GRONDWATERONTTREKKINGSHEFFING PROVINCIE

 • GRONDWATERONTTREKKINGSHEFFING

  Een aanslag grondwateronttrekkingsheffing kan de provincie opleggen als grondwater wordt onttrokken aan de bodem. De grondwater­onttrekkingsheffing is een provinciale bestemmingsheffing op grond van de Omgevingswet (tot 2024 grondwaterheffing op grond van de Waterwet) die wordt geheven om bepaalde, specifieke uitgaven van de provincie in verband met bepaalde grondwatertaken te bekostigen.

  Alle provincies kennen een grondwateronttrekkingsheffingsverordening die is vastgesteld door Provinciale Staten. Vanaf welke hoeveelheid onttrokken grondwater in een bepaalde provincie een aanslag wordt opgelegd, verschilt per provincie.

  Het is mogelijk dat u geen watervergunning van de provincie heeft, maar dat u een watervergunning van het waterschap heeft, terwijl u toch grondwateronttrekkingsheffing aan de provincie moet betalen.

  Van onttrekken van grondwater is bijvoorbeeld sprake bij het oppompen van water ten behoeve van drinkwater of proceswater, in het kader van een bronbemaling bij bouwwerkzaamheden en bij beregening van landbouwgewassen.


  BELASTINGPLICHTIGE GRONDWATERONTTREKKINGSHEFFING

  Grondwateronttrekkingsheffing wordt geheven van de houder van de omgevingsvergunning of degene die de melding heeft gedaan. In de overige gevallen is belastingplichtig degene voor wie de onttrekking van grondwater plaatsvindt.

  Een onttrekkingsinrichting is een inrichting of werk bestemd voor het onttrekken van grondwater. Een inrichting is een constructie met behulp van werktuigen. Een werk is een voorziening gericht op het onttrekken van grondwater, zonder dat een werktuig wordt gebruikt.

  Meerdere onttrekkingsinrichtingen die een samenhangend geheel vormen worden als één onttrekkingsinrichting aangemerkt. Of er sprake is van samenhang moet worden beoordeeld aan de hand van (grondwater)technische elementen.

  De onttrekkingsinrichting moet bestemd zijn voor het onttrekken van grondwater. Als water uit de grond komt bij een werk zonder dat bedoeld is om dit te onttrekken, dan is er geen sprake van belastingplicht.


  HEFFINGSMAATSTAF GRONDWATERONTTREKKINGSHEFFING

  De grondwateronttrekkingsheffing wordt opgelegd naar de mate van de opgepompte hoeveelheid grondwater. Hoe meer kubieke meters grondwater worden onttrokken, hoe hoger de aanslag grondwateronttrekkingsheffing is.

  Vaak is in de provinciale grondwateronttrekkingsheffingsverordening sprake van een verminderingsregeling als op basis van de omgevingswet­vergunningsvoorschriften ook weer water in de bodem wordt gebracht. De hoeveelheid onttrokken grondwater wordt dan meestal verminderd met een bepaald deel van de hoeveelheid water dat in de bodem wordt gebracht.

  In bepaalde gevallen van onttrekken van grondwater geldt op grond van art. 7.1 Waterbesluit en art. 8.3 Omgevingsbesluit een wettelijke vrijstelling van grondwateronttrekkingsheffing. Het betreft onttrekkingen van grondwater:

  • door overheidslichamen in het kader van taken op het gebied van het beheer van watersystemen;
  • voor het gebruiken van bepaalde bodemenergiesystemen (koude- en warmteopslag);
  • voor het saneren van een verontreiniging van de bodem- of het grondwater;
  • voor landijsbanen;
  • voor het ontwateren of afwateren van gronden;
  • en
  • door een oevergrondwaterwinning.

  Naast de wettelijke vrijstellingen kunnen in de provinciale grondwateronttrekkingsheffingsverordening ook nog andere vrijstellingen voorkomen, zoals een vrijstelling voor een gesloten systeem (Overijssel), een vrijstelling als de pompcapaciteit beperkt is (Noord-Brabant), een (drempel)vrijstelling (Noord-Brabant tot 150.000m3, Gelderland en Overijssel tot 100.000m3, Friesland tot 50.000m3, Groningen tot 30.000m3, Noord-Holland tot 25.000m3, Flevoland en Zeeland tot 20.000m3, Utrecht en Zuid-Holland tot 12.000m3 en Limburg tot 10.000m3), een vrijstelling voor onttrekkingen ten behoeve van beregening (Limburg) of een vrijstelling voor natuurverbeteringsprojecten en voor bepaalde aquacultuurbedrijven die zout grondwater gebruiken (Zeeland).

  Raadpleeg de geldende belastingverordening voor de precieze voorwaarden van de vrijstellingen in uw provincie.


