ostraka
ostraka
Provinciale Grondwaterheffing

GRONDWATERHEFFING

De provincie kan een aanslag grondwaterheffing opleggen in verband met het onttrekken van grondwater aan de bodem. De grondwaterheffing is een bestemmingsheffing op grond van de Waterwet (tot 2009 de Grondwaterwet) die wordt geheven ter bekostiging van bepaalde, specifieke uitgaven van de provincie in verband met bepaalde taken.

Alle provincies kennen een grondwaterheffingsverordening. Vanaf welke hoeveelheid onttrokken grondwater een provincie een aanslag oplegt, verschilt per provincie.

Het is mogelijk dat u geen watervergunning van de provincie heeft, maar dat u een watervergunning van het waterschap heeft, terwijl u toch grondwaterheffing aan de provincie moet betalen.

BELASTINGPLICHTIGE GRONDWATERHEFFING

Grondwaterheffing wordt geheven van de houder van de inrichting die grondwater onttrekt. Sinds 1 juli 2014 is wettelijk vastgelegd dat als houder moet worden aangemerkt degene aan wie de onttrekkingsvergunning is verleend of degene die de onttrekkingsmelding heeft gedaan.

De provincie Overijssel, de provincie Limburg, de provincie Flevoland, de provincie Gelderland, de provincie Zeeland en de provincie Groningen stellen dat belastingplichtig is degene die is ingeschreven in een provinciaal register. De inschrijving van een persoon in het register hoeft echter op zichzelf niet mee te brengen dat die persoon de belastingplichtige is. De inschrijfplicht ziet namelijk vaak op de inrichting, maar niet op de houder.

Een onttrekkingsinrichting is een inrichting of werk bestemd voor het onttrekken van grondwater. Een inrichting is een constructie met behulp van werktuigen. Een werk is een voorziening gericht op het onttrekken van grondwater, zonder dat een werktuig wordt gebruikt.

Meerdere onttrekkingsinrichtingen die een samenhangend geheel vormen worden als één onttrekkingsinrichting aangemerkt. Of er sprake is van samenhang moet beoordeeld worden aan de hand van (grondwater)technische elementen.

De onttrekkingsinrichting moet bestemd zijn voor het onttrekken van grondwater. Als water uit de grond komt bij een werk zonder dat bedoeld is om dit te onttrekken, dan is er geen sprake van belastingplicht.

HEFFINGSGRONDSLAG GRONDWATERHEFFING

De grondwaterheffing wordt opgelegd naar de mate van de onttrokken hoeveelheid grondwater. Grondwater is water dat vrij onder het aardoppervlak voorkomt, met de daarin aanwezige stoffen.

Vaak is in de grondwaterheffingsverordening sprake van een verminderingsregeling als op basis van de vergunningsvoorschriften ook weer water in de bodem wordt geïnfiltreerd.

In bepaalde gevallen van onttrekken van grondwater geldt een vrijstelling. Het betreft onttrekkingen: door of vanwege overheidslichamen in het kader van een taak op grond van de Waterwet, ten behoeve van bepaalde bodemenergiesystemen, ten behoeve van een bodem- of grondwatersaneringsproject, landijsbanen, ontwatering of afwatering van gronden en om oevergrondwaterwinning.


AANGIFTE GRONDWATERHEFFING

Ten behoeve van de aanslag grondwaterheffing kunt u van de provincie een aangiftebiljet ontvangen. Via dat aangiftebiljet moet u opgeven hoeveel grondwater aan de bodem is onttrokken. Van belang is dat de aangifte juist wordt ingevuld. Ostraka belastingadviseurs kan behulpzaam zijn bij het indienen van een aangifte grondwaterheffing.

HOOGTE TARIEF GRONDWATERHEFFING

De grondwaterheffing dient ter verhaal van bepaalde kosten die specifiek in de Waterwet zijn genoemd. Ter zake van bepaalde kostenposten wordt geëist dat die direct verband houden met de kostenposten, bij andere kostenpost is waarschijnlijk voldoende dat de kosten meer dan 10 procent verband hebben met de kostenposten.

Bij de vaststelling van het tarief dient de provincie rekening te houden met deze limitatieve opsomming van kostenposten. Het tarief van de grondwaterheffing moet door de provincie zo zijn bepaald dat de opbrengst van de heffing niet uitkomt boven het bedrag aan toelaatbare kosten. De provincie mag dus geen winst begroten.

Als de provincie te veel of onjuiste kosten toerekent of het tarief te hoog vaststelt, dan kan dat een reden zijn waarom bij een bezwaar uw aanslag grondwaterheffing kan worden verlaagd. Wij kunnen dit voor u beoordelen en eventueel bezwaar tegen uw aanslag grondwaterheffing indienen.

MEER WETEN? VRAAG HET ONS

Speelt een van de hiervoor genoemde punten op het gebied van grondwaterheffing bij u en wilt u daarover meer weten? Neem contact op met Ostraka belastingadviseurs voor een vrijblijvende kennismaking.

LEGES VERGUNNING GRONDWATERONTTREKKING

N.B. In verband met de aanvraag van een watervergunning voor grondwateronttrekking, of de aanvraag van een wijziging daarvan, kunt u aan de provincie ook leges verschuldigd zijn voor zo’n aanvraag.

 

Ostraka belastingadviseurs BV    Postbus 44     4284 ZG   RIJSWIJK N-Br.     T 0183-76 05 22     info@ostraka.nl