord met de D66 op 8 december 2015 aangekondigde novelle is hieronder ook verwerkt. Het Belastingplan 2016 en de novelle is op 22 december 2015 door de Eerste Kamer aangenomen.


MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET INKOMEN

TARIEVEN 2016 BOX 1 INKOMSTENBELASTING

In de eerste schijf van de inkomstenbelasting (tot circa € 20.000) wordt het tarief in 2016 36,55 procent. Dit is een kleine verhoging ten opzichte van het tarief van 36,5 procent in 2015. In de tweede en derde inkomstenbelastingschijf worden de tarieven in 2016 verlaagd met 1,6 procent naar 40,4 procent. In verband met het akkoord met de D66 zijn deze nieuwe tarieven hoger dan de 40,15 procent die bij Prinsjesdag was aangekondigd.
De laatste inkomstenbelastingschijf – het toptarief – blijft ongewijzigd op 52 procent. Wel wordt de derde schijf verlengd met € 8.548. Daardoor is het toptarief pas bij een inkomen vanaf € 66.421 van toepassing.


ALGEMENE HEFFINGSKORTING

De algemene heffingskorting wordt in 2016 verhoogd naar € 2.242. Bij een inkomen boven circa € 20.000 wordt de algemene heffingskorting lager (afbouw) naar mate het inkomen hoger is. In 2016 wordt de algemene heffingskorting volledig afgebouwd. Als het inkomen hoger is dan circa € 66.000, dan bedraagt de algemene heffingskorting nihil.


ARBEIDSKORTING 2016

Om werken lonender te maken wordt in 2016 bij de belastingwijzigingen voorgesteld om de maximale arbeidskorting te verhogen van € 2.220 (2015) naar € 3.103. De hoogte van de arbeidskorting is inkomensafhankelijk. Tot een inkomen van circa € 19.750 stijgt de arbeidskorting tot het maximale bedrag van € 3.103. Vanaf een inkomen van circa € 34.000 wordt de arbeidskorting afgebouwd als het inkomen stijgt. Bij een inkomen van circa € 111.600 bedraagt de arbeidskorting nihil. Gemiddeld genomen zullen werknemers in 2016, met uitzondering van de hogere inkomens, meer arbeidskorting genieten ten opzichte van 2015.


MAATREGELEN BETREFFENDE DE WONING

RENTEAFTREK NA TIJDELIJK NIET VOLDOEN ANNUÏTAIRE AFLOSSINGSEIS

Sinds 2013 is hypotheekrente alleen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als de lening minimaal annuïtair wordt afgelost. Als langdurig niet aan de aflossingseis wordt voldaan, is renteaftrek niet meer mogelijk. De lening ging dan tot nu toe permanent over naar box 3 van de inkomstenbelasting. Volgens de belastingwijzigingen wordt deze sanctie met terugwerkende kracht verzacht en is de sanctie niet langer permanent. Zodra de aflossingsachterstand is ingehaald gaat de lening weer naar box 1 van de inkomstenbelasting en is renteaftrek vanaf dat moment weer mogelijk.


VEREENVOUDIGING INFORMATIEPLICHT BIJ EIGENWONINGSCHULD

De informatieplicht bij een eigenwoningschuld wordt vereenvoudigd volgens het Belastingplan 2016. Belastingplichtigen met een eigenwoningschuld bij een eigen vennootschap of een particulier, zoals een familielid, moeten volgens de huidige belastingwetgeving via een modelformulier bepaalde informatie over deze schuld aan de Belastingdienst geven. Vanaf het belastingjaar 2016 vervalt het modelformulier en wordt de informatieplicht geïntegreerd in de aangifte inkomstenbelasting.


UITBREIDING HOORRECHT (VER)HUURDER BIJ WOZ-BEZWAARPROCEDURE

Op Prinsjesdag werd voorgesteld om het hoorrecht bij een bezwaarprocedure tegen de WOZ-waarde van een onroerende zaak uit te breiden omdat huurders en verhuurders sinds 1 oktober 2015 een tegengesteld belang kunnen hebben bij de WOZ-waarde en zij hun belang momenteel niet kenbaar kunnen maken als zij geen partij zijn in de bezwaarprocedure. Naar aanleiding van kritische opmerkingen heeft het Kabinet het wijzigingsvoorstel betreffende de uitbreiding van het hoorrecht weer ingetrokken. Er wordt naar gestreefd om volgend jaar met een oplossing te komen.


