ostraka
ostraka
ostraka
ToeristenBELASTING

WAT IS TOERISTENBELASTING?

Voor het houden van verblijf binnen de gemeente door personen die niet als ingezetene van de gemeente in de basisregistratie personen (BRP) zijn ingeschreven, kan de gemeente een toeristenbelasting heffen. De naam toeristenbelasting kan overigens misleidend zijn. Het gaat namelijk om alle vormen van verblijf, dus ook zakelijke overnachtingen in hotels of huisvesting van buitenlandse werknemers.

De toeristenbelasting is een algemene belasting; de gemeente is dus niet verplicht om de belastingopbrengst te gebruiken ter bekostiging van toeristische voorzieningen (Hof Amsterdam 8 maart 2002). Toeristenbelasting wordt niet alleen geheven door toeristische gemeenten. 80 procent van de gemeenten hebben een toeristenbelasting ingevoerd.

WIE BETAALT TOERISTENBELASTING?

Toeristenbelasting kan door de gemeente worden geheven van degene die gelegenheid biedt tot verblijf (exploitant) of van de gast die verblijf houdt bijvoorbeeld in een hotel, in een vakantiebungalow, op de camping of in een bed & breakfast. Als de toeristenbelasting wordt geheven van de exploitant, dan verhaalt die dat meestal op de gasten die bij hem verblijven.

Toeristenbelasting wordt niet alleen geheven van ondernemers. Als particulier kunt u ook toeristenbelasting moeten betalen als u bijvoorbeeld via Airbnb overnachtingsmogelijkheden biedt of als u tijdens uw vakantie uw woning verhuurt.

WORDT HET VERBLIJF IN DE VERORDENING GENOEMD?

Vaak is in de toeristenbelastingverordening de heffing beperkt tot overnachtingen in specifiek in de verordening beschreven verblijfsaccommodaties zoals hotels, pensions, vakantiehuisjes, stacaravans, caravans en tenten. In zo’n geval is van belang of het verblijf dat bij u plaatsvindt precies valt onder een door de gemeente gehanteerde omschrijving. Als dat niet het geval is, hoeft u waarschijnlijk geen toeristenbelasting te betalen (Hof Arnhem-Leeuwarden 22 juli 2014). Ostraka belastingadviseurs beoordeelt dit graag voor u en dient eventueel voor u een bezwaarschrift in tegen de aanslag toeristenbelasting.

WORDT ELK VERBLIJF IN DE HEFFING BETROKKEN?

In de praktijk wordt toeristenbelasting vaak niet geheven voor ieder verblijf. Veelal is de heffing van toeristenbelasting beperkt tot overnachtingen in bepaalde in de gemeentelijke belastingverordening beschreven verblijfsaccommodaties zoals hotels, pensions, vakantiehuisjes, stacaravans, caravans en tenten. Mogelijk worden in zon geval veel andere overnachtingsvormen door de gemeente buiten de heffing gelaten, waardoor er bij uw aanslag toeristenbelasting sprake kan zijn van strijd met het gelijkheidsbeginsel. Wij beoordelen dit voor u en dienen eventueel voor u een bezwaarschrift in.

IS HET FORFAIT JUIST?

In de toeristenbelastingverordening worden veelal forfaitaire heffingsmaatstaven gehanteerd. Aan zulke forfaitaire heffingsmaatstaven worden eisen gesteld. Uit rechterlijke uitspraken blijkt bijvoorbeeld dat forfaits moeten zijn gebaseerd op het verblijfsritme ter plaatse. Vaak kan een gemeente het door haar gehanteerde forfait in het geheel niet onderbouwen, of is het forfait gebaseerd op zeer oude gegevens. In dit soort gevallen zijn er voor u mogelijkheden om de aanslag toeristenbelasting te verlagen (Hof Den Bosch 3 november 2017). Wij beoordelen voor u of de forfaits onjuist zijn en dienen zo nodig voor u een bezwaarschrift in.

HOOGTE TOERISTENBELASTINGTARIEF

Per gemeente verschilt de hoogte van de toeristenbelasting. Elke gemeenteraad is namelijk vrij in de vaststelling van de hoogte van het tarief van de toeristenbelasting. Er kan bijvoorbeeld worden gewerkt met een vast bedrag per overnachting of een tarief als percentage van de overnachtingsprijs.

Als gewerkt wordt met een bedrag per overnachting dan kan de gemeente ervoor kiezen om bij accommodaties met goedkope overnachtingen een lager bedrag aan toeristenbelasting te heffen. Zon tariefdifferentiatie is echter niet verplicht.

Welk tarief in uw geval van toepassing is, kunt u raadplegen in de toepasselijke gemeentelijke toeristenbelastingverordening.

CONTROLE TOERISTENBELASTING

De gemeente kan in de loop van het jaar bij u komen controleren hoeveel toeristen aanwezig zijn, of achteraf bij u controleren of u juist aangifte heeft gedaan. Wij staan u graag bij tijdens een controle door de gemeente.

AANGIFTE TOERISTENBELASTING

Ten behoeve van de aanslag toeristenbelasting kunt u na afloop van het kwartaal of jaar van de gemeente een (digitaal) aangiftebiljet ontvangen. Via dat aangiftebiljet moet u gegevens opgeven die van belang zijn voor de hoogte van de definitieve aanslag die uw bedrijf zal gaan ontvangen. Bij het niet juist doen van aangifte kan door de gemeente een boete worden opgelegd. Van belang is dus dat de aangifte juist wordt ingevuld. Ostraka belastingadviseurs is u graag behulpzaam bij het indienen van een aangifte toeristenbelasting.

Vaak wordt gewerkt met een voorlopige aanslag toeristenbelasting. Er wordt dan al voor afloop van het belastingjaar een aanslag opgelegd op basis van een geschat aantal overnachtingen. Meestal hoeft u hiervoor geen aangifte te doen, de gemeente baseert zich dan op gegevens van eerdere jaren.

BEZWAAR TEGEN AANSLAG TOERISTENBELASTING

Als u het niet eens bent met de opgelegde aanslag toeristenbelasting, dan kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met de opgelegde aanslag toeristenbelasting moet binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag worden ingediend bij de gemeentelijke heffingsambtenaar.

Heeft u hulp nodig bij een bezwaar- of beroepsprocedure tegen een aanslag toeristenbelasting? Neem dan contact op met Ostraka belastingadviseurs voor een vrijblijvende kennismaking.

U kunt alleen bezwaar maken als de belastingaanslag aan u is opgelegd. Als u het niet eens bent met de toeristenbelasting die de exploitant aan u heeft doorgerekend, dan kunt u geen bezwaar maken bij de gemeentelijke heffingsambtenaar maar moet een civiele procedure worden gestart tegen de exploitant.

Ostraka belastingadviseurs BV    Postbus 44     4284 ZG   RIJSWIJK N-Br.     T 0183-76 05 22     info@ostraka.nl