ostraka
ostraka
Forensenbelasting

FORENSENBELASTING

Forensenbelasting kan door een gemeente worden geheven van personen die op meer dan negentig dagen in een jaar voor zichzelf of voor hun gezin een gemeubileerde woning tot hun beschikking hebben, zonder dat zij in die gemeente hoofdverblijf te hebben (woonforensenbelasting). De wettelijke grondslag voor deze heffing is artikel 223 Gemeentewet. De forensenbelasting moet verder worden uitgewerkt in de gemeentelijke forensenbelastingverordening.

De forensenbelasting heeft als doel om niet-inwoners te laten bijdragen aan de inkomsten van de gemeente, omdat zij van de algemene voorzieningen van de gemeente profiteren. De opbrengst van de heffing behoort tot de algemene middelen van de gemeente. De gemeenteraad is dus vrij om te kiezen waaraan de opbrengst wordt besteed. In 2015 is de gezamenlijke opbrengst voor alle gemeenten tezamen € 25 miljoen.

De forensenbelasting moet jaarlijks worden betaald boven op de andere belastingen die ook door inwoners verschuldigd zijn, zoals OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

WAT IS EEN GEMEUBILEERDE WONING?

In het kader van de forensenbelasting is niet van belang of hetgeen dat als woning dient een roerende of een onroerende zaak is. De aanwezige voorzieningen spelen een veel belangrijkere rol om te bepalen of er sprake is van een "gemeubileerde woning". Volgens de rechtspraak moet het gaan om een aantal voorzieningen die in de meest eenvoudige woning niet mogen ontbreken, zoals kookgelegenheid, toilet, wasgelegenheid, aansluiting op nutsvoorzieningen en aansluiting op de riolering.

Het gaat dus niet alleen om een tweede woning, vakantiehuis of chalet. Voor de forensenbelasting kan ook bij een woonboot of (sta)caravan sprake zijn van een "gemeubileerde woning". Ostraka belastingadviseurs beoordeelt graag voor u of voldaan is aan de eisen volgens de rechtspraak.

WANNEER IS SPRAKE VAN HOOFDVERBLIJF?

Forensenbelasting hoeft u alleen te betalen als u niet uw hoofdverblijf heeft in de gemeente waarin de "gemeubileerde woning" is gelegen. Waar uw hoofdverblijf is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld. Om te bepalen of u in de gemeente wel of geen hoofdverblijf heeft, is inschrijving in de gemeentelijke Basisregistratie Personen (vroeger: GBA) niet altijd doorslaggevend. Wij beoordelen voor u of de heffingsambtenaar terecht tot de conclusie komt dat uw hoofdverblijf in een andere gemeente ligt en dienen eventueel voor u een bezwaarschrift in.

Als u in de gemeente hoofdverblijf heeft, dan kan van u geen forensenbelasting worden geheven. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als al dan niet rechtmatig een recreatiewoning permanent wordt bewoond.WIE BETAALT FORENSENBELASTING?

Via de forensenbelastingverordening bepaalt de gemeenteraad wie belastingplichtig is voor de forensenbelasting. Alleen een natuurlijk persoon kan als belastingplichtige voor de forensenbelasting worden aangemerkt. Als een recreatiewoning op naam staat van een rechtspersoon is het in bepaalde gevallen mogelijk dat geen forensenbelasting kan worden geheven (echter anders: Hof Den Haag 3 januari 2012). Ostraka belastingadviseurs licht u graag voor over de mogelijkheden.

90 DAGEN BESCHIKBAAR

Bij de forensenbelasting gaat het er niet om of u de "gemeubileerde woning" meer dan negentig dagen gebruikt. Relevant is of u de "gemeubileerde woning" meer dan negentig dagen voor uzelf of uw gezin beschikbaar heeft gehouden en dus had kunnen gebruiken. Niet vereist is dat de negentig dagen een aaneengesloten periode zijn. Het gaat om het aantal dagen gezien over het hele belastingjaar. Vaststelling of u de "gemeubileerde woning" voor meer dan negentig dagen tot uw beschikking had, kan complex zijn. Dagen gedurende het jaar waarop de "gemeubileerde woning" niet bruikbaar is, tellen niet mee. Dagen waarop de "gemeubileerde woning" is bestemd voor verhuur aan derden tellen ook niet mee. Afhankelijk van de wijze waarop u de "gemeubileerde woning" verhuurt (verhuurbemiddelingsovereenkomst) en hoe u de "gemeubileerde woning" zelf gebruikt, tellen de dagen waarop u de "gemeubileerde woning" niet heeft verhuurd wel of niet mee. Wij beoordelen uw huidige situatie en zijn u graag behulpzaam bij een eventuele andere vormgeving.

Als u samen met vier of meer andere personen eigenaar bent van een "gemeubileerde woning", dan is het vaak mogelijk om dit zo vorm te geven dat niet wordt voldaan aan de 90-dagen eis en dat heffing van forensenbelasting zo kan worden voorkomen.

Let op dat als u in het buitenland werkt en feitelijk nooit negentig dagen in de woning kan verblijven, de "gemeubileerde woning" toch voor meer dan negentig dagen kan worden geacht beschikbaar te zijn gehouden (Hof Amsterdam 1 oktober 2015).

FORENSENBELASTINGTARIEVEN

Het forensenbelastingtarief wordt per gemeente bepaald door de gemeenteraad. Daardoor komen er grote verschillen voor tussen gemeenten onderling. Er kan bijvoorbeeld worden geheven met een vast tarief per "gemeubileerde woning", een tarief gebaseerd op de oppervlakte of naar een percentage van de WOZ-waarde.

BEZWAAR MAKEN?

Als u het niet eens bent met de aanslag forensenbelasting, dan moet binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar worden gemaakt bij de heffingsambtenaar van de gemeente of het belastingsamenwerkingsverband die de aanslag aan u heeft opgelegd. Let op dat het maken van bezwaar niet automatisch betekent dat uitstel van betaling wordt verleend.

MEER WETEN? NEEM CONTACT OP

Speelt een van deze punten betreffende de forensenbelasting ook bij u en wilt u daarover meer weten? Neem contact op met Ostraka belastingadviseurs voor een vrijblijvende kennismaking.

Ostraka belastingadviseurs BV    Postbus 44     4284 ZG   RIJSWIJK N-Br.     T 0183-76 05 22     info@ostraka.nl