LEGESHEFFING BIJ NIET ACTUELE BESTEMMINGSPLANNEN IN GEMEENTE ZALTBOMMEL

18

nov

Let op, met ingang van 1 juli 2018 is onderstaande tekst als gevolg van een wetswijziging waarbij art. 3.1a Wro is ingevoerd, niet langer relevant voor alle bestemmingsplannen die op www.ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar zijn.


Voor de gemeentelijke werkzaamheden ter zake van een omgevingsvergunning voor bouwen (bouwvergunning) worden door gemeenten leges geheven. Een aanvraag voor een bouwvergunning wordt onder andere getoetst aan het bestemmingsplan. Voor de hoogte van de leges is relevant hoe lang geleden het ter plaatse geldende bestemmingsplan is vastgesteld. In dit artikel gaan wij in op een aantal aspecten daarvan betreffende gemeente Zaltbommel.


Inleiding

Met ingang van 1 juli 2008 is wettelijk voorgeschreven dat een gemeente voor het gehele grondgebied bestemmingsplannen moet hebben vastgesteld die niet ouder zijn dan tien jaar (art. 3.1, lid 1 en 2, Wro).

Daarbij is aan de gemeenten een aantal overgangsregelingen geboden (art. 9.1.4 Invoeringswet Wro):

 • voor een bestemmingsplan waarvan voor 1 juli 2008 een ontwerp ter inzage was gelegd blijft het oude recht van de WRO van toepassing totdat een termijn van tien jaar is verstreken;
 • voor een gebied binnen de bebouwde kom waarop op 1 juli 2008 geen bestemmingsplan van kracht is, moet voor 1 juli 2013 een bestemmingsplan zijn vastgesteld;
 • voor een gebied waar wel een bestemmingsplan geldt dat vóór 1 juli 2003 onherroepelijk is geworden, moet voor 1 juli 2013 een nieuw bestemmingsplan of een beheersverordening zijn vastgesteld;
 • voor een gebied waar wel een bestemmingsplan geldt dat ná 1 juli 2003 onherroepelijk is geworden, moet binnen tien jaar een nieuw bestemmingsplan of een beheersverordening zijn vastgesteld.

Het gevolg van deze regeling is dat na 1 juli 2013 er eigenlijk geen bestemmingsplannen meer zouden behoren te bestaan die vóór 1 juli 2003 van kracht zijn geworden (zonder dat voor 1 juli 2008 een vrijstelling was verleend o.g.v. art. 33, lid 2, WRO).

Om ervoor te zorgen dat dat gemeenten om elke tien jaar een bestemmingsplan vaststellen, bestaan twee wettelijke bepalingen:

 • legessanctie: een gemeente is sinds 1 juli 2013 niet meer bevoegd om leges in te vorderen ter zake van door het gemeentebestuur verstrekte diensten die verband houden met het bestemmingsplan als het bestemmingsplan ouder is dan tien jaar (art. 3.1, lid 4, Wro);
 • vereiste mededeling: van de overschrijding van de tienjaarstermijn moet het college mededeling doen in een huis-aan-huisblad, in de Staatscourant en langs elektronische weg (art. 3.1, lid 5, Wro).

Toepassing legessanctie in gemeente Zaltbommel

Als het bestemmingsplan ouder is dan tien jaar dan mag de gemeente geen leges meer invorderen (op wat onder niet-invorderen moet worden verstaan gaan wij hier niet nader in). Bij schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur kan de bepaling er toe leiden dat geen legesaanslag mag worden opgelegd, (Rechtbank Amsterdam 27 augustus 2014).

Eind 2014 is over deze legessanctie vanuit de gemeenteraad van Zaltbommel aan het college de volgende vraag gesteld:

Hoe is het mogelijk dat deze leges in rekening zijn gebracht, daar al geruime tijd voor 1 juli 2013 deze wijziging in regelgeving bekend was.


In antwoord daarop heeft het college op 10 februari 2015 richting de gemeenteraad van Zaltbommel gesteld:

In den lande was wat onduidelijkheid over de interpretatie van de wet. Wij hebben op een gegeven moment besloten om het standpunt van de VNG te volgen. Volgens de VNG kunnen er leges geheven worden voor bestemmingsplannen, die ouder dan 10 jaar zijn. Dit wil zeggen dat je de factuur gewoon mag versturen. Deze leges mogen echter niet langer ingevorderd worden. Dit betekent dat als iemand de factuur niet betaalt, je niet over mag gaan tot het vorderen van de factuur (incasso). Wij vinden niet dat we er vanuit mogen gaan dat burgers dit weten. Daarnaast zijn wij van mening dat het onredelijk is om de benodigde actie bij de burger te laten liggen. Om deze reden hebben wij besloten om in alle gevallen tot teruggave over te gaan.


