HOOFDLIJNEN BELASTINGWIJZIGINGEN 2023 VOOR PARTICULIEREN

20

sept

BELASTINGPLAN 2023

Op deze webpagina geven wij in het kort een overzicht van de voor particulieren belangrijkste belasting­wijzigingen die per 1 januari 2023 zijn ingevoerd volgens de op Prinsjesdag 2022 gepresen­teerde Miljoenennota 2023, het Belastingplan 2023 en een aantal andere wijzigings­wetten. Het Belastingplan 2023 is op 10 november 2022 door de Tweede Kamer aangenomen en op 20 december 2022 door de Eerste Kamer aangenomen.


MAATREGELEN BETREFFENDE HET INKOMEN

Inkomsten­belasting­tarieven 2023 box 1

De inkomstenbelasting in box 1 kent sinds 2020 nog maar twee tarieven. Het tarief in de eerste schijf (tot en met € 73.031) is in 2023 verlaagd van 37,07% naar 36,93%. Het toptarief van de inkomsten­belasting (bij een inkomen vanaf € 73.031) is in 2023 met 49,50% gelijk aan 2022.

Voor AOW-gerechtigden kent box 1 in 2023 drie tarieven. Het tarief in de eerste schijf is in 2023 verlaagd van 19,17% naar 19,03% (bij een inkomen tot en met € 38.703). In de tweede schijf van de inkomsten­belasting is het tarief in 2023 verlaagd naar 36,93% (was in 2022 37,07%). Het toptarief van de inkomsten­belasting (bij een inkomen vanaf € 73.031) is in 2023 met 49,50% gelijk aan 2022.


Algemene heffings­korting 2023

De maximale algemene heffings­korting bij de inkomsten­belasting is op grond van het Belastingplan 2023 verhoogd naar € 3.070 in 2023 (was in 2022 € 2.888). De algemene heffings­korting voor AOW-gerechtigden is verhoogd naar € 1.583 in 2023 (was in 2022 € 1.494).
Bij een inkomen hoger dan € 22.660 wordt de algemene heffings­korting lager (afbouw) naar mate het inkomen hoger is. De algemene heffings­korting is nihil bij een inkomen hoger dan circa € 73.000.

Met ingang van 2023 is vervallen de uitbetaling van de algemene heffings­korting aan de minst­verdienende partner.

Arbeids­korting 2023

In 2023 is de maximale arbeids­korting bij de inkomsten­belasting verhoogd naar € 5.052 (was € 4.260 in 2022). De maximale arbeids­korting wordt bereikt bij een arbeidsinkomen van € 37.691.
De hoogte van de arbeids­korting is afhankelijk van het inkomen. Naar mate het inkomen stijgt, wordt de arbeids­korting verlaagd. In 2023 ligt het inkomen vanaf welk punt de arbeids­korting wordt verlaagd op € 37.691. Vanaf dat punt wordt de arbeids­korting met 6,51% afgebouwd. Door deze belasting­wijzigingen komt de arbeids­korting in 2023 bij een inkomen van circa € 115.200 uit op nihil.

Met ingang van 2023 is vervallen de uitbetaling van de arbeids­korting aan de minst­verdienende partner.


Tarief­maatregel grondslag­verminderende posten

Sinds 1 januari 2020 vindt er afbouw plaats van het aftrektarief waartegen grondslag­verminderende posten (o.a. uitgaven voor onderhouds­verplichtingen, uitgaven voor specifieke zorgkosten, weekend­uitgaven voor gehandi­capten en aftrekbare giften) bij de inkomsten­belasting in aanmerking worden genomen bij belasting­plichtigen met een inkomen in de hoogste tarief­schijf. Met ingang van 2023 is het aftrektarief gelijk aan het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting.


MAATREGELEN BETREFFENDE DE WONING

Lagere hypotheekrente­aftrek bij toptarief in 2023

Als uw inkomen valt in de hoogste tariefschijf dan is de betaalde rente in verband met de eigen woning niet geheel aftrekbaar bij de inkomsten­belasting. Sinds 2014 wordt jaarlijks het tarief waartegen de rente wordt afgetrokken verlaagd. In 2019 is besloten om het aftrektarief versneld af te bouwen. In 2023 is het aftrektarief gelijk aan het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting.


Verlaging eigenwoning­forfait 2023

In 2019 is besloten dat bij een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.200.000 het basispercentage van het eigenwoning­forfait in 2023 wordt verlaagd naar 0,35% (2022 was 0,45%).


Vervallen voor­deel bij geen of geringe eigen­woning­schuld (aflosboete)

In 2017 is besloten om "de wet Hillen" geheel af te schaffen met ingang van 2048. Door deze belasting­wijziging vervalt het sinds 2005 bij de inkomsten­belasting geldende voordeel voor eigenaar-bewoners met geen of een lage eigen­woning­schuld dat zij per saldo geen belasting hoefden te betalen over de inkomsten uit eigen woning. Dit voordeel wordt met ingang van 1 januari 2019 over een periode van 30 jaren in delen af­gebouwd. De afbouw vindt plaats met jaar­lijkse stappen van 3 1/3%, in 2023 is het voor­deel dus verlaagd naar 83 1/3%.


Btw-nultarief voor levering en installatie van zonnepanelen

Levering en installatie van zonnepanelen was belast met 21% btw. Voor levering en installatie van zonnepanelen op en in de onmiddellijke nabijheid van woningen geldt vanaf 1 januari 2023 het btw-nultarief.


