WET DBA ALTERNATIEF VOOR BGL EN VAR

21

mei

Ter vervanging van de huidige VAR-systematiek gaat de Belastingdienst volgens de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) opdrachtgevers in één keer zekerheid vooraf geven over de gevolgen van contracten met opdrachtnemers (freelancers of zzp’ers) voor de loonheffingen. Aan de hand van overeenkomsten van opdracht beoordeelt de Belastingdienst of er loonheffingen moeten worden ingehouden en afgedragen. Dit wetsvoorstel is door de Eerste Kamer aangenomen op 2 februari 2016 en treedt in werking op 1 mei 2016. De hoofdlijnen van de wetswijziging lichten wij hieronder toe.


WET DEREGULERING BEOORDELING ARBEIDSRELATIES

De huidige VAR-systematiek - waarin een opdrachtgever op grond van een VAR (verklaring arbeidsrelatie) zekerheid kan krijgen dat er geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden en afgedragen over de betalingen aan de freelancer of zzp’er - verdwijnt. In ons nieuwsartikel ‘Beschikking geen loonheffingen (BGL) vervangt VAR’ schreven we hier al eerder over. Het oorspronkelijke wetsvoorstel invoering BGL is definitief van tafel en is omgedoopt tot een alternatief in de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA).

Onder de Wet DBA kunnen (belangenorganisaties van) opdrachtgevers of (belangenorganisaties van) opdrachtnemers een overeenkomst van opdracht voorleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt dan of de opdrachtgever op basis van die overeenkomst inhoudingsplichtige voor de loonheffingen is. Een goedgekeurde overeenkomst geeft uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en afdragen.

Daarnaast kan de opdrachtgever of de opdrachtnemer bij het opstellen van een overeenkomst van opdracht gebruik maken van modelovereenkomsten, die door de Belastingdienst op het internet worden gepubliceerd. Een dergelijke overeenkomst geldt als een goedgekeurde overeenkomst op basis waarvan de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen.

Uiteraard kan de opdrachtgever alleen vertrouwen ontlenen aan een door de Belastingdienst goedgekeurde (model)overeenkomst van opdracht als de daadwerkelijke feiten en omstandigheden waaronder de freelancer of zzp’er de opdracht verricht aansluiten bij de goedgekeurde overeenkomst van opdracht. De Belastingdienst heeft de mogelijkheid om achteraf te controleren of er is gewerkt zoals in de overeenkomst is beschreven. Als dat niet het geval is, dan kan er wel sprake zijn van een dienstbetrekking en kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag loonheffingen en eventueel een boete opleggen aan de opdrachtgever.

Het oordeel van de Belastingdienst op grond van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties over een voorgelegde overeenkomst van opdracht wordt schriftelijk vastgelegd. Hierbij wordt aangegeven voor welke termijn de vrijwaring voor de loonheffingen geldt. In de meeste gevallen zal worden gewerkt met een termijn van vijf jaar. Het schriftelijke oordeel van de Belastingdienst over een voorgelegde overeenkomst van opdracht is geen beschikking en is dus niet vatbaar voor bezwaar en beroep.

De Belastingdienst publiceert sinds het najaar van 2015 de goedgekeurde overeenkomsten van opdracht haar website.


GEVOLGEN VOOR OPDRACHTGEVER

De systematiek van het beoordelen van overeenkomsten van opdracht op grond van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties bewerkstelligt dat opdrachtgevers in één keer zekerheid vooraf krijgen als ze meerdere freelancers of zzp’ers contracteren voor soortgelijk werk.

Als de opdrachtgever geen gebruik maakt van een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst van opdracht, dan moet de opdrachtgever zelf beoordelen of hij loonheffingen moet inhouden en afdragen over de betalingen aan de opdrachtnemer. Een opdrachtgever die ten onrechte geen loonheffingen inhoudt en afdraagt, kan achteraf worden geconfronteerd met een naheffingsaanslag loonheffingen, indien de Belastingdienst aan de hand van de feitelijke situatie constateert dat er toch sprake was van een dienstbetrekking.

Onder de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties verschuift de verantwoordelijkheid voor de fiscale kwalificatie van de arbeidsrelatie deels naar de opdrachtgever. Bij de VAR-systematiek lag de verantwoordelijkheid bij de freelancer of zzp’er. In de toekomst worden opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk verantwoordelijk voor de juiste kwalificatie.


KWALIFICATIE VAN DE INKOMSTEN VOOR DE OPDRACHTNEMER

Met het afgeven van een goedgekeurde overeenkomst op grond van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties doet de Belastingdienst geen uitspraak over de fiscale kwalificatie van de inkomsten van de freelancer of zzp’er voor de inkomstenbelasting. Met andere woorden, de opdrachtnemer kan uit de goedgekeurde overeenkomst van opdracht niet afleiden of zijn inkomsten voor de inkomstenbelasting kwalificeren als bijvoorbeeld winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden.

Pas bij de controle van de aangifte inkomstenbelasting beoordeelt de Belastingdienst hoe de inkomsten van de opdrachtnemer moeten worden gekwalificeerd, ongeacht of er wel of geen goedgekeurde overeenkomst is afgegeven.


GELDIGHEID VAN DE VAR IN 2015 EN 2016

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties wordt ingevoerd per 1 mei 2016. Tot die tijd blijft de huidige VAR-systematiek gehandhaafd.

Een in 2014 of 2015 afgegeven VAR blijft zolang nog geldig. Heeft u nog geen VAR, gaat u andere werkzaamheden verrichten, of wijzigen de omstandigheden en voorwaarden van de werkzaamheden? Dan is het mogelijk om een VAR 2016 aan te vragen.


MEER WETEN OVER DE NIEUWE WET DBA?

Wilt u meer weten over de nieuwe systematiek op grond van de Wet DBA die de VAR gaat vervangen? Of heeft u hulp nodig bij het inrichten of aanpassen van uw processen rondom het inhuren van zelfstandigen? Neem vrijblijvend contact op met Ostraka belastingadviseurs, wij helpen u graag verder.


Andere relevante artikelen:


, , laatst bijgewerkt: 03-02-2016.


« terug naar het nieuwsoverzicht


contact icoon Ostraka belastingadviseurs

Contact

Ostraka belastingadviseurs BV
Postbus 44
4284 ZG  RIJSWIJK N-Br
T 0183-760522
info@ostraka.nl
  • Ostraka belastingadviseurs BV
  • 0183-76 05 22
  • info@ostraka.nl
  • Postbus 44
  • 4284 ZG
  • RIJSWIJK N‑Br.