RENTE OVER NEVENVORDERINGEN

28

dec

WETTELIJKE RENTE OVER NEVENVORDERINGEN IN EEN BELASTINGPROCEDURE

Bij een belastingprocedure spelen ook nevenvorderingen zoals het verzoek om vergoeding van proceskosten, griffierecht en soms immateriële schade. Als de uitbetaling van de nevenvordering te lang duurt, heeft u recht op een rentevergoeding. Hieronder gaan wij in op een aantal onderwerpen die daarbij spelen.


WETTELIJKE RENTE GAAT LOPEN VIER WEKEN NA DE UITSPRAAK

Als de belastingrechter in zijn uitspraak een veroordeling over een nevenvordering, dan ligt de uiterste betalingsdatum op vier weken na de uitspraak van de belastingrechter. Als de uitbetaling langer duurt, dan is de schuldenaar in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd (art. 6:119 BW). Die rente gaat lopen de dag na die uiterste betalingsdatum. Daarbij is niet van belang dat nog hoger beroep of cassatie kan worden ingesteld of al is ingesteld (HR 26 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:315 en HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2358).


OOK WETTELIJKE RENTE ZONDER VERZOEK

Dat, indien de uitbetaling niet tijdig wordt voldaan, de wettelijke rente gaat lopen vanaf vier weken na de datum waarop zijn uitspraak is gedaan, is een beslissing die de belastingrechter alleen hoeft te nemen als een belanghebbende aanspraak maakt op vergoeding van de wettelijke rente (HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2358, HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:623 en o.a. HR 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1507).

Dat de belastingrechter alleen expliciet moet beslissen als betaling van rente is gevorderd, doet er echter niet aan af dat ook zonder zo’n nadrukkelijke beslissing de wettelijke rente verschuldigd. De verschuldigdheid van wettelijke rente en de verplichting om die te vergoeden vloeien namelijk rechtstreeks voort uit art. 6:119 BW, uit de vaststelling van de nevenvordering door de belastingrechter en uit het niet tijdig uitbetalen (HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2358 en Hof Arnhem-Leeuwarden 17 september 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:7583).


BEZWAARKOSTENVERGOEDING

Het bovenstaande geldt ook voor de bezwaarkostenvergoeding op grond van art. 7:15 Awb. De wettelijke rente is dan verschuldigd met ingang van vier weken na het moment waarop uitspraak op bezwaar is gedaan (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12 februari 2019 ECLI:NL:RBZWB:2019:667, Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12 april 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:1738 en Rechtbank Noord-Holland 27 augustus 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:7279).


WAT IS DE HOOGTE VAN HET RENTEPERCENTAGE

Bij rente over nevenvorderingen gaat het niet om schade die verband houdt met een handelsovereenkomst als bedoeld in art. 6:119a BW. Voor de hoogte van het rentepercentage is dus art. 6:119 juncto art. 6:120, lid 1, BW bepalend (HR 11 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1575). Sinds 1 januari 2015 bedraagt de wettelijke rente 2 procent per jaar.


INTREKKING (CASSATIE)BEROEP DOOR BESTUURSORGAAN

Als een bestuursorgaan het hoger beroep of cassatie intrekt dan kan een belanghebbende verzoeken om een proceskostenveroordeling op grond van art. 8:75 Awb. Daarbij kan een belanghebbende niet verzoeken om vergoeding van wettelijke rente, omdat art. 8:118 Awb en art. 29f AWR daar niet op zien (HR 18 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:62).

Ondanks dat de belastingrechter in zo’n geval geen uitspraak doet over de wettelijke rente, is ook dan wettelijke rente verschuldigd. De verschuldigdheid van wettelijke rente en de verplichting om die te vergoeden vloeien namelijk rechtstreeks voort uit art. 6:119 BW, uit de vaststelling van de proceskostenvergoeding door de belastingrechter en uit het niet tijdig betalen.


GEEN RENTEVERGOEDING VANAF MOMENT BETALING GRIFFIERECHT

Bovengenoemde rechtspraak gaat over de rentevergoeding vier weken ná de uitspraak van de belastingrechter. Rente over de periode vanaf de betaling van het griffierecht tot vier weken na de uitspraak van de belastingrechter komt niet voor vergoeding in aanmerking (HR 24 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN8049, HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:623 en Hof Den Bosch 17 mei 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1878).


NIET BINNEN VIER WEKEN UIT­BETAALD?

Wordt ook in uw geval een toegekende nevenvordering niet binnen vier weken door de invorderings­ambtenaar van de gemeente of het waterschap uitbetaald en wordt bij de te late betaling geen rente vergoed? Neem dan vrijblijvend contact op met Ostraka belasting­adviseurs om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.


, , laatst bijgewerkt: 04-11-2019.


« terug naar het nieuwsoverzicht


contact icoon Ostraka belastingadviseurs

Contact

Ostraka belastingadviseurs BV
Postbus 44
4284 ZG  RIJSWIJK N-Br
T 0183-760522
info@ostraka.nl
  • Ostraka belastingadviseurs BV
  • 0183-76 05 22
  • info@ostraka.nl
  • Postbus 44
  • 4284 ZG
  • RIJSWIJK N‑Br.