BELASTING OP LEIDINGWATER

 • BELASTING OP LEIDINGWATER

  Belasting op Leidingwater (BoL) betaalt u via de factuur van het drinkwaterbedrijf over het leidingwater dat aan u wordt geleverd. Het is een milieubelasting die het drinkwaterbedrijf aan de Belastingdienst moet betalen. De jaarlijkse belastingopbrengst is circa € 250 miljoen.

  Onder leidingwater vallen alle soorten water die via een leiding worden geleverd, zoals drinkwater, huishoudwater, grijs water en warm tapwater.


  TARIEF BELASTING OP LEIDINGWATER

  Met ingang van 1 januari 2014 is het tarief van de belasting op leidingwater verdubbeld van € 0,165 per m3 naar € 0,330 per m3. Sindsdien wordt het tarief geleidelijk jaarlijks verhoogd. Met ingang van 1 januari 2022 is het tarief verhoogd naar € 0,359 per m3.

  Over het bedrag aan belasting op leidingwater op de factuur van het drinkwaterbedrijf moet u ook BTW betalen. Met ingang van 1 januari 2019 is het BTW-tarief van 6 procent verhoogd naar 9 procent.

  In 2022 bestaat in totaal circa 30 procent van de drinkwaterprijs uit belastingen.


  HEFFINGSGRENS VAN 300M3 PER JAAR

  Leidingwaterbelasting wordt slechts geheven over een hoeveelheid van maximaal 300m3 per jaar per WOZ-object. Een particulier huishouden gebruikt meestal minder dan 300m3 per jaar.

  De belasting op leidingwater is een milieubelasting waarmee de overheid wil bereiken dat huishoudens en bedrijven zuiniger omgaan met leidingwater. In het licht daarvan zou op 1 juli 2014 de heffingsgrens van 300m3 worden afgeschaft waardoor voornamelijk bedrijven meer zouden gaan betalen, maar uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Ter compensatie van dit budgettaire gat van € 80 miljoen is door het Rijk met ingang van 1 januari 2015 het tarief van de energiebelasting op aardgas en elektriciteit in de tweede en derde schijf verhoogd (aardgas + 50 procent en elektriciteit + 9 procent). Deze verhoging raakt voornamelijk bedrijven.

  Als er meer dan 300m3 leidingwater per jaar wordt verbruikt, dan is het mogelijk om vrijgesteld te worden voor het waterverbruik boven de 300m3 per WOZ-object. Het gevolg is dat dan alleen belasting op leidingwater door het waterleidinbedrijf wordt gefactureerd tot 300m3 per WOZ-object. Hiervoor moet u bij uw waterleidingbedrijf aanvragen het formulier 'verklaring WOZ-eenheden', 'verklaring WOZ-objecten' of 'verklaring Belasting op Leidingwater' (de benaming verschil per waterleidingbedrijf). Die verklaring moet u invullen en bij uw waterleidingbedrijf indienen (eventueel samen met de WOZ-beschikking en het gemeentelijke WOZ-taxatieverslag). Bij een aantal leidingwaterbedrijven kunt u ook online een formulier invullen. Vaak staat de Belastingdienst een correctie met terugwerkende kracht toe, waardoor het mogelijk is om te veel betaalde belasting over de afgelopen vijf jaren terug te vragen. Om belasting op leidingwater terug te vragen moet het verzoek worden ingediend bij het waterleidingbedrijf.


 • RECREATIEBEDRIJF DAT ÉÉN WOZ-OBJECT IS

  Voor recreatiebedrijven geldt bij de WOZ-objectafbakening een aparte regeling. Als één WOZ-object wordt namelijk aangemerkt het geheel van (on)roerende zaken dat naar omstandigheden beoordeeld één terrein vormt bestemd voor verblijfsrecreatie en als zodanig wordt geëxploiteerd. Een recreatiebedrijf dat als één WOZ-object wordt aangemerkt, behoort bij een waterverbruik van bijvoorbeeld 30.000 m3 dus in 2022 geen € 10.770 aan belasting op leidingwater te betalen, maar slechts € 107,70.


  VRIJSTELLING BIJ MINDER DAN 1.000 AANSLUITINGEN

  Belastingplichtig is niet alleen een drinkwaterbedrijf, maar ieder die water (ongeacht of het van drinkwaterkwaliteit is) aan derden ter beschikking stelt via een afzonderlijke watervoorziening. Om uitvoeringstechnische redenen wordt over zo’n afzonderlijke watervoorziening niet geheven, tenzij er wordt geleverd via meer dan 1.000 aansluitingen.


  BESPARINGSMOGELIJKHEDEN?

  Geheven wordt ter zake van een op een distributienet aangesloten onroerende zaak. Wat een onroerende zaak is, wordt bepaald door de objectafbakening volgens artikel 16 Wet WOZ ([1] gebouwd eigendom, [2] ongebouwd eigendom, [3] gedeelte van een (on)gebouwd eigendom dat bestemd is als afzonderlijk geheel te worden gebruikt of [4] een samenstel/complex van (on)gebouwde eigendommen of gedeelten die bij een zelfde belastingplichtige in gebruik zijn en die naar omstandigheden beoordeeld bij elkaar horen). De WOZ-beschikking van de gemeente is hiervoor bepalend, die bepaalt hoeveel WOZ-objecten er zijn.

  De belasting op leidingwater wordt geheven per WOZ-object, ook als er meerdere watermeters zijn. Als uw onderneming verdeeld is over meerdere nabij elkaar gelegen WOZ-objecten kan het – afhankelijk van de hoeveelheid water die u verbruikt – interessant zijn om eens goed te kijken of de afbakening van de WOZ-objecten anders kan worden vormgegeven. Mogelijk zijn er besparingsmogelijkheden op de te betalen leidingwaterbelasting.


  MEER WETEN? NEEM CONTACT OP

  Wilt u in beeld brengen of er voor u besparingsmogelijkheden zijn? Neem contact op met Ostraka belastingadviseurs voor een vrijblijvende kennismaking. Of e-mail ons de specificatie van de jaarafrekening van het waterleidingbedrijf. Wij regelen graag voor u het terugvorderen van de te veel in rekening gebrachte belasting.


  , , laatst gewijzigd 8-2-2022.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.