HOOFDLIJNEN BELASTINGWIJZIGINGEN 2022 VOOR PARTICULIEREN

22

sept

BELASTINGPLAN 2022

Op deze webpagina geven wij in het kort een overzicht van de voor particulieren belangrijkste belasting­wijzigingen die per 1 januari 2022 zullen worden ingevoerd volgens de op Prinsjesdag 2021 gepresen­teerde Miljoenennota 2022, het Belastingplan 2022 en een aantal andere wijzigings­wetten. Bij eventuele veranderingen als gevolg van een nieuwe coalitie, zal deze pagina worden bijgewerkt.


MAATREGELEN BETREFFENDE HET INKOMEN

Inkomsten­belasting­tarieven 2022 box 1

De inkomstenbelasting in box 1 kent sinds 2020 nog maar twee tarieven. Het tarief in de eerste schijf (tot en met € 69.398) wordt in 2022 verlaagd van 37,10% naar 37,07%. Het toptarief van de inkomsten­belasting (bij een inkomen vanaf € 69.398) blijft in 2022 49,50%.

Voor AOW-gerechtigden kent box 1 in 2022 drie tarieven. Het tarief in de eerste schijf wordt in 2022 verlaagd van 19,20% naar 19,17% (bij een inkomen tot ongeveer € 35.000). In de tweede schijf van de inkomsten­belasting wordt het tarief in 2022 verlaagd naar 37,07% (was in 2021 37,10%). Het toptarief van de inkomsten­belasting (bij een inkomen vanaf € 69.398) blijft in 2022 49,50%.


Algemene heffings­korting 2022

De maximale algemene heffings­korting bij de inkomsten­belasting wordt volgens het Belastingplan 2022 verhoogd naar € 2.874 in 2022 (was in 2021 € 2.837). De algemene heffings­korting voor AOW-gerechtigden wordt verhoogd naar € 1.487 in 2022 (was in 2021 € 1.469).
Bij een inkomen hoger dan € 21.317 wordt de algemene heffings­korting lager (afbouw) naar mate het inkomen hoger is. De algemene heffings­korting is nihil bij een inkomen hoger dan circa € 70.000.

Met ingang van 2023 vervalt de uitbetaling van de algemene heffings­korting aan de minst­verdienende partner geheel. In aanloop daarnaar­toe wordt de uit­betaling van de algemene heffings­korting jaarlijks verlaagd als de minst­verdienende partner is geboren na 1962. De maximale uit­betaling van de algemene heffings­korting aan de minst­verdienende partner in 2022 is 6,67% (was 13,33% in 2021).

Arbeids­korting 2022

In 2022 wordt de maximale arbeids­korting bij de inkomsten­belasting verhoogd naar € 4.260 (was € 4.205 in 2021). De maximale arbeids­korting wordt bereikt bij een arbeidsinkomen van € 36.649.
De hoogte van de arbeids­korting is afhankelijk van het inkomen. Naar mate het inkomen stijgt, wordt de arbeids­korting verlaagd. In 2022 ligt het inkomen vanaf welk punt de arbeids­korting wordt verlaagd op € 36.649. Vanaf dat punt wordt de arbeids­korting met 5,86% afgebouwd. Door deze belasting­wijzigingen komt de arbeids­korting in 2022 bij een inkomen van circa € 108.300 uit op nihil.

Als de minst­verdienende partner de arbeids­korting niet (volledig) tegen de eigen inkomsten­belasting kan verzilveren, dan wordt de arbeids­korting (deels) aan hem/haar uit­betaald, mits de meest­verdienende partner voldoende inkomsten­belasting betaalt. In 2022 wordt de uitbetaal­baarheid van de arbeids­korting bij voldoende partner­inkomen beperkt tot 6,67% (was 13,33% in 2021).


Tarief­maatregel grondslag­verminderende posten

Sinds 1 januari 2020 vindt er afbouw plaats van het aftrektarief waartegen grondslag­verminderende posten bij de inkomsten­belasting in aanmerking worden genomen bij belasting­plichtigen met een inkomen in de hoogste tarief­schijf. Het aftrektarief wordt verlaagd naar 40% in 2022 (in 2023 zal het aftrektarief uitkomen op het basistarief inkomstenbelasting).
Verlaging van het aftrektarief heeft onder andere betrekking op de uitgaven voor onderhouds­verplichtingen, de uitgaven voor specifieke zorgkosten, de weekend­uitgaven voor gehandi­capten en de aftrekbare giften.


