HOOFDLIJNEN BELASTINGWIJZIGINGEN 2024 VOOR PARTICULIEREN

20

sept

BELASTINGPLAN 2024

Op deze webpagina geven wij in het kort een overzicht van de voor particulieren belangrijkste belasting­wijzigingen die per 1 januari 2024 zijn ingevoerd volgens de op Prinsjesdag 2023 gepresen­teerde Miljoenennota 2024, het Belastingplan 2024 en een aantal andere wijzigings­wetten. Het Belastingplan is op 26 oktober 2023 door de Tweede Kamer aangenomen en op 19 december 2023 door de Eerste Kamer aangenomen.


MAATREGELEN BETREFFENDE HET INKOMEN

Inkomsten­belasting­tarieven 2024 box 1

De inkomstenbelasting in box 1 kent sinds 2020 nog maar twee tarieven. Het tarief in de eerste schijf (tot en met € 75.518) is in 2024 licht verhoogd van 36,93% naar 36,97%. Het toptarief van de inkomsten­belasting (bij een inkomen vanaf € 75.518) is in 2024 met 49,50% gelijk aan 2023.

Voor AOW-gerechtigden kent box 1 in 2024 drie tarieven. Het tarief in de eerste schijf is in 2024 licht verhoogd van 19,03% naar 19,07% (bij een inkomen tot € 38.098). In de tweede schijf van de inkomsten­belasting is het tarief in 2024 licht verhoogd naar 36,97% (was in 2023 36,93%). Het toptarief van de inkomsten­belasting (bij een inkomen vanaf € 75.518) is in 2024 met 49,50% gelijk aan 2023.


Algemene heffings­korting 2024

De maximale algemene heffings­korting bij de inkomsten­belasting is op grond van het Belastingplan 2024 verhoogd naar € 3.366 in 2024 (was in 2023 € 3.070). De algemene heffings­korting voor AOW-gerechtigden is verhoogd naar € 1.741 in 2024 (was in 2023 € 1.583).
Bij een inkomen hoger dan € 24.839 wordt de algemene heffings­korting lager (afbouw) naar mate het inkomen hoger is. De algemene heffings­korting is nihil bij een inkomen hoger dan € 75.518.

De algemene heffingskorting is nu afhankelijk van het box 1-inkomen, met ingang van 2025 wordt de hoogte van de algemene heffingskorting afhankelijk van het verzamelinkomen.


Arbeids­korting 2024

In 2024 is de maximale arbeids­korting bij de inkomsten­belasting verhoogd naar € 5.538 (was € 5.052 in 2023). De maximale arbeids­korting wordt bereikt bij een arbeidsinkomen van € 39.939.
De hoogte van de arbeids­korting is afhankelijk van het inkomen. Naar mate het inkomen stijgt, wordt de arbeids­korting verlaagd. In 2024 ligt het inkomen vanaf welk punt de arbeids­korting wordt verlaagd op € 39.939. Vanaf dat punt wordt de arbeids­korting met 6,51% afgebouwd. Door deze belasting­wijzigingen komt de arbeids­korting in 2024 bij een inkomen van circa € 124.900 uit op nihil.


MAATREGELEN BETREFFENDE DE WONING

Verlaging eigenwoning­forfait 2024

In 2019 is besloten dat bij een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.200.000 het basispercentage van het eigenwoning­forfait in 2024 wordt verlaagd naar 0,30% (2023 was 0,35%).


Vervallen voor­deel bij geen of geringe eigen­woning­schuld (aflosboete)

In 2017 is besloten om "de wet Hillen" geheel af te schaffen met ingang van 2048. Door deze belasting­wijziging vervalt het sinds 2005 bij de inkomsten­belasting geldende voordeel voor eigenaar-bewoners met geen of een lage eigen­woning­schuld dat zij per saldo geen belasting hoefden te betalen over de inkomsten uit eigen woning. Dit voordeel wordt met ingang van 1 januari 2019 over een periode van 30 jaren in delen af­gebouwd. De afbouw vindt plaats met jaar­lijkse stappen van 3 1/3%, in 2024 is het voor­deel dus verlaagd naar 80%.


