BEZWAAR MAKEN BIJ DE BELASTINGDIENST

 • NIET EENS MET EEN BESLISSING VAN DE BELASTINGDIENST?

  Bent u het niet eens met een aanslag (bijvoorbeeld inkomstenbelasting of erfbelasting) of een (boete)besluit van de Belastingdienst? In bepaalde gevallen kunt u bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de Belastingdienst.

  Bezwaar maken doet u via het indienen van een bezwaarschrift dat aan alle voorwaarden voldoet. Op deze webpagina leest u hoe in het belastingrecht de bezwaarprocedure in elkaar zit en hoe u een bezwaarschrift zelf kunt schrijven en indienen bij de Belastingdienst.

  Als u bij het maken van bezwaar er niet goed uitkomt of als het financiële belang groot is, schakel dan tijdig een deskundige in! Neem vrijblijvend contact op met Ostraka belastingadviseurs.


  WAARTEGEN KAN BEZWAAR WORDEN GEMAAKT?

  U kunt bezwaar maken tegen een beslissing van de Belastingdienst als de wet u daartoe de mogelijkheid biedt. Als die mogelijkheid er is, dan staat dat vermeld op de aanslag of de beslissing van de Belastingdienst.

  Bezwaren zijn meestal gericht tegen een aanslag of een daarmee samenhangende beslissing van de Belastingdienst zoals:

  • het vastgestelde verzamelinkomen;
  • de toegepaste betalingskorting;
  • de bij de aanslag opgelegde boete;
  • de bij de aanslag berekende belastingrente of heffingsrente;
  • de bij de aanslag berekende revisierente.

  Als u niet alleen bezwaar maakt tegen de belastingaanslag, maar ook tegen een boete, de belastingrente, etc. die bij de aanslag horen, dan is het belangrijk dat u dat duidelijk vermeldt in uw bezwaarschrift.


  BEZWAAR INKOMSTENBELASTING

  Tegen een aanslag inkomstenbelasting kunt u niet altijd bezwaar maken. In bepaalde gevallen moet u eerst de aangifte wijzigen. Op deze aparte pagina leest u meer over de verschillende situaties.


  OP WELKE MANIEREN KUNT U BEZWAAR MAKEN?

  U kunt op verschillende manieren bezwaar maken bij de Belastingdienst:

  • digitaal, met het online bezwaarformulier op de website van de Belastingdienst dat u met uw DigiD kunt invullen en versturen naar de Belastingdienst;
  • met het schriftelijk papieren bezwaarformulier dat u downloadt, invult en per post verstuurt naar de Belastingdienst;
  • met een zelf geschreven bezwaarschrift dat u per post verstuurt naar de Belastingdienst.

  Per fax of per e-mail kunt u geen bezwaar indienen bij de Belastingdienst.

  Als particulier kunt u via de website van de Belastingdienst na het inloggen met uw DigiD online bezwaar maken tegen een:

  • aanslag of navorderingsaanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;
  • aanslag of navorderingsaanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet;
  • inkomen dat is gebruikt voor het berekenen van een toeslag, eigen bijdrage of toelage.

  Bij het online bezwaar maken tegen een aanslag inkomstenbelasting kunt u sinds maart 2018 ook bijlagen meesturen. Ook kunt u de status van uw bezwaar volgen, zodat u kunt zien in welke behandelingsfase het bezwaar zich bevindt.

  Bent u ondernemer dan kunt u bezwaar maken via de website van de Belastingdienst of via het zakelijke bezwaarformulier.


  TERMIJN OM BEZWAAR TE MAKEN

  Bezwaar moet u maken binnen zes weken

  U moet uw bezwaarschrift op tijd opsturen naar de Belastingdienst. In het belastingrecht moet een bezwaarschrift door de Belastingdienst zijn ontvangen binnen zes weken na de datum die op de aanslag/beslissing is vermeld.

  Hierop geldt een uitzondering als u het bezwaarschrift via PostNL verstuurt. Als het bezwaar binnen zes weken na de datum van de aanslag/beslissing via PostNL is verzonden, maar pas in de zevende week is ontvangen door de Belastingdienst, dan is het bezwaar toch tijdig. Als u het bezwaarschrift op een andere manier verstuurt, bijvoorbeeld via een koerier, dan geldt deze uitzondering niet.