MAATREGELEN BETREFFENDE DE WONING

Lagere hypotheekrente­aftrek bij toptarief in 2022

Als uw inkomen valt in de hoogste tariefschijf dan is de betaalde rente in verband met de eigen woning niet geheel aftrekbaar bij de inkomsten­belasting. Sinds 2014 wordt jaarlijks het tarief waartegen de rente wordt afgetrokken verlaagd. In 2019 is besloten om het aftrektarief versneld af te bouwen. Het aftrektarief wordt in 2022 verlaagd naar 40% (in 2023 zal het aftrektarief uitkomen op het basistarief inkomstenbelasting).


Verlaging eigenwoning­forfait 2022

In 2019 is besloten dat het (basis)percentage van het eigenwoning­forfait in 2022 wordt verlaagd naar 0,45% (2021 was 0,50%).


Vervallen voor­deel bij geen of geringe eigen­woning­schuld (aflosboete)

In 2017 is besloten om "de wet Hillen" geheel af te schaffen met ingang van 2048. Door deze belasting­wijziging vervalt het sinds 2005 bij de inkomsten­belasting geldende voordeel voor eigenaar-bewoners met geen of een lage eigen­woning­schuld dat zij per saldo geen belasting hoeven te betalen over de inkomsten uit eigen woning. Dit voordeel wordt met ingang van 1 januari 2019 over een periode van 30 jaren in delen af­gebouwd. De afbouw vindt plaats met jaar­lijkse stappen van 3 1/3%, in 2022 wordt het voor­deel dus verlaagd naar 86 2/3%.


BIJTELLING ELEKTRISCHE AUTO

Het lage bijtellingspercentage voor privégebruik van een elektrische auto van de zaak gaat in 2022 omhoog naar 16% (2021 was 12%). In de volgende jaren stijgt het verder naar het algemene bijtellingspercentage van 22 procent in 2026. Het lage bijtellingspercentage geldt in 2022 bij een maximum cataloguswaarde van € 35.000 (2021 was € 40.000). Dit maximum geldt niet voor waterstofauto's en zonnecelauto's.


WIJZIGINGEN VERMOGENS­RENDEMENTS­HEFFING BOX 3

Aanpassingen box 3 in 2022

Het Belastingplan 2022 bevat geen grote wijzigings­voorstellen betreffende box 3 van de inkomsten­belasting. Met ingang van 2022 worden de heffingsvrije bedragen verhoogd, de schijfgrenzen aangepast en de gehanteerde rendementen geactualiseerd.
De vermogens­vrijstelling wordt met ingang van 2022 verhoogd naar € 50.650 (2021 was € 50.000) (€ 101.300 voor fiscale partners gezamenlijk). Het belastingtarief in 2022 blijft gelijk op 31% (was tot 2020 30%).
De hoogte van het fictieve rendement van de vermogens­rendements­heffing wordt in 2022 verlaagd naar 1,82% (2021 was 1,89%) bij minder dan € 50.650 heffings­grondslag (vermogen € 101.300 minus € 50.650 vrij­stelling). Bij een heffings­grondslag tussen € 50.650 en € 962.350 wordt het fictieve rendement verlaagd tot 4,37% (2020 was 4,50%). Bij een heffings­grondslag boven € 962.350 zal in 2022 een forfaitair rendement van 5,53% gaan gelden (2021 was 5,69%).


MAATREGELEN VOOR OUDEREN

Verhoging ouderen­korting 2022

Het maximum­bedrag van de ouderen­korting bij de inkomsten­belasting wordt verhoogd naar € 1.726 (2021 was € 1.703).
Bij een verzamel­inkomen hoger dan € 38.464 wordt de ouderen­korting afgebouwd met 15%.


Verhoging alleen­staande ouderen­korting 2022

Iemand die een AOW-uitkering krijgt voor een alleen­staande - of daar recht op heeft - krijgt de alleen­staande ouderen­korting bij de inkomsten­belasting. In 2022 wordt de alleen­staande ouderen­korting verhoogd van € 443 naar € 449.


, , laatst bijgewerkt: 25-10-2021.


« terug naar het nieuwsoverzicht


contact icoon Ostraka belastingadviseurs

Contact

Ostraka belastingadviseurs BV
Postbus 44
4284 ZG  RIJSWIJK N-Br
T 0183-760522
info@ostraka.nl
  • Ostraka belastingadviseurs BV
  • 0183-76 05 22
  • info@ostraka.nl
  • Postbus 44
  • 4284 ZG
  • RIJSWIJK N-Br.