ZUIVERINGSHEFFING EN VERONTREINIGINGSHEFFING BEDRIJVEN

 • ZUIVERINGS- EN VERONTREINIGINGSHEFFING

  Zuiveringsheffing

  Wanneer uw onderneming als gebruiker (afval)water afvoert op de gemeentelijke riolering, dan krijgt u daarvoor van het waterschap of het belasting­samenwerkings­verband (bijv. BSOB, SVHW, BWB of BSR) een aanslag zuiveringsheffing. Via de zuiveringsheffing bekostigt het waterschap het transport naar en het zuiveren van afvalwater via de rioolwaterzuiveringsinstallaties. De zuiveringsheffing is gebaseerd op het principe "de vervuiler betaalt".


  Verontreinigingsheffing

  Wanneer u als gebruiker (afval)water loost op een oppervlaktewater­lichaam dat in beheer is bij het waterschap, dan wordt door het waterschap of het belasting­samenwerkings­verband daarvoor aan u een aanslag verontreinigings­heffing opgelegd. De opbrengsten worden door het waterschap onder andere gebruikt om de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater te bekostigen.


  HEFFINGSGRONDSLAG

  De zuiveringsheffing en de verontreinigings­heffing worden geheven naar de mate van vervuiling van het afvalwater, de zogenoemde vervuilingswaarde. Deze vervuilingswaarde wordt uitgedrukt in een aantal vervuilings­eenheden (v.e.) en is afhankelijk van de hoeveelheid afgevoerd of geloosd afvalwater en van de zich daarin bevindende stoffen.

  De verontreinigings­heffing wordt door het waterschap sinds 1 juli 2014 alleen nog geheven over zuurstofbindende stoffen. Eén vervuilings­eenheid komt overeen met 54,8 kg zuurstof die nodig is om afvalwater biologisch te zuiveren. De heffing op zware metalen en zouten is met ingang van 1 juli 2014 afgeschaft voor de verontreinigings­heffing. Bij de zuiveringsheffing kan het waterschap nog wel heffen over zware metalen en zouten.

  Hoe de hoogte van de aanslag zuiveringsheffing of verontreinigings­heffing in uw geval wordt bepaald is afhankelijk van de aard van uw bedrijf en de hoeveelheid vervuilings­eenheden die vanuit uw bedrijf worden afgevoerd of geloosd. De hoogte van de aanslag kan worden vastgesteld via drie methoden: (1) via een forfait (1 of 3 vervuilings­eenheden), (2) via de tabel afvalwater­coëfficiënten, of (3) via meting, bemonstering en analyse.


  Forfaitaire aanslag bedrijfsruimte

  Bij een vervuiling van minder dan vijf vervuilings­eenheden wordt een forfaitaire aanslag opgelegd. De aanslag wordt dan opgelegd op basis van drie vervuilings­eenheden, ongeacht de werkelijke omvang van de vervuiling. Daarop bestaat een uitzondering als alleen huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd en het waterverbruik minder dan 44m3 is. In dat geval wordt een aanslag opgelegd naar één vervuilings­eenheid.


  Tabelbedrijf zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing

  In de meeste gevallen is sprake van een zogenoemd tabelbedrijf. Een aanslag verontreinigings­heffing of zuiveringsheffing wordt bij een tabelbedrijf bepaald via de tabel met afvalwater­coëfficiënten. Er wordt dan voor een bedrijf of een bedrijfsonderdeel gebruik gemaakt van genormeerde vervuilingswaarden per m3 ingenomen water. Het bedrijf wordt ingedeeld in één van de 15 klassen, waaruit de afvalwater­coëfficiënt volgt die bij de aanslag wordt gehanteerd. De hoogte van de aanslag wordt vervolgens bepaald door de afvalwater­coëfficiënt te vermenigvuldigen met de hoeveelheid ingenomen water.

  Of uw bedrijf voor de zuiveringsheffing of verontreinigings­heffing in de juiste klasse is ingedeeld en of de ingenomen hoeveelheid water juist is bepaald, kan Ostraka belastingadviseurs voor u beoordelen.

  Als een deel van het ingenomen water niet wordt geloosd of niet wordt verontreinigd, is het in sommige gevallen mogelijk dat dit deel van het ingenomen water bij de berekening van de hoogte van de heffing buiten aanmerking kan worden gelaten. Wij brengen de mogelijkheden graag voor u in beeld.