  Is de termijn voor het inzenden van het bezwaarschrift bij de Belastingdienst bijna verstreken en lukt het u niet om het bezwaar in die termijn te motiveren? Dan kunt u met een gratis pro-forma bezwaarschrift (opent in WORD) nog snel bezwaar maken voordat de einddatum verloopt. Een pro-forma bezwaarschrift is een korte brief waarin u stelt dat u het niet eens bent met het betreffende besluit van de Belastingdienst en waarbij u verzoekt om het bezwaar later te mogen motiveren. U kunt dan op een later moment motiveren om welke redenen u bezwaar maakt.


  Wat als u te laat bent met het indienen van bezwaar?

  Alleen als u door bijzondere omstandigheden niet in staat was om tijdig bezwaar te maken, dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om later alsnog bezwaar te maken. Er moet dan sprake zijn van een "verschoonbare termijnoverschrijding". De voorwaarden daarvoor zijn streng. De kans is dus groot dat de Belastingdienst meent dat uw omstandigheden niet bijzonder genoeg zijn.

  Als u het bezwaar niet tijdig opstuurt, of als het bezwaar niet tijdig wordt ontvangen door de Belastingdienst dan wordt uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard. Uw bezwaar wordt dan als een verzoekschrift behandeld door de Belastingdienst. Dit heeft tot gevolg dat u daarna niet in beroep kunt gaan bij de belastingrechter tegen de beslissing van de Belastingdienst op uw "verzoekschrift".

  Als u pas na de zes-weken-termijn tot de conclusie komt dat een belastingaanslag of een besluit van de Belastingdienst onjuist is, dan is de termijn voor het maken van bezwaar verstreken. Wel kunt u nog een verzoekschrift om een ambtshalve vermindering naar de Belastingdienst sturen. Het verschil met een bezwaarschrift is dat u tegen een beslissing op uw verzoekschrift niet in beroep kunt gaan bij de belastingrechter als u het niet eens bent met de reactie van de Belastingdienst op uw verzoekschrift. Om uw recht op toegang tot de belastingrechter zeker te stellen is het dus van belang dat u tijdig bezwaar maakt.


 • TIPS BIJ HET ZELF MAKEN VAN BEZWAAR

  Om als particulier zelf een goed bezwaarschrift te kunnen schrijven naar de Belastingdienst, geven wij hieronder een aantal tips om u te helpen. Komt u er toch zelf niet uit, schakel dan onze hulp in!


  Bij wie moet u het bezwaar indienen?

  Als u een beslissing van de Belastingdienst heeft gekregen waar u het niet mee eens bent, dan kunt u op de beslissing vinden bij wie u het bezwaarschrift moet indienen. U stuurt het bezwaarschrift naar het belastingkantoor dat op de beslissing staat vermeld.


  Wat staat er in een goed bezwaarschrift?

  Belangrijk is dat uw bezwaarschrift alle gegevens bevat die de Belastingdienst nodig heeft om een beslissing te kunnen nemen op uw bezwaar. Hieronder staat een opsomming van de onderdelen die een goed bezwaarschrift in ieder geval moet bevatten:

  • een omschrijving van de beslissing van de Belastingdienst waartegen u bezwaar maakt (het aanslag- of beschikkingsnummer, de dagtekening van de beslissing, het soort aanslag en het belastingjaar) zodat de Belastingdienst weet waar het over gaat;
  • de motivering van het bezwaar, waarbij u relevante feiten noemt, de reden(en) aangeeft waarom u het niet eens bent met de beslissing en u eventueel verwijst naar uitspraken van rechters in vergelijkbare gevallen;
  • eventuele bewijsstukken die uw standpunt kunnen onderbouwen;
  • uw naam en (Nederlandse) adres;
  • uw handtekening;
  • de datum van uw bezwaar.

  Als uw bezwaar niet aan de voorwaarden voldoet, dan zal de Belastingdienst u in de gelegenheid stellen om die gebreken te herstellen. Als u de gebreken niet binnen de gestelde termijn herstelt, dan kan de Belastingdienst uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaren. Uw bezwaar heeft dan niet meer de status van bezwaarschrift, maar zal als een verzoekschrift worden behandeld. Tegen een beslissing op een verzoekschrift kunt u echter geen beroep instellen bij de belastingrechter.


  Controleer de formele punten

  Bij een navorderingsaanslag, naheffingsaanslag of boetebeschikking gelden speciale procedurevoorschriften. Het kan zijn dat de Belastingdienst inhoudelijk gelijk heeft, maar dat tijdens de procedure tot het opleggen van de aanslag of de boete niet op alle formele punten juist is gehandeld door de Belastingdienst. Het indienen van een bezwaarschrift gericht tegen formele punten kan tot gevolg hebben dat het door u te betalen bedrag wordt verlaagd. Een gratis voorbeeld bezwaarschrift tegen een boete van de Belastingdienst kunt u hier downloaden (opent in WORD).