MAATREGELEN BETREFFENDE DE AUTO

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

De maximale onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijke kilometers is sinds 2006 € 0,19. In 2023 is het onbelaste maximum verhoogd naar € 0,21, in 2024 wordt het verder verhoogd naar € 0,22.
De verhoging van het maximum geldt ook voor: aftrek specifieke zorgkosten voor reiskosten ziekenbezoek, kilometervergoeding voor weekenduitgaven gehandicapten en giftenaftrek als een vrijwilliger afziet van een reiskostenvergoeding.


Bijtelling elektrische auto

Het lage bijtellingspercentage voor privégebruik van een elektrische auto van de zaak blijft in 2023 16%. De komende jaren stijgt het naar het algemene bijtellingspercentage van 22% in 2026. Het lage bijtellingspercentage geldt in 2023 bij een maximum cataloguswaarde van € 30.000 (2022 was € 35.000). Dit maximum geldt niet voor waterstofauto's en zonnecelauto's.


WIJZIGINGEN VERMOGENS­RENDEMENTS­HEFFING BOX 3

Aanpassingen box 3 in 2023

Het Belastingplan 2023 bevat geen grote wijzigingen betreffende box 3 van de inkomsten­belasting. Pas vanaf 2026 gaat het nieuwe stelsel in. Wel wordt in 2023 het fictieve rendement niet meer berekend over een fictieve vermogensverdeling, maar is deze afhankelijk van de werkelijke samenstelling van het vermogen. Daarnaast zijn de heffingsvrije bedragen verhoogd en de gehanteerde rendementen geactualiseerd.
De vermogens­vrijstelling is met ingang van 2023 verhoogd naar € 57.000 (2022 was € 50.650), € 114.000 voor fiscale partners gezamenlijk. Het belastingtarief in 2023 is gestegen naar 32% (2022 was 31%). De bedoeling is dat het tarief elk jaar 1% verder stijgt, tot 34% in 2025.
De hoogte van het fictieve rendement in 2023 van de vermogens­rendements­heffing voor spaargeld is 0,01% (2022 was -0,01%) en voor overige bezittingen 6,17% (2022 was 5,53%).


MAATREGELEN VOOR OUDEREN

Verhoging ouderen­korting 2023

Het maximum­bedrag van de ouderen­korting bij de inkomsten­belasting is verhoogd naar € 1.835 (2022 was € 1.726).
Bij een verzamel­inkomen hoger dan € 40.888 wordt de ouderen­korting afgebouwd met 15%.


Verhoging alleen­staande ouderen­korting 2023

Iemand die een AOW-uitkering krijgt voor een alleen­staande - of daar recht op heeft - krijgt de alleen­staande ouderen­korting bij de inkomsten­belasting. In 2023 is de alleen­staande ouderen­korting verhoogd van € 449 naar € 478.


SELECTIE VAN OVERIGE MAATREGELEN

Afschaffing middelingsregeling

De middelingsregeling voor progressienadelen als gevolg van verschillende tarieven in box 1 is per 1 januari 2023 afgeschaft, maar met overgangsrecht. Het laatste tijdvak waarover nog kan worden gemiddeld betreft de kalenderjaren 2022-2024.


Giften aan culturele algemeen nut beogende instellingen

De multiplier voor giften aan culturele algemeen nut beogende instellingen is 25%, maar ten hoogste € 1.250. Bij fiscale partners werd ten onrechte niet gerekend met het dubbele bedrag, wat de Belastingdienst alsnog zal gaan doen voor de belastingjaren 2017-2022. Met ingang van 1 januari 2023 is in de wettekst geregeld dat ook voor fiscale partners € 1.250 als maximumbedrag gaat gelden.


Afschaffing verhoogde vrijstelling schenkbelasting eigen woning

Per 1 januari 2023 is de verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor gedane schenkingen aan personen tussen de 18 en 40 jaar die verband houden met o.a. verwerving of verbouwing van de eigen woning verlaagd naar € 28.947 (2022 was € 106.671). Per 1 januari 2024 vervalt die vrijstelling in zijn geheel.


Verhoging algemeen tarief overdrachtsbelasting

Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting is met ingang van 1 januari 2023 verhoogd van 8% naar 10,4%. Dit betreft onder andere woningen die niet zijn bestemd voor eigen gebruik.


Wijzigingen energiebelasting

Het tarief energiebelasting aardgas (excl. btw) is in 2023 in de eerste schijf (tot 170.000m3) € 0,48980 (2022 was € 0,36322). Het tarief energiebelasting elektriciteit (excl. btw) is in 2023 in de eerste schijf (tot 10.000kWh) € 0,12599 (2022 was € 0,03679). De belastingvermindering is verlaagd naar € 493,27 (2022 was € 681,63).


, , laatst bijgewerkt: 19-1-2023.


« terug naar het nieuwsoverzicht


contact icoon Ostraka belastingadviseurs

Contact

Ostraka belastingadviseurs BV
Postbus 44
4284 ZG  RIJSWIJK N-Br
T 0183-760522
info@ostraka.nl
  • Ostraka belastingadviseurs BV
  • 0183-76 05 22
  • info@ostraka.nl
  • Postbus 44
  • 4284 ZG
  • RIJSWIJK N‑Br.