 • AANGIFTE GRONDWATERONTTREKKINGSHEFFING

  Ten behoeve van de aanslag grondwateronttrekkingsheffing kunt u van de provincie een aangiftebiljet ontvangen. Via het aangiftebiljet moet u opgeven hoeveel grondwater aan de bodem is onttrokken. Van belang is dat de aangifte juist wordt ingevuld. Ostraka belastingadviseurs kan u behulpzaam zijn bij het indienen van een aangifte grondwateronttrekkingsheffing.

  Vaak wordt de in het kader van de vergunning verplichte ‘jaaropgave van hoeveelheden onttrokken grondwater en geïnfiltreerd water’ ook gebruikt als aangiftebiljet voor de grondwateronttrekkingsheffing. Juridisch gezien is die combinatie echter niet juist.


  DE WIJZE VAN HEFFING

  De grondwateronttrekkingsheffing wordt in de meeste provincies geheven via de heffingstechniek heffing bij wege van aanslag. In provincie Drenthe geldt echter de heffingstechniek voldoening op aangifte. In provincie Overijssel geldt de heffingstechniek heffing op andere wijze.

  In provincie Drenthe wordt de grondwateronttrekkingsheffing geheven per kwartaal. In de overige provincies wordt geheven per kalenderjaar.


  HOOGTE TARIEF GRONDWATERONTTREKKINGSHEFFING

  De opbrengst van de grondwateronttrekkingsheffing bedraagt jaarlijks circa € 15 miljoen voor alle provincies gezamenlijk. De grondwater­onttrekkingsheffing dient ter verhaal van bepaalde kosten die specifiek in de Omgevingswet zijn genoemd betreffende provinciale taken. Het gaat hierbij om kosten op het gebied van het voorkomen en tegengaan van de nadelige gevolgen van onttrekken van grondwater en het in de bodem brengen van water. Daarnaast om kosten van onderzoeken in verband met het provinciale grondwaterbeleid en om kosten van noodzakelijke onderzoeken voor de vaststelling van schade. Van bepaalde kostenposten wordt geëist dat die direct verband houden met de taken, bij andere kostenposten is mogelijk voldoende dat de kosten meer dan 10 procent verband hebben met de taken.

  Bij de vaststelling van het tarief moet de provincie rekening houden met deze limitatieve opsomming van kostenposten. Het tarief van de grondwateronttrekkingsheffing moet namelijk door de provincie zo worden bepaald dat de opbrengst van de grondwateronttrekkingsheffing niet uitkomt boven het bedrag aan toelaatbare kosten. Vanwege het karakter als bestemmingsheffing mag de provincie geen winst maken.

  Als de provincie te veel of onjuiste kosten toerekent of het tarief te hoog vaststelt, dan kan dat een reden zijn waarom bij een bezwaar uw aanslag grondwateronttrekkingsheffing kan worden verlaagd. Wij kunnen dit voor u beoordelen en eventueel een bezwaar tegen uw aanslag grondwateronttrekkingsheffing indienen.

  De tarieven grondwateronttrekkingsheffing zijn in 2022 per 1.000m3:


  Het gemiddelde tarief voor de grondwateronttrekkingsheffing per 1.000m3 ligt in 2022 op € 15,13. Het hoogste tarief in 2022 geldt in provincie Zeeland, het laagste tarief in provincie Zuid-Holland.


  TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING

  De provinciale grondwateronttrekkingsheffing is gebaseerd op art. 7.7 Waterwet en vanaf 2024 art. 13.4b Omgevingswet. In art. 7.1 en 7.2 Waterbesluit en art. 8.3 en 8.4 Omgevingsbesluit zijn over deze heffing nadere regels opgenomen.

  De heffing is door elke provincie uitgewerkt in een provinciale belastingverordening. De in uw geval geldende grondwateronttrekkings­heffingsverordening is raadpleegbaar via overheid.nl.

  Naast de grondwateronttrekkingsheffing bestaat er in sommige provincies ook een grondwaterbeschermingsheffing op grond van art. 15.34 Wet milieubeheer en art. 13.4 Omgevingswet. Dit is een heffing in grondwaterbeschermingsgebieden ter financiering van bepaalde kosten voor het kwalitatieve grondwaterbeheer door de provincie.

  Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat in het verleden ook een grondwaterbelasting heeft bestaan op grond van de Wet belastingen op milieugrondslag. Deze belasting werd door het Rijk geheven, maar is met ingang van 2012 afgeschaft.


  MEER WETEN? VRAAG HET ONS

  Heeft u een aanslag grondwateronttrekkingsheffing ontvangen en wilt u die laten controleren of wilt u daartegen bezwaar maken? Neem contact op met Ostraka belastingadviseurs voor een vrijblijvende kennismaking.


  LEGES VERGUNNING GRONDWATERONTTREKKING

  N.B. In verband met de aanvraag van een watervergunning voor grondwateronttrekking of infiltratie, alsmede de aanvraag van een wijziging van zo’n vergunning, kunt u aan de provincie ook leges verschuldigd zijn voor de aanvraag van een watervergunning.


  , , laatst gewijzigd 17-12-2023.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.