BEZWAAR INKOMSTENBELASTING

 • Bij de inkomstenbelasting geldt een speciale regeling om de (voorlopige) aanslag te corrigeren. Het is namelijk niet altijd nodig om bezwaar te maken. Vaak kan worden volstaan met een aanvulling van uw aangifte.

  Hieronder geven wij een overzicht van de verschillende situaties.


  U heeft een aanslag inkomstenbelasting ontvangen

  Er is afgeweken van uw aangifte

  Als de Belastingdienst bij het vaststellen van de aanslag afwijkt van uw aangifte en u het niet eens bent met die afwijking, dan heeft u alleen de mogelijkheid om bezwaar te maken. Dit bezwaar moet u indienen binnen een termijn van zes weken.


  Uw belastingaangifte is gevolgd

  Als de Belastingdienst bij het vaststellen van de aanslag uw aangifte heeft gevolgd, maar u later vindt dat het inkomen of vermogen te hoog is opgegeven of een aftrekpost te laag is opgegeven, dan heeft u twee mogelijkheden. U kunt bezwaar maken, maar het is ook mogelijk om via MijnBelastingdienst uw aangifte aan te passen.

  Binnen de termijn van zes weken is het waarschijnlijk verstandiger om te kiezen voor de mogelijkheid van bezwaar, hoewel de uitkomst van de Bezwaarcheck van de Belastingdienst zal zijn dat u uw aangifte moet aanpassen. Dat het verstandiger is om bezwaar te maken heeft er mee te maken dat niet geheel duidelijk is hoe de bewijslast ligt als de Belastingdienst uw aanpassingsverzoek afwijst. Hof Amsterdam oordeelt dat bij bezwaar en beroep tegen de afwijzing van uw aanpassingsverzoek de normale bewijslastverdeling geldt (Hof Amsterdam 6 april 2017 en Hof Amsterdam 11 augustus 2016). Hof Den Haag oordeelt echter dat uit art. 45aa UR IB volgt dat de aanslag alleen wordt verminderd als u doet blijken - dat wil zeggen: overtuigend aantoont - dat de belastingaanslag op een te hoog bedrag is vastgesteld (Hof Den Haag 30 mei 2018).


  Bezwaar

  Als u er voor kiest om via een bezwaarschrift tegen de aanslag uw aangifte aan te passen, dan moet dat bezwaar binnen de termijn van zes weken worden ingediend. In het bezwaarschrift moeten uw bezwaargronden staan en het moet voldoen aan de overige wettelijke eisen.

  Heeft u binnen die bezwaartermijn van zes weken te weinig tijd om het bezwaar te motiveren? Zorg dan dat u wel op tijd een zogenaamd pro-forma bezwaarschrift indient bij de belastinginspecteur. U krijgt dan enkele weken uitstel voor het indienen van een motivering. Via de volgende link kunt u een gratis voorbeeldbrief downloaden voor een pro-forma bezwaarschrift tegen een aanslag inkomstenbelasting: download hier een voorbeeld van een pro-forma bezwaarschrift inkomstenbelasting (opent in WORD). Als bezwaar wordt gemaakt buiten de bezwaartermijn, dan wordt het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.


  Aanpassing aangifte

  Als u kiest voor aanpassing van uw gegevens via MijnBelastingdienst, dan wordt dit niet behandeld als bezwaar, maar als een verzoek om ambtshalve vermindering. Dit verzoek hoeft niet te worden gedaan binnen zes weken, maar kan tot uiterlijk vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarop de aanslag ziet (bijvoorbeeld betreffende een aanslag over het belastingjaar 2017 kan dit dus tot 31 december 2022).

  Als het verzoek om ambtshalve vermindering door de Belastingdienst wordt gehonoreerd, dan wordt de aanslag verlaagd. Tegen een besluit in overeenstemming met uw verzoek kunt u geen bezwaar maken, omdat het besluit niet wordt genomen bij voor bezwaar vatbare beschikking. Als u van mening bent dat er een andere reden is om de aanslag verder te verlagen, dan kunt u een nieuwe aanpassing van uw gegevens doen via MijnBelastingdienst en zo verzoeken om een nieuwe ambtshalve vermindering.

  Als het verzoek om ambtshalve vermindering door de Belastingdienst (deels) wordt afgewezen, dan wordt dat gedaan bij besluit waartegen u wel bezwaar kan maken (art. 9.6, lid 3, Wet IB). Een bezwaar moet worden gemaakt binnen zes weken.


  Er is aan u ambtshalve een aanslag opgelegd

  Als u niet (op tijd) uw aangifte indient dan kan de Belastingdienst een ambtshalve aanslag inkomstenblasting opleggen op basis van geschatte gegevens.

  Naar aanleiding van zo'n ambtshalve aanslag heeft u twee mogelijkheden. U kunt bezwaar maken, maar ook is het mogelijk om via MijnBelastingdienst uw aangifte alsnog te doen.


