TOERISTENBELASTING

 • WAT IS TOERISTENBELASTING?

  Toeristenbelasting kan door een gemeente worden geheven voor het houden van verblijf binnen de gemeente door personen die niet als ingezetene van de gemeente in de basisregistratie personen (BRP, vroeger GBA) zijn ingeschreven. De naam toeristenbelasting kan overigens misleidend zijn. Het gaat namelijk om alle vormen van verblijf - ongeacht het doel van het verblijf - dus ook zakelijke overnachtingen in hotels of huisvesting van buitenlandse werknemers.

  De naam toeristenbelasting geeft alleen aan waarover wordt geheven, maar het zegt niets over de besteding van de belastingopbrengst. Toeristenbelasting is een algemene belasting. Dit betekent dat de gemeente niet verplicht is om de belastingopbrengst te gebruiken om toeristische voorzieningen te bekostigen (Hof Amsterdam 8 maart 2002, betreffende gemeente Haarlemmermeer). Toeristenbelasting wordt niet alleen geheven door toeristische gemeenten. Circa 80 procent van de gemeenten hebben een toeristenbelasting ingevoerd.


  WIE BETAALT TOERISTENBELASTING?

  Toeristenbelasting kan worden geheven van degene die gelegenheid biedt tot verblijf (exploitant) of van de gast die verblijf houdt bijvoorbeeld in een hotel, in een vakantiebungalow, op de camping of in een bed & breakfast. Als de toeristenbelasting wordt geheven van de exploitant, dan verhaalt die dat meestal op de gasten die bij hem verblijven.

  Toeristenbelasting wordt niet alleen geheven van ondernemers. Als particulier kunt u ook toeristenbelasting moeten betalen als u bijvoorbeeld via Airbnb of Wimdu overnachtingsmogelijkheden biedt of als u tijdens uw vakantie uw woning verhuurt.


  WORDT HET VERBLIJF IN DE VERORDENING GENOEMD?

  Vaak is in de toeristenbelastingverordening de heffing beperkt tot overnachtingen in specifiek in de verordening beschreven verblijfsaccommodaties zoals hotels, pensions, vakantiehuisjes, stacaravans, caravans en tenten. In zo’n geval is van belang of het verblijf dat bij u plaatsvindt precies valt onder een door de gemeente gebruikte omschrijving. Als dat niet het geval is, hoeft u waarschijnlijk geen toeristenbelasting te betalen (Hof Arnhem-Leeuwarden 22 juli 2014, betreffende gemeente Lochem). Ostraka belastingadviseurs beoordeelt dit graag voor u en dient eventueel voor u een bezwaarschrift in tegen de aanslag toeristenbelasting.


  WORDT ELK VERBLIJF IN DE HEFFING BETROKKEN?

  In de praktijk wordt toeristenbelasting vaak niet geheven voor ieder verblijf, maar is de heffing beperkt tot overnachtingen in bepaalde in de gemeentelijke belastingverordening beschreven verblijfsaccommodaties. Mogelijk worden in zo’n geval veel andere overnachtingsvormen door de gemeente buiten de heffing gelaten, waardoor er bij uw aanslag toeristenbelasting sprake kan zijn van strijd met het gelijkheidsbeginsel. Wij beoordelen dit voor u en dienen eventueel voor u een bezwaarschrift in.


  VERBLIJF TEGEN VERGOEDING

  Diverse gemeenten hebben de heffing van toeristenbelasting beperkt tot verblijf dat tegen vergoeding plaatsvindt. In dat geval is van belang of op enige wijze wordt betaald voor het verblijf.

  Er zijn gemeenten die de voorwaarde "verblijf tegen vergoeding" uit de belastingverordening hebben gehaald om discussies te voorkomen op het punt van de betaling. Het achterwege laten van die voorwaarde kan wel tot gevolg hebben dat de verordening een hele brede werking krijgt en bijvoorbeeld ook het logeren bij familie onder de toeristenbelasting komt te vallen. Natuurlijk wordt zulk logeren in de praktijk niet belast, maar dat kan wel vragen oproepen in verband met het gelijkheidsbeginsel.


  IS HET FORFAIT JUIST?