  Controle van de in het belastingrecht in uw geval geldende formele punten is vaak specialistisch werk. Schakel zo nodig een deskundige in. Neem vrijblijvend contact op met Ostraka belastingadviseurs.


  Vraag aan de Belastingdienst een kostenvergoeding

  Als de Belastingdienst bij de vaststelling van de belastingaanslag of het besluit een fout heeft gemaakt en daarop naar aanleiding van uw bezwaar terugkomt, dan kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van de kosten die u heeft gemaakt voor het bezwaar. Een verzoek daartoe moet u indienen vóórdat de Belastingdienst uitspraak op bezwaar doet. Het beste kunt u zo'n verzoek gelijk in het bezwaarschrift doen.

  Let op dat niet alle kosten worden vergoed. Welke kostenposten voor vergoeding in aanmerking komen en tot welk bedrag, kunt u lezen in het Besluit proceskosten bestuursrecht.

  Op grond hiervan kunnen (een deel van) de kosten worden vergoed als wij voor u bezwaar maken.


  Vraag om te worden gehoord door de Belastingdienst

  In het bezwaarschrift kunt u verzoeken om te worden gehoord als de Belastingdienst voornemens is om uw bezwaar af te wijzen. Dit geeft u de mogelijkheid om het bezwaar nog een keer mondeling (meestal telefonisch) toe te lichten. Dit geeft een extra overlegmoment om eventuele misverstanden bij de Belastingdienst over de feiten of uw bezwaarschrift op te lossen.


  Verzoek om betalingsuitstel bij de Belastingdienst

  Als u in het bezwaar aangeeft met welk gedeelte van het aanslagbedrag u het niet eens bent, dan kunt u gelijk uitstel van betaling aanvragen. U moet dan in het bezwaar een berekening meesturen van het bedrag waarmee u het niet eens bent.

  U kunt alleen uitstel krijgen voor het betwiste bedrag. Het overige deel van de belastingaanslag moet u wel tijdig betalen. Bezwaar maken betekent dus niet dat u voorlopig helemaal niks hoeft te betalen.

  Let op, als u betalingsuitstel krijgt in verband met een ingediend bezwaarschrift en het bezwaar wordt (deels) afgewezen, dan moet u 4% rente betalen aan de Belastingdienst over het belastingbedrag dat nog moet worden betaald.


  Het versturen van het bezwaarschrift naar de Belastingdienst

  Als u uw bezwaar verstuurt naar de Belastingdienst, bewaar dan altijd zelf een kopie van de brief, zodat u achteraf kunt nalezen wat u heeft verstuurd.

  Wilt u zekerheid dat uw bezwaarschrift door de Belastingdienst is ontvangen, dan kunt u uw bezwaarschrift aangetekend versturen via een agentschap van PostNL. U heeft dan een verzendbewijs en de Belastingdienst moet voor ontvangst van uw bezwaarschrift tekenen, wat u via track-and-trace kunt controleren. Voor het aangetekend verzenden van een bezwaarschrift moet u wel extra betalen.


  DE PROCEDURE NA HET INDIENEN VAN HET BEZWAARSCHRIFT

  Binnen welke termijn beslist de Belastingdienst op het bezwaar?

  Om te beslissen op uw bezwaar heeft de Belastingdienst een termijn van zes weken (gerekend vanaf het einde van de termijn om het bezwaar in te dienen). Als dat niet lukt binnen die termijn, dan kan de Belastingdienst de beslistermijn verlengen met zes weken. In dat geval krijgt u bericht van de Belastingdienst dat de afhandeling van het bezwaarschrift langer duurt.


  Niet eens met de uitspraak op bezwaar door de Belastingdienst?

  Als u het niet eens bent met de uitspraak van de Belastingdienst naar aanleiding van uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan bij de Rechtbank. Een advocaat is daarvoor niet verplicht. Op de uitspraak staat bij welke rechtbank en binnen welke termijn u beroep kunt instellen.


  KOMT U ER ZELF NIET UIT?

  Als u bij het maken van bezwaar er niet goed uitkomt of als het financiële belang groot is, schakel dan tijdig een deskundige in! Neem dan vrijblijvend contact op met Ostraka belastingadviseurs. Wij ondersteunen u waar nodig of verzorgen voor u het gehele bezwaartraject.


  , , laatst gewijzigd 26-02-2021.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.