Invordering van belastingen

 • INVORDERING VAN BELASTINGEN

  Belastingaanslagen die zijn opgelegd moeten in principe worden betaald. De termijn die u daarvoor heeft is afhankelijk van de soort belasting en kan variëren van directe betaling tot een betaaltermijn van zes weken. Als u niet op tijd betaalt, dan zal de Belastingdienst overgaan tot invordering van de openstaande belastingschuld. Bij de invordering van belastingen kunnen verschillende zaken spelen, waarvan wij hierna er een aantal behandelen.


  HULP BIJ BETALINGSPROBLEMEN

  Als u door betalingsproblemen een achterstand in de betaling van belastingen krijgt, kan dat uiteindelijk tot gevolg hebben dat beslag wordt gelegd op uw bezittingen. Om dit te voorkomen kunnen wij u helpen bij:

  • de beoordeling van de rechtmatigheid van de invordering;
  • het verzoeken om uitstel van betaling en een betalingsregeling;
  • het instellen van administratief beroep of bezwaar tegen de afwijzing van een uitstelverzoek;
  • het verzoeken om kwijtschelding;
  • het instellen van administratief beroep of bezwaar tegen de afwijzing van een kwijtscheldingsverzoek.

  AANSPRAKELIJK VOOR SCHULDEN VAN EEN ANDER

  In bepaalde gevallen kunt als derde aansprakelijk worden gesteld voor niet betaalde belastingschulden van een ander en wordt die belasting bij u ingevorderd. Het gaat bijvoorbeeld om de bestuurdersaansprakelijkheid, inlenersaansprakelijkheid of ketenaansprakelijkheid. Als de Belastingdienst dit soort maatregelen toepast is een goede rechtsbescherming van belang. Wij kunnen u die bieden.

  In eerste instantie wordt daarbij gedacht aan bezwaar en beroep tegen de aansprakelijkstelling om te beoordelen of de aansprakelijkstelling juist is. Mocht u terecht aansprakelijk zijn gesteld, dan kunnen wij voor u om uitstel van betaling verzoeken en met de Belastingdienst een betalingsregeling afspreken. Als u niet in staat bent de aanslag te betalen, dan kunnen wij u begeleiden bij het indienen van een verzoek om ontslag van uw betalingsverplichting.


  BEZWAAR EN BEROEP VERVOLGINGSKOSTEN

  Als u een aanmaning ontvangt, aan u een dwangbevel is betekend, of andere handelingen zijn verricht in het kader van de dwanginvordering, dan worden daarvoor aan u kosten in rekening gebracht. Vooral de kosten voor het betekenen van een dwangbevel kunnen aanzienlijk oplopen.

  Tegen de in rekening gebrachte vervolgingskosten kan bezwaar of administratief beroep worden ingesteld bij de Belastingdienst. Soms zijn kosten ten onrechte in rekening gebracht, of is het bedrag te hoog. Wij kunnen dit voor u beoordelen en eventueel voor u bezwaar of administratief beroep instellen.


 • VERZET TEGEN DWANGBEVEL

  Als er al een dwangbevel is betekend door de belastingdeurwaarder, of verdere invorderingsmaatregelen zijn getroffen, dan kunnen wij u ook daarbij begeleiden.

  Tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel kunt u in verzet komen bij de rechtbank als tegen de tenuitvoerlegging bezwaren bestaan. Voorbeelden hiervan zijn: er zijn vormfouten gemaakt, in beslag genomen zaken zijn niet vatbaar voor beslag, de Belastingdienst handelt in strijd met de wet, uitvoeringsvoorschriften, beleidsregels of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de Belastingdienst hanteert een disproportionele maatregel, of de aanslag is verjaard. Door het instellen van verzet is het uiteindelijk de rechtbank die oordeelt over de handelwijze van de Belastingdienst.

  Het verzet moet worden ingediend door een advocaat via een verzetdagvaarding. Afhankelijk van uw wensen werken wij op dit punt samen met uw eigen advocaat, of kunnen wij een advocaat uit ons netwerk voordragen.

  Het in verzet komen heeft tot gevolg dat totdat op het verzet is beslist, de tenuitvoerlegging van het dwangbevel automatisch wordt opgeschort. Doordat de Belastingdienst de invorderingsacties dan tijdelijk staakt, is er vaak weer ruimte voor overleg om te proberen te komen tot een betalingsregeling waarbij de continuïteit van uw onderneming niet in gevaar komt.


  INVORDERINGSRENTE

  Als u een belastingaanslag niet op tijd betaalt – per ongeluk of conform een verleend uitstel of een betalingsregeling – dan heeft de Belastingdienst daardoor rentenadeel. Daarom wordt door de Belastingdienst dan aan u invorderingsrente in rekening gebracht. Het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties, maar bedraagt minimaal 4 procent.

  Tegen de in rekening gebrachte invorderingsrente kan bezwaar worden ingesteld bij de Belastingdienst. Soms is ten onrechte invorderingsrente in rekening gebracht, of is het bedrag te hoog. Wij kunnen dit voor u beoordelen en eventueel voor u bezwaar instellen.


  MEER WETEN? NEEM CONTACT OP

  Speelt een van deze punten ook bij u en wilt u daarover meer weten? Of heeft u een ander probleem bij de invordering van belastingen waarover u meer wilt weten? Neem contact op met Ostraka belastingadviseurs voor een vrijblijvende kennismaking.


  , , laatst gewijzigd 27-03-2019.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.