  In de toeristenbelastingverordening worden veelal forfaitaire heffingsmaatstaven gebruikt. Aan zulke forfaitaire heffingsmaatstaven worden eisen gesteld. Uit rechterlijke uitspraken blijkt bijvoorbeeld dat forfaits moeten zijn gebaseerd op het verblijfsritme ter plaatse. Vaak kan een gemeente het door haar toegepaste forfait in het geheel niet onderbouwen, of is het forfait gebaseerd op zeer oude gegevens. In dit soort gevallen zijn er voor u mogelijkheden om de aanslag toeristenbelasting te verlagen (Hof Den Bosch 3 november 2017, betreffende gemeente Oosterhout geheven door Belastingsamenwerking West-Brabant). Wij beoordelen voor u of de forfaits onjuist zijn en dienen zo nodig voor u een bezwaarschrift in.


 • HOOGTE TOERISTENBELASTINGTARIEF

  Per gemeente verschilt de hoogte van de toeristenbelasting. Elke gemeenteraad is namelijk vrij in de vaststelling van de hoogte van het tarief van de toeristenbelasting. Er kan bijvoorbeeld worden gewerkt met een vast bedrag per overnachting (al dan niet gedifferentieerd naar de soort overnachtingsaccommodatie) of een tarief als percentage van de overnachtingsprijs.

  Als gewerkt wordt met een bedrag per overnachting dan kan de gemeente ervoor kiezen om bij accommodaties met goedkope overnachtingen een lager bedrag aan toeristenbelasting te heffen. Zo’n tariefdifferentiatie is echter niet verplicht.

  Welk tarief in uw geval van toepassing is, kunt u raadplegen in de toepasselijke gemeentelijke toeristenbelastingverordening.


  CONTROLE TOERISTENBELASTING

  De gemeente kan in de loop van het jaar bij u komen controleren hoeveel toeristen aanwezig zijn, of achteraf bij u in de administratie (nachtverblijfregister) controleren of u juist aangifte heeft gedaan. Wij staan u graag bij tijdens een controle door de gemeente.


  AANGIFTE TOERISTENBELASTING

  Ten behoeve van de aanslag toeristenbelasting kunt u na afloop van het kwartaal of jaar van de gemeente een (digitaal) aangiftebiljet ontvangen. Via dat aangiftebiljet moet u gegevens opgeven die van belang zijn voor de hoogte van de definitieve aanslag die uw bedrijf zal gaan ontvangen. Bij het niet (juist) doen van aangifte kan door de gemeente de aanslag ambtshalve worden vastgesteld of een navorderings- of naheffingsaanslag worden opgelegd. Ook kan bij het niet (tijdig) of onjuist doen van aangifte een boete worden opgelegd. Van belang is dus dat uw aangifte op tijd en juist wordt ingevuld. Ostraka belastingadviseurs is u graag behulpzaam bij het indienen van uw aangifte toeristenbelasting.

  Vaak wordt gewerkt met een voorlopige aanslag toeristenbelasting. Er wordt dan al voor afloop van het belastingjaar een aanslag opgelegd op basis van een geschat aantal overnachtingen. Meestal hoeft u hiervoor geen aangifte te doen. De gemeente baseert zich dan op gegevens van eerdere jaren.


  WATERTOERISTENBELASTING

  Het overnachten op het water op vaartuigen kan worden belast met een watertoeristenbelasting. Watertoeristenbelasting wordt geheven van degene die een ligplaats (voor een vaartuig) aanbiedt voor verblijf, bijvoorbeeld in een jachthaven. Voor de watertoeristenbelasting gelden meestal dezelfde voorwaarden als voor de toeristenbelasting.


  BEZWAAR TEGEN AANSLAG TOERISTENBELASTING

  Als u het niet eens bent met de opgelegde (voorlopige) aanslag toeristenbelasting en/of boete, dan kunt u bezwaar indienen bij de heffingsambtenaar. Een bezwaarschrift waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met de opgelegde aanslag toeristenbelasting en/of boete moet binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag worden ingediend bij de heffingsambtenaar.

  Heeft u hulp nodig bij een bezwaar- of beroepsprocedure tegen een aanslag toeristenbelasting en/of boete? Neem dan contact op met Ostraka belastingadviseurs voor een vrijblijvende kennismaking.

  U kunt alleen bezwaar maken als de belastingaanslag aan u is opgelegd. Als u het niet eens bent met de toeristenbelasting die de exploitant aan u heeft doorgerekend, dan kunt u geen bezwaar maken bij de gemeentelijke heffingsambtenaar maar moet u een civiele procedure starten tegen de exploitant.


  , , laatst gewijzigd 24-02-2021.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.