VERRUIMING SCHENKINGSVRIJSTELLING IN 2017

De belastingwijzigingen bevatten ook de regeling dat vanaf 1 januari 2017 schenkingen ten behoeve van de eigen woning worden vrijgesteld tot € 100.000. Zie daarover verder de belastingwijzigingen 2017.

Voor de periode tot 1 januari 2017 geldt de beperking dat alleen ouders eenmalig een bedrag belastingvrij kunnen schenken aan een eigen kind voor een eigen woning of bepaalde studie of opleiding. Daarbij geldt in 2015 en 2016 een schenkbelastingvrijstelling van € 52.725 respectievelijk € 53.016. Zo’n schenking in 2015 of 2016 kan overigens in 2017 of 2018 onder de nieuwe regeling wel nog tot € 100.000 belastingvrij worden aangevuld.


VERMOGENSRENDEMENTSHEFFING BOX 3

WIJZIGINGEN MET INGANG VAN 2016

Naar aanleiding van het akkoord met de D66 wordt in 2016 het heffingsvrije vermogen voor box 3 met extra € 3.000 verhoogd. Samen met de reeds voorgenomen indexatie komt het heffingsvrije vermogen (=vrijstelling) in 2016 uit op € 24.437 (2015: € 21.330). Door deze verhoging zullen in 2016 al 215.000 belastingplichtigen geen belasting meer hoeven te betalen in box 3.


WIJZIGINGEN MET INGANG VAN 2017

Met ingang van 2017 wordt het fictieve rendement in box 3 aangepast, zie daarover de belastingwijzigingen 2017.


WIJZIGINGEN KINDREGELINGEN

INKOMENSAFHANKELIJKE COMBINATIEKORTING

De maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt in 2016 verhoogd van € 2.152 (2015) naar € 2.769. Bij een arbeidsinkomen van € 4.881 bedraagt in 2016 de korting € 1.039 en loopt op tot het maximum van € 2.769 bij een arbeidsinkomen van € 32.970.


KINDEROPVANGTOESLAG

Op Prinsjesdag is aangekondigd dat voor de meeste ouders de kinderopvangtoeslag per 1 januari 2016 met 5,8 procent omhoog gaat. Ouders met een laag inkomen ontvangen een maximaal toeslagpercentage van 93 procent voor het eerste kind en 94 procent voor het tweede en volgende kind. Het minimale toeslapercentage bedraagt 23,8 procent voor het eerste kind en 64 procent voor het tweede en volgende kind.
Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is besloten om in 2016 € 100 miljoen extra te gebruiken voor verhoging van de kinderopvangtoeslag.


MAATREGELEN BETREFFENDE OUDEREN

VERHOGING OUDERENKORTING

Om de koopkracht van gepensioneerden in 2016 te verbeteren wordt de ouderenkorting in de inkomstenbelasting verhoogd naar € 1.187. Dit geldt voor inkomens tot circa € 35.800. Deze verhoging is gedeeltelijk eenmalig, met ingang van 1 januari 2017 wordt de verhoging deels teruggedraaid.


AFSCHAFFING OUDERENTOESLAG IN BOX 3

Momenteel hebben AOW-gerechtigden onder voorwaarden recht op ouderentoeslag. Deze ouderentoeslag verhoogt het heffingsvrije vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. Deze ouderentoeslag wordt afgeschaft met ingang van 2016. Door deze maatregel zal de vermogensgrens voor de zorgtoeslag en huurtoeslag eerder worden bereikt. Daarnaast zullen ouderen eerder een eigen bijdrage verschuldigd zijn voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (vroeger: AWBZ).


MEER INFORMATIE OVER DE BELASTINGWIJZIGINGEN 2016?

Wilt u weten wat de gevolgen van deze belastingwijzigingen zijn voor u? Neem dan vrijblijvend contact op met Ostraka belastingadviseurs.


Let op: dit artikel gaat over de wetswijzigingen per 1 januari 2016. Als u op zoek bent naar informatie betreffende de belastingwijzigingen per 1 januari 2019, klik dan hier om daarover te lezen.


Andere relevante artikelen:


, , laatst bijgewerkt: 22-12-2015.


« terug naar het nieuwsoverzicht


contact icoon Ostraka belastingadviseurs

Contact

Ostraka belastingadviseurs BV
Postbus 44
4284 ZG  RIJSWIJK N-Br
T 0183-760522
info@ostraka.nl
  • Ostraka belastingadviseurs BV
  • 0183-76 05 22
  • info@ostraka.nl
  • Postbus 44
  • 4284 ZG
  • RIJSWIJK N‑Br.