  Het kan ook voorkomen dat de vervuiling van het afvalwater wisselt, of dat de vervuiling afwijkt van de voor uw branche vastgestelde genormeerde vervuilingswaarde. Wellicht is het dan voordeliger om de vervuilingswaarde te bepalen via meting, bemonstering en analyse. Ostraka belastingadviseurs adviseert u over de voor u meest gunstige aanpak.


  Meetbedrijf zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing

  De aanslag zuiveringsheffing of verontreinigings­heffing wordt bij een meetbedrijf bepaald door meting van de hoeveelheid afvalwater, bemonstering van het afvalwater en het vervolgens analyseren van die monsters. Voor het begin van het jaar moet uw bedrijf aan het waterschap bekendmaken welke wijze van meting en bemonstering zal worden gehanteerd en welke apparatuur daarvoor zal worden gebruikt.

  Hoewel meting, bemonstering en analyse in beginsel dagelijks moet gebeuren, kan in veel gevallen worden volstaan met een lagere frequentie dan dagelijks. In zo’n geval moet een aanvraag voor een meetbeschikking bij het waterschap worden ingediend.

  Een hoedanigheidscorrectie (T-correctie) kan worden toegepast op het door middel van analyse bepaalde chemisch zuurstofverbruik (CZV) als u stoffen afvoert of loost die in het natuurlijk milieu niet of nagenoeg niet afbreekbaar zijn. Door deze T-correctie vallen de vervuilingswaarde en de uiteindelijke heffing lager uit. Om van die mogelijkheid gebruik te maken moet een aanvraag worden ingediend bij het waterschap.

  Als uw bedrijf oppervlaktewater inneemt en dit na gebruik weer loost in het oppervlaktewater, dan kan de vervuiling die in het ingenomen water aanwezig was bij de verontreinigings­heffing in aftrek worden gebracht op de vervuilingswaarde van het geloosde afvalwater.

  Ostraka belastingadviseurs beoordeelt voor u uw situatie op dit soort punten. U komt dan te weten of u niet te veel zuiveringsheffing of verontreinigings­heffing betaalt aan het waterschap.


  Tuinbouwkassen

  Voor tuinbouwbedrijven waarbij gewassen worden gekweekt onder een permanente opstand van glas of kunststof geldt een forfaitaire heffingsmaatstaf. De vervuilingswaarde wordt niet berekend op basis van het waterverbruik, maar in plaats daarvan wordt uitgegaan van drie vervuilings­eenheden per hectare vloeroppervlak waar onder glas of kunststof gewassen worden geteeld. Bij een deel van een hectare wordt uitgegaan van een evenredig deel van drie vervuilingsheden. De forfaitaire regeling geldt ongeacht de werkelijke hoeveelheid en kwaliteit van het afgevoerde afvalwater.


 • WAT IS EEN BEDRIJFSRUIMTE?

  Wat een bedrijfsruimte is, is in de wet negatief geformuleerd. Een bedrijfsruimte is iedere naar aard en inrichting als afzonderlijk geheel te beschouwen ruimte of terrein, dat niet is een woonruimte, een zuiveringtechnisch werk of een riolering. Voor een bedrijfsruimte kan alleen een aanslag worden opgelegd als de bedrijfsruimte voldoende zelfstandig is.

  Omdat van een woonruimte geen sprake is als het gaat om onzelfstandige delen van een ruimte die bestemd zijn om afzonderlijk in gebruik te worden gegeven, kan een studentenhuis kwalificeren als een bedrijfsruimte. Van een onzelfstandige deel is sprake als de keuken- en sanitaire voorzieningen met andere studenten worden gedeeld en door iedere student zelf de huur wordt betaald aan de verhuurder.


  TARIEVEN ZUIVERINGS- EN VERONTREINIGINGSHEFFING

  Het tarief van de zuiveringsheffing wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door het algemeen bestuur van uw waterschap, uitgaande van de verwachte kosten voor het zuiveren van afvalwater. Het tarief van de verontreinigings­heffing is gelijk aan het zuiveringsheffingstarief.

  De tarieven 2021 variëren tussen de verschillende waterschappen, bijvoorbeeld:

  • Waterschap Aa en Maas € 50,04;
  • Waterschap De Dommel € 51,24;
  • Waterschap Rivierenland € 56,67;
  • Waterschap Brabantse Delta € 60,10;
  • Waterschap Hollandse Delta € 67,30;
  • Hoogheemraadschap van Delfland € 93,50.