MAATREGELEN BETREFFENDE DE AUTO

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

De maximale onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijke kilometers is jarenlang € 0,19 geweest. In 2023 is het onbelaste maximum verhoogd naar € 0,21, in 2024 is het verder verhoogd naar € 0,23.
De verhoging van het maximum geldt ook voor: aftrek specifieke zorgkosten voor reiskosten ziekenbezoek, kilometervergoeding voor weekenduitgaven gehandicapten en giftenaftrek als een vrijwilliger afziet van een reiskostenvergoeding.


Bijtelling elektrische auto

Het lage bijtellingspercentage voor privégebruik van een elektrische auto van de zaak blijft in 2024 16%. De komende jaren stijgt het naar het algemene bijtellingspercentage van 22% in 2026. Het lage bijtellingspercentage geldt in 2024 bij een maximum cataloguswaarde van € 30.000. Dit maximum geldt niet voor waterstofauto's en zonnecelauto's.


WIJZIGINGEN VERMOGENS­RENDEMENTS­HEFFING BOX 3

Aanpassingen box 3 in 2024

Het Belastingplan 2024 bevat geen grote wijzigingen betreffende box 3 van de inkomsten­belasting. Pas vanaf 2027 gaat het nieuwe stelsel in. Wel wordt sinds 2023 het fictieve rendement niet meer berekend over een fictieve vermogensverdeling, maar is deze afhankelijk van de werkelijke samenstelling van het vermogen.
De vermogens­vrijstelling is in 2024 niet verhoogd, het blijft € 57.000 respectievelijk € 114.000 voor fiscale partners gezamenlijk. Het belastingtarief in 2024 is gestegen naar 36% (2023 was 32%).
De hoogte van het fictieve rendement in 2024 van de vermogens­rendements­heffing voor spaargeld is voorlopig bepaald op 1,03% (2023 was 0,01%)en voor overige bezittingen 6,04% (2023 was 6,17%).


MAATREGELEN VOOR OUDEREN

Verhoging ouderen­korting 2024

Het maximum­bedrag van de ouderen­korting bij de inkomsten­belasting is verhoogd naar € 2.012 (2023 was € 1.835).
Bij een verzamel­inkomen hoger dan € 44.819 wordt de ouderen­korting afgebouwd met 15%.


Verhoging alleen­staande ouderen­korting 2024

Iemand die een AOW-uitkering krijgt voor een alleen­staande - of daar recht op heeft - krijgt de alleen­staande ouderen­korting bij de inkomsten­belasting. In 2024 is de alleen­staande ouderen­korting verhoogd van € 478 naar € 524.


SELECTIE VAN OVERIGE MAATREGELEN

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Voor woningen bestemd voor eigen gebruik is de overdrachtsbelasting 2%. Met ingang van 2024 wordt voor starters op de woningmarkt tot 35 jaar oud de overdrachtsbelasting kwijtgescholden bij de aankoop van een woning van maximaal € 510.000.


Afschaffing middelingsregeling

De middelingsregeling voor progressienadelen als gevolg van verschillende tarieven in box 1 is per 1 januari 2023 afgeschaft, maar met overgangsrecht. Het laatste tijdvak waarover nog kan worden gemiddeld betreft de kalenderjaren 2022-2024.


Afschaffing verhoogde vrijstelling schenkbelasting eigen woning

De verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor gedane schenkingen aan personen tussen de 18 en 40 jaar die verband houden met o.a. verwerving of verbouwing van de eigen is vervallen per 1 januari 2024. In 2023 was die vrijstelling al verlaagd van € 106.671 naar € 28.947.


Wijzigingen energiebelasting

Het tarief energiebelasting aardgas (excl. btw) is in 2024 in de eerste schijf (tot 170.000m3) verhoogd naar € 0,58300 (2023 was € 0,48980). Het tarief energiebelasting elektriciteit (excl. btw) is in 2024 in de eerste schijf (tot 10.000kWh) verlaagd naar € 0,10880 (2023 was € 0,12599). De belastingvermindering energiebelasting (excl. btw) is verhoogd naar € 521,78 (2023 was € 493,27).


, , laatst bijgewerkt: 13-12-2023.


« terug naar het nieuwsoverzicht


contact icoon Ostraka belastingadviseurs

Contact

Ostraka belastingadviseurs BV
Postbus 44
4284 ZG  RIJSWIJK N-Br
T 0183-760522
info@ostraka.nl
  • Ostraka belastingadviseurs BV
  • 0183-76 05 22
  • info@ostraka.nl
  • Postbus 44
  • 4284 ZG
  • RIJSWIJK N‑Br.