  De WOZ-waarde is verlaagd

  Als een aanslag inkomstenblasting wordt vastgesteld maar er loopt nog bezwaar/beroep tegen de WOZ-waarde, dan hoeft u geen bezwaar te maken tegen de aanslag inkomstenblasting. Voor de doorwerking van een verlaagde WOZ-waarde naar de aanslag inkomstenblasting geldt een aparte procedure. Als daarbij fouten worden gemaakt, dan kunt u daartegen bezwaar maken (art. 18a, lid 2, AWR).

  De procedure van art. 9.6 Wet IB is hierop niet van toepassing (Rechtbank Gelderland 4 juli 2017).


 • U heeft een voorlopige aanslag ontvangen

  Een voorlopige aanslag wordt door de Belastingdienst opgelegd op basis van de gegevens van uw laatst vastgestelde belastingaanslag. U kunt ook een verzoek hebben ingediend voor een voorlopige aanslag (of teruggaaf).

  Als u het niet eens bent met een opgelegde voorlopige aanslag inkomstenbelasting, dan kunt u alleen een verzoek tot herziening indienen. Het maken van bezwaar tegen een voorlopige aanslag inkomstenbelasting is expliciet uitgesloten (art. 9.5, lid 3, Wet IB). Als u toch bezwaar maakt tegen de voorlopige aanslag inkomstenbelasting, dan wordt dat bezwaar niet-ontvankelijk verklaard en wordt uw bezwaar aangemerkt als een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag (vergelijk Rechtbank Gelderland 3 juli 2014).

  Een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag doet u door het invullen van een wijziging voorlopige aanslag. In het 4-stappenplan van de Belastingdienst wordt dit uitgebreid toegelicht. Dit wijzigingsverzoek wordt door de Belastingdienst meestal binnen vier weken behandeld. De maximale behandeltermijn is acht weken.


  Het wijzigingsverzoek is gevolgd

  Als het wijzigingsverzoek door de Belastingdienst wordt gehonoreerd, dan wordt de voorlopige aanslag aangepast (dit kan gaan zowel om een hogere of een lagere voorlopige aanslag). Tegen een voorlopige aanslag of een wijziging van een voorlopige aanslag in overeenstemming met uw verzoek kunt u geen bezwaar maken.

  Als u van mening bent dat er een andere reden is om de voorlopige aanslag aan te passen, dan kunt u een nieuw wijzigingsverzoek indienen.


  Het wijzigingsverzoek is (deels) afgewezen

  Als het wijzigingsverzoek door de Belastingdienst (deels) wordt afgewezen, dan wordt dat gedaan bij voor bezwaar vatbare beschikking (art. 9.5, lid 2, Wet IB). Tegen dat afwijzende besluit kunt u wel bezwaar maken. Dit kan niet via het digitale bezwaarformulier van de Belastingdienst, maar moet per brief.

  Het bezwaarschrift hoeft niet te worden ingediend binnen de normale bezwaartermijn van zes weken. Het bezwaar kan namelijk worden gemaakt tot uiterlijk de dag waarop de definitieve aanslag inkomstenbelasting wordt vastgesteld (art. 9.5, lid 2, Wet IB).


  Kostenvergoeding

  Het kan voorkomen dat u kosten moet maken om een voorlopige aanslag te corrigeren. Omdat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de voorlopige aanslag, is de bezwaarkostenvergoedingsregeling (art. 7:15, lid 2, Awb) niet van toepassing.

  Volgens de Nationale Ombudsman bestaat er wel ruimte voor een schadevergoeding in het geval van ernstig verwijtbaar (onrechtmatig) handelen van de Belastingdienst. Dat kan dan volgens de Nationale Ombudsman op grond van de 'algemene' regeling van het Ministerie van Financiën inzake verzoeken om schadevergoeding (Nationale Ombudsman 14 september 2017).


  U heeft een voorlopige teruggave gevraagd, maar die wordt geweigerd

  Als u verzocht heeft om een voorlopige teruggave, maar dat verzoek is afgewezen, dan neemt de Belastingdienst dat besluit bij voor bezwaar vatbare beschikking. Tegen dat afwijzende besluit kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar hoeft niet te worden gemaakt binnen de standaardperiode van zes weken. Het bezwaar kan namelijk worden gemaakt tot uiterlijk de dag waarop de definitieve aanslag inkomstenbelasting wordt vastgesteld (art. 9.5, lid 2, Wet IB).


  Heeft u hulp nodig?

  Als u er niet goed uitkomt wat in uw geval de beste aanpak is, neem dan vrijblijvend contact op met Ostraka belastingadviseurs. Wij helpen u graag bij het indienen van bezwaar of bij de aanpassing van uw (voorlopige) aangifte inkomstenbelasting. Hierbij ondersteunen wij u waar nodig of wij verzorgen het gehele bezwaartraject voor u.


  , , laatst gewijzigd 8-2-2022.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.