  BEOORDELING VOORLOPIGE AANSLAG 2022

  De hoogte van de aanslag zuiveringsheffing of verontreinigings­heffing kan meestal pas na afloop van het belastingjaar worden bepaald door het waterschap. Daarom worden bij de start van het jaar alvast voorlopige aanslagen opgelegd op basis van een schatting. Heeft uw onderneming een voorlopige aanslag zuiveringsheffing bedrijven ontvangen? Ostraka belastingadviseurs beoordeelt graag voor u of de aanslag te hoog is. Lees hier verder voor meer informatie.


  AANGIFTE ZUIVERINGS- OF VERONTREINIGINGS­HEFFING

  Van het waterschap of het belasting­samenwerkings­verband kunt u ten behoeve van de aanslag zuiveringsheffing of verontreinigings­heffing het verzoek ontvangen om digitale aangifte te doen. U moet via die aangifte gegevens opgeven die voor de hoogte van de aanslag die uw bedrijf zal gaan ontvangen van belang zijn. Daarom is het van belang dat de aangifte zuiveringsheffing of verontreinigings­heffing juist wordt ingevuld. Wij zijn u graag behulpzaam bij het indienen van deze aangifte.


  BIJ DE AANSLAG AFGEWEKEN VAN UW AANGIFTE?

  Bij het opleggen van de aanslag kan het waterschap afwijken van uw aangifte. Punten als waarom is afgeweken, welke informatie daarbij is gehanteerd en of schattingen juist zijn, vergen specialistische kennis van de zuiveringsheffing of verontreinigings­heffing en kennis van het formele belastingrecht. Ostraka belastingadviseurs beoordeelt voor u of de afwijking terecht is. Indien nodig dienen wij voor u een bezwaarschrift in tegen de aanslag bij het waterschap of het belasting­samenwerkings­verband.


  BOETE

  Het niet (of niet tijdig) indienen van de aangifte zuiveringsheffing of aangifte verontreinigings­heffing kan tot gevolg hebben dat daarvoor door het waterschap een verzuimboete wordt opgelegd. Als de aangifte opzettelijk niet, dan wel onjuist of onvolledig is ingediend, dan kan daarvoor een vergrijpboete worden opgelegd door het waterschap. Wij kunnen voor u beoordelen of het opleggen van de boete terecht is en of het boetebedrag correct is bepaald. Indien nodig kunnen wij een bezwaarschrift indienen namens u.


  BENT U HET NIET EENS MET DE AANSLAG?

  Mogelijk heeft u van het waterschap of het belasting­samenwerkings­verband een aanslag zuiveringsheffing of verontreinigings­heffing ontvangen die u niet begrijpt, of waarvan u denkt dat die wellicht fout is. In die gevallen kan Ostraka belastingadviseurs u informeren en adviseren en eventueel voor u een bezwaarschrift indienen.


  OVERZICHT JURISPRUDENTIE

  Diverse beslissingen van belastingrechters betreffende de zuiveringsheffing hebben wij op onderwerp gesorteerd in een jurisprudentieoverzicht opgenomen.


  BEOORDELING BEDRIJFSSITUATIE

  Meestal heeft de wijze waarop binnen uw bedrijf water wordt gebruikt invloed op de hoogte van het bedrag aan zuiveringsheffing of verontreinigings­heffing. Vanuit het oogpunt van de heffing kan een beoordeling van de ingaande en uitgaande waterstromen regelmatig mogelijkheden opleveren om de aanslag voor de toekomst te verlagen. Misschien bestaan er voor uw bedrijf ook kansen om voor de zuiveringsheffing of verontreinigings­heffing een fiscale splitsing in meerdere bedrijfsonderdelen toe te passen, waarbij de te betalen aanslag voor de toekomst lager wordt. Ostraka belastingadviseurs brengt de mogelijkheden in uw situatie graag voor u in beeld.


  MEER WETEN? NEEM CONTACT OP

  Wilt u meer weten over de mogelijkheden in uw geval? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met ons.


  GEEN ONDERNEMER MAAR PARTICULIER?

  De op deze pagina opgenomen informatie is gericht op bedrijven. Informatie over de zuiveringsheffing en verontreinigings­heffing van particulieren leest u hier.


  GEMEENTELIJKE RIOOLHEFFING

  N.B. Als u afvalwater afvoert op de gemeentelijke riolering dan krijgt u behalve de aanslag zuiveringsheffing van het waterschap vaak ook een aanslag rioolheffing van de gemeente.


  , , laatst gewijzigd 8-2-2022.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.