Omdat dit antwoord van het college niet juist lijkt, hebben wij op grond van de Wet openbaarheid van bestuur aan het college van Zaltbommel de volgende vraag voorgelegd:

Gemeente Zaltbommel volgt de modellegesverordening van de VNG. In supplement 47 van september 2012 stelt de VNG op pag. 92:

De financiële prikkel die in 2008 met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) aan gemeenten is gegeven (opgelegd) om bestemmingsplannen actueel te houden, is door de komst van de Wabo niet gewijzigd (artikel 3.1, vierde lid, Wro). Als een bestemmingsplan meer dan tien jaar oud is, vervalt de bevoegdheid om de leges in te vorderen voor omgevingsvergunningen en dergelijke die verband houden met dat bestemmingsplan. In feite komt dat neer op het niet meer kunnen heffen van leges voor een aanvraag om een omgevingsvergunning.

In uw beantwoording van 10 februari 2015 van de schriftelijke vragen vanuit de gemeenteraad stelt u echter:

Wij hebben op een gegeven moment besloten om het standpunt van de VNG te volgen. Volgens de VNG kunnen er leges geheven worden voor bestemmingsplannen, die ouder dan 10 jaar zijn.

Hierbij verzoek ik aan u – voor zover nodig met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur – om alle bescheiden die betrekking hebben op het hier bedoelde besluit om wel leges te heffen in de gevallen waar het bestemmingsplan ouder is dan tien jaar, openbaar te maken en aan cliënt beschikbaar te stellen middels toezending per e-mail aan ondergetekende en wel binnen een termijn van vier weken zoals gesteld in de Wet openbaarheid van bestuur.


In antwoord daarop wordt namens het college van gemeente Zaltbommel op 20 oktober 2015 gesteld:

Wij beschikken alleen over het document waar u naar verwijst en wat hiervoor onder 1 al is genoemd.


Onze conclusie is dus dat er binnen gemeente Zaltbommel helemaal geen besluit bestaat om wel leges te heffen bij bestemmingsplannen ouder dan tien jaar. Dit in tegenstelling tot de beantwoording van het college richting de gemeenteraad, waarin het college stelt dat “op een gegeven moment” zij besloten heeft om wel leges te heffen. Daarbij komt nog dat het college van Zaltbommel het standpunt van de VNG onjuist weergeeft, de VNG komt namelijk tot de conclusie dat in feite geen leges kunnen worden geheven.


Toepassing van de vereiste mededeling door gemeente Zaltbommel

In gemeente Zaltbommel is sprake van diverse bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien jaar. Een mededeling daarover van het college van Zaltbommel in een huis-aan-huisblad, in de Staatscourant en via de gemeentelijke website zijn echter niet te vinden. Daarom hebben wij op grond van de Wet openbaarheid van bestuur aan het college van gemeente Zaltbommel de volgende vraag voorgelegd:

Op grond van art. 3.1, lid 5, Wro dient uw college schriftelijk mededeling te doen als niet binnen tien jaar een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld. Voor alle situaties waar binnen gemeente Zaltbommel tussen 1 januari 2014 en 23 september 2015 op enig moment niet voldaan is aan de eis van art. 3.1, lid 2, Wro verzoek ik om openbaarmaking/verstrekking van de schriftelijke mededelingen, de bijbehorende kennisgevingen als bedoeld in art. 3:12, lid 1, Awb, de mededelingen in de Staatscourant en de mededelingen langs elektronische weg. Voor zover een (of meerdere) kennisgeving(en) of mededeling(en) niet heeft/hebben plaatsgevonden, verzoek ik om openbaarmaking/verstrekking van alle stukken die betrekking hebben op de overwegingen om die kennisgeving(en) of mededeling(en) achterwege te laten. De betreffende stukken kunt u aan cliënt beschikbaar stellen middels toezending per e-mail aan ondergetekende en wel binnen een termijn van vier weken zoals gesteld in de Wet openbaarheid van bestuur.


In antwoord daarop wordt namens het college van gemeente Zaltbommel op 20 oktober 2015 gesteld:

Wij hebben geen schriftelijke mededelingen gedaan als bedoeld in artikel 3.1, lid 5 van de Wro. Evenmin hebben wij besloten of overwogen om die mededelingen achterwege te laten. Wij beschikken dus niet over door u genoemde documenten.


Wij concluderen dus dat het antwoord erop neerkomt dat gemeente Zaltbommel simpelweg geen uitvoering geeft aan de wettelijke bepaling om bekend te maken in welke gevallen gemeente Zaltbommel niet op tijd is met het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan.


Meer weten over uw mogelijkheden van bezwaar tegen de leges?

Twijfelt u aan de juistheid van het door gemeente Zaltbommel vastgestelde legesbesluit en wilt u daartegen bezwaar maken? Wij zijn gespecialiseerd in de leges en wij hebben een uitgebreide ervaring met legesbezwaar- en beroepsprocedures. Wij adviseren u, maken bezwaar voor u of gaan voor u in beroep.

Neem per telefoon (0183-760 522), per e-mail (info@ostraka.nl) of via ons contactformulier vrijblijvend contact op met Ostraka belastingadviseurs.


, , laatst bijgewerkt: 10-07-2018.


« terug naar het nieuwsoverzicht


contact icoon Ostraka belastingadviseurs

Contact

Ostraka belastingadviseurs BV
Postbus 44
4284 ZG  RIJSWIJK N-Br
T 0183-760522
info@ostraka.nl
 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.