WATERSYSTEEMHEFFING

 • WATERSYSTEEMHEFFING

  Als eigenaar (of zakelijk gerechtigde) van een onroerende zaak krijgt u een aanslag watersysteemheffing van het waterschap of het belastingsamenwerkingsverband (bijvoorbeeld BSOB, BWB, BSR of SVHW). Uit de opbrengst van de watersysteemheffing wordt de watersysteemtaak van het waterschap betaald. Denk aan het beheer van dijken, kades en gemalen en het beheer van de waterkwaliteit. Er zijn drie verschillende watersysteemheffingen die aan u als eigenaar kunnen worden opgelegd.


  Watersysteemheffing gebouwd

  Een aanslag watersysteemheffing gebouwd wordt door het waterschap opgelegd voor een (gedeelte van een) gebouwd eigendom, samen met de ongebouwde eigendommen die een samenstel vormen met dat gebouwde eigendom. Over het algemeen komt dit overeen met de WOZ-objectafbakening zoals die door de gemeente is bepaald voor uw winkel-, bedrijfs- of kantoorpand. Als het WOZ-object echter ook grond omvat waarvan de waarde bij de WOZ-waardering verplicht buiten beschouwing blijft (bijvoorbeeld een Natuurschoonwetlandgoed of bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond) dan is het gebouwde eigendom voor de watersysteemheffing niet gelijk aan de WOZ-objectafbakening.

  Bij de aanslag watersysteemheffing gebouwd wordt als heffingsgrondslag de WOZ-waarde gebruikt. De aanslag wordt opgelegd naar, een door het algemeen bestuur van het waterschap vastgesteld, percentage van de WOZ-waarde. Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan moet daartegen bij de gemeente op tijd bezwaar worden gemaakt. Een uitspraak op bezwaar door de gemeente waarbij de WOZ-waarde wordt verlaagd moet de gemeente doorgeven aan het waterschap, waarna het waterschap verplicht is de aanslag watersysteemheffing gebouwd aan te passen.


  Watersysteemheffing ongebouwd

  Bij ongebouwde onroerende zaken worden aanslagen watersysteemheffing ongebouwd opgelegd naar een tarief per hectare. Een ongebouwd eigendom is een stuk grond waarop geen gebouwen of bouwwerken staan en die grond vormt ook geen samenstel met een gebouwd eigendom. Tevens is een ongebouwd eigendom de grond waarvan de waarde bij de WOZ-waardering verplicht buiten aanmerking blijft.


  Heffing natuurterrein

  Het waterschap legt ook een watersysteemheffing op voor een natuurterrein. Net als bij de watersysteemheffing ongebouwd geldt voor natuurterreinen een tarief per hectare, maar dit tarief is aanmerkelijk lager.

  De definitie van een natuurterrein is vastgelegd in artikel 116, sub c, Waterschapswet. Van een natuurterrein is onder andere sprake bij een bos of een open water dat een oppervlakte heeft van ten minste één hectare. Voor andere onroerende zaken geldt als eis dat de inrichting en het beheer (nagenoeg) geheel en duurzaam moet zijn afgestemd op de ontwikkeling of het behoud van natuur.

  Deze voorwaarden voor toepassing van een verlaagd tarief watersysteemheffing op grond van de Waterschapswet zijn niet gelijk aan de voorwaarden voor een WOZ-vrijstelling als natuurterrein. Het kan dus zo zijn dat een natuurterrein voor de Wet WOZ niet is vrijgesteld, terwijl datzelfde natuurterrein bij het waterschap wel in aanmerking komt voor het lager tarief voor natuurterreinen.


  TARIEF WATERSYSTEEMHEFFINGEN

  Aan de berekening van de tarieven ligt ten grondslag een verdeling van de kostenaandelen tussen de verschillende groepen van belastingplichtigen. Op basis van die uitgangspunten worden de tarieven van de watersysteemheffingen jaarlijks vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap en vastgelegd in de verordening watersysteemheffing.

  Het waterschap heft de watersysteemheffing gebouwd naar een percentage van de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde. Afhankelijk van het waterschap waarin de onroerende zaak ligt, varieert het tarief watersysteemheffing gebouwd in 2021 tussen 0,0121 en 0,0632 procent. Het waterschap heft de watersysteemheffingen natuurterreinen en ongebouwd naar een tarief per hectare.

  In bepaalde gevallen kan het waterschap tariefdifferentiaties toepassen waardoor in een aantal gevallen lagere of hogere tarieven gelden. Voor onroerende zaken die buitendijks (buiten de buitenkruinlijn van de primaire waterkering) liggen en voor onroerende zaken die volgens de legger van het waterschap worden gebruikt als waterberging kan het waterschap een tot 75 procent lager tarief vaststellen. Door het waterschap kan een tot 100 procent hoger tarief worden vastgesteld voor bemalen gebied, glasopstanden of verharde openbare wegen.


 • BELASTINGPLICHTIGE

  Belastingplichtig voor de watersysteemheffing gebouwd/ongebouwd is degene die op 1 januari van het betreffende belastingjaar als eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachter staat vermeld bij de Basisregistratie Kadaster. Diegene is voor het gehele belastingjaar belastingplichtig, ook als het object in de loop van het jaar wordt verkocht.

  Als u eigenaar bent terwijl er ook een opstalhouder, vruchtgebruiker of erfpachter is, dan behoort niet u de aanslag watersysteemheffing opgelegd te krijgen, maar de opstalhouder, vruchtgebruiker of erfpachter.

  Als er meerdere eigenaren zijn van één onroerende zaak dan wordt door het waterschap de aanslag opgelegd aan één eigenaar, die moet zelf zorgdragen voor onderlinge verrekening (artikel 142 Waterschapswet). Als het waterschap ervoor kiest om de aanslag aan één eigenaar op te leggen, dan moet het waterschap die keuze baseren op bekendgemaakte beleidsregels. De inhoud van die beleidsregels kunnen per waterschap verschillen. Wij beoordelen voor u of de regels juist zijn toegepast door het waterschap en maken zo nodig namens u bezwaar bij het waterschap.


  CONTROLE AANSLAG WATERSYSTEEMHEFFING

  Als u eigenaar (of zakelijk gerechtigde) bent van een gebouwd eigendom is het belangrijk om te bekijken hoe de (onder)grond wordt aangeslagen door het waterschap en de gemeente.

  De watersysteemheffing gebouwd wordt door het waterschap geheven naar een percentage van de door de gemeente bepaalde WOZ-waarde. Grond die door de gemeente in de WOZ-waardering is betrokken, mag niet worden belast door het waterschap met watersysteemheffing ongebouwd naar een tarief per hectare. Als u eigenaar bent van meerdere percelen of van één groot perceel dan kan het voorkomen dat u ten onrechte veel watersysteemheffing betaalt.

  Wij controleren het aan u opgelegde aanslagbiljet watersysteemheffing voor u en maken eventueel bezwaar tegen de aanslag watersysteemheffing. Neem op tijd contact met ons op, want tegen de aanslag moet binnen zes weken na de dagtekening bezwaar worden gemaakt.


  MEER WETEN? VRAAG HET ONS

  Twijfelt u aan de juistheid van een door het waterschap aan u opgelegde aanslagbiljet watersysteemheffing en wilt u daartegen in bewaar? Neem dan contact op met Ostraka belastingadviseurs voor een vrijblijvende bespreking over wat wij voor u kunnen betekenen bij een bezwaarprocedure.


  , , laatst gewijzigd 24-2-2021.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.