BAATBELASTING

 • WAT IS BAATBELASTING?

  De heffing van baatbelasting is een manier waarop de gemeente de kosten van nieuwe of betere voorzieningen geheel of gedeeltelijk kan verhalen. Baatbelasting kan worden geheven voor in een bepaald gebied gerealiseerde gemeentelijke voorzieningen waardoor uw bedrijfspand is gebaat (in de zin van een bepaalde vorm van voordeel hebben). Dit ‘gebaat’ zijn kan uiteenlopen van bijvoorbeeld het opwaarderen van een winkelstraat of bedrijventerrein, het bouwen van een parkeergarage, tot aan de rioleringsaanleg in het buitengebied. Of in uw gemeente baatbelasting wordt geheven kunt u meestal terugvinden op de gemeentelijke website.

  De afgelopen jaren heeft de rechter gemeenten meerdere malen terecht gewezen betreffende de heffing van baatbelasting. Aan de hand van een aantal van deze rechterlijke uitspraken zijn de risico’s die de gemeente loopt bij het heffen van een baatbelasting groot. Dit geldt met name als het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden of als het gebate gebied verkeerd wordt afgebakend door de gemeente.

  Ostraka belastingadviseurs brengt voor u in beeld of de gemeente fouten heeft gemaakt bij de vaststelling van de baatbelasting. Als er door de gemeente fouten zijn gemaakt, dan kan door het maken van bezwaar uw aanslag baatbelasting worden verminderd.


  BEKOSTIGINGSBESLUIT BAATBELASTING

  Om baatbelasting te kunnen heffen is voorafgaand aan het aanbrengen van de voorzieningen nodig dat de gemeenteraad een bekostigingsbesluit vaststelt. In het bekostigingsbesluit moet de gemeente aangeven welke kosten zij wil verhalen en in welke mate die kosten zullen worden verhaald. Niet alle kosten van de gemeente mogen worden verhaald via de baatbelasting. In veel gevallen moeten de kosten worden gesplitst in kosten die verhaalbaar zijn en kosten die níet verhaalbaar zijn. Dit is een bewerkelijke toerekening, die niet door alle gemeenten juist wordt gedaan. Wij beoordelen dit voor u en maken zo nodig namens u bezwaar tegen de baatbelastingaanslag bij de gemeente.


  VERORDENING BAATBELASTING

  De baatbelastingverordening moet aan diverse eisen voldoen. Zo dient bijvoorbeeld de heffingsmaatstaf aan te sluiten bij de mate van ‘baat’. Tevens geldt dat het tarief zo moet worden vastgesteld dat met de opbrengst van de verordening baatbelasting het bedrag dat genoemd is in het bekostigingsbesluit niet wordt overschreden. Daarnaast moet de verordening baatbelasting worden vastgesteld binnen twee jaar nadat de voorzieningen gereed zijn gekomen.

  Wij onderzoeken voor u of er door de gemeente fouten zijn gemaakt in de verordening baatbelasting. Als dit het geval is, dan kan een gedegen bezwaarschrift tot gevolg hebben dat er door u geen of minder baatbelasting hoeft te worden betaald.


 • HEFFING INEENS OF JAARLIJKSE HEFFING

  De baatbelasting wordt in beginsel geheven door een eenmalige aanslag. De belastingplichtige kan echter binnen een bepaalde termijn aan de gemeente verzoeken om die aanslag om te zetten naar een jaarlijkse heffing. De periode van de jaarlijkse heffing en de wijze van renteberekening worden bepaald door de gemeentelijke belastingverordening.

  Als u een bedrijfspand koopt terwijl de jaarlijkse heffing baatbelasting nog loopt, dan ontvangt u als nieuwe eigenaar meestal een aanslag ineens voor de resterende periode. Bij de gemeente kunt u dan binnen een bepaalde termijn verzoeken om die aanslag om te zetten naar een jaarlijkse heffing.


  WIE KRIJGT DE AANSLAG BAATBELASTING?

  Een baatbelastingaanslag wordt opgelegd aan degene die het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht (erfpacht, opstal, vruchtgebruik, etc.) van een onroerende zaak die is gebaat door de voorzieningen die door de gemeente zijn getroffen. Bepalend is wie in de Basisregistratie Kadaster staat vermeld op de peildatum. Vaak wordt 1 januari als peildatum gehanteerd, maar er zijn ook gemeenten die een andere datum hebben gekozen.


  HUURDER EN U KRIJGT BAATBELASTING DOORBEREKEND?

  Door de huurder van een bedrijfspand wordt geen baatbelasting betaald aan de gemeente. Wel wordt vaak op grond van de huurovereenkomst de baatbelasting door de verhuurder doorberekend aan de huurder. Of dit in uw concrete geval mogelijk is, is afhankelijk van het bepaalde in de huurovereenkomst. Bijvoorbeeld Hof Den Bosch oordeelde in een bepaald geval dat doorberekening van baatbelasting niet was toegestaan.

  Als de baatbelasting wordt doorberekend aan de huurder, dan kan door de huurder zelf geen bezwaar worden ingediend bij de gemeente. Indien de huurder het niet eens is met de aanslag baatbelasting, maar de eigenaar wil zelf geen bezwaar indienen, dan is het vaak mogelijk dat Ostraka belastingadviseurs door de eigenaar wordt gemachtigd om bezwaar te maken tegen de baatbelastingaanslag.


  BOUWGRONDBELASTING

  Tot 1995 konden gemeenten ook een bouwgrondbelasting invoeren. Aangezien deze belasting maximaal 30 jaar mag worden geheven, kan de bouwgrondbelasting maximaal tot 2025 worden geheven. De bouwgrondbelasting lijkt op de baatbelasting, maar kent op punten andere voorwaarden.


  MEER WETEN? NEEM CONTACT OP

  Speelt een van deze punten ook bij uw onderneming en wilt u daarover meer weten? Neem contact op met Ostraka belastingadviseurs voor een vrijblijvende kennismaking.


  , , laatst gewijzigd 08-03-2019.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.