LEGES WATERSCHAP

 • WATERSCHAPSLEGES

  Voor een aanvraag bij een waterschap voor een vergunning of ontheffing op grond van de Waterwet, de Keur, de Wegenverordening of andere wet- en regelgeving kan uw onderneming leges verschuldigd zijn volgens de door het waterschap vastgestelde legesverordening.

  Afhankelijk van de toepasselijke legesverordening van het betreffende waterschap kunnen leges bijvoorbeeld worden geheven van uw onderneming voor vergunningen voor:

  • het maken van bruggen of dammen;
  • het verleggen, graven of dempen van een sloot;
  • het leggen van zinkers, kabels en leidingen;
  • peilafwijkingen, onderbemaling, stuwen en overstorten;
  • het oprichten van bouwwerken of kunstwerken in, op of nabij waterstaatswerken;
  • uitbreidingsplannen;
  • het planten, rooien, etc. van beplanting nabij waterkeringen;
  • het lozen op oppervlaktewater of het onttrekken van water aan oppervlaktewater;
  • het onttrekken van grondwater of het infiltreren van grondwater;
  • het maken van opritten of uitwegen.

  WATERSCHAPPEN DIE LEGES HEFFEN

  Niet alle waterschappen heffen leges voor een vergunning of ontheffing voor uw bedrijf. Leges worden wel geheven door het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, het Waterschap Brabantse Delta, het Hoogheemraadschap van Delfland, het Wetterskip Fryslân, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het Waterschap Hollandse Delta, het Waterschap Hunze en Aa's, het Waterschap Rijn en IJssel, het Hoogheemraadschap van Rijnland, het Waterschap Rivierenland, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het Waterschap Scheldestromen en het Waterschap Zuiderzeeland. Het Waterschap Peel en Maasvallei is met ingang van 2017 gestopt met legesheffing.


 • HOOGTE TARIEVEN WATERSCHAPSLEGES

  De leges dienen ter verhaal van bepaalde kosten die worden veroorzaakt door de aanvraag van uw onderneming. Bij de vaststelling van de tarieven dient het waterschap daarmee rekening te houden. De legestarieven moeten door het waterschap zo zijn bepaald dat de opbrengst van de gehele legesverordening niet uitkomt boven het bedrag aan toelaatbare kosten. Het waterschap mag dus geen winst begroten. Indien het waterschap te veel of onjuiste kosten toerekent, of het tarief te hoog vaststelt kan dat een reden zijn waarom bij een bezwaar uw legesaanslag kan worden verlaagd. Wij kunnen dit voor u beoordelen en eventueel een bezwaarschrift tegen uw legesaanslag indienen.


  MEER WETEN? NEEM CONTACT OP MET ONS

  Speelt dit bij uw onderneming en wilt u daarover meer weten? Of twijfelt u om andere redenen aan de juistheid van een aan u opgelegde aanslag leges? Neem contact op met Ostraka belastingadviseurs voor een vrijblijvende kennismaking.


  PRECARIOBELASTING VOOR EEN VOORWERP

  N.B. Naast de eenmalige betaling van leges voor de vergunningaanvraag kunt u voor het hebben van een bepaald voorwerp boven waterschapsgrond ook jaarlijks worden aangeslagen voor de precariobelasting. Precariobelasting wordt alleen geheven door het Hoogheemraadschap van Delfland, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het Waterschap Scheldestromen.


  , , laatst gewijzigd 15-3-2019.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.