Gemeentelijke leges, rechten en retributies

 • LEGES, RECHTEN EN RETRIBUTIES

  Onder de namen leges, rechten en retributies kan de gemeente een grote diversiteit aan heffingen hebben die van particulieren worden geheven. Het gaat hierbij om heffingen die een vergoeding zijn voor het gebruik van zaken van de gemeente of zaken waarvan de gemeente het beheer of onderhoud heeft. Daarnaast gaat hierbij om heffingen die een vergoeding zijn voor het genot van door de gemeente verstrekte diensten. Genoemd kunnen worden:


  MEER WETEN? NEEM CONTACT OP

  Heeft u een aanslag in een van deze heffingen ontvangen die u wilt laten controleren op juistheid? Of speelt een van de onderstaande punten op het gebied van leges, rechten en retributies bij u en wilt u daarover meer weten? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met ons.


  HOOGTE TARIEVEN LEGES, RECHTEN EN RETRIBUTIES

  Voor leges, rechten en retributies geldt dat zij slechts mogen worden geheven ter bestrijding van bepaalde kosten die de gemeente maakt in verband met het gebruik van zaken of de verleende diensten. Daarom moet de gemeente de tarieven zo vaststellen dat de opbrengst van de in de belastingverordening geregelde leges en rechten niet uitkomt boven het bedrag aan toelaatbare kosten. De gemeente mag dus geen winst begroten. Uw legesaanslag kan bij bezwaar worden verlaagd als de gemeente te veel of onjuiste kosten toerekent, of het tarief te hoog vaststelt. Wij beoordelen dit graag voor u en dienen eventueel bezwaar in tegen uw legesaanslag.


  HAVENGELD / KADEGELD / SCHEEPVAARTRECHT

  Als u gebruik maakt van gemeentelijke havenvoorzieningen kan de gemeente daarvoor heffen onder de naam havengeld, kadegeld of scheepvaartrecht. Vaak heft de gemeente ook voor het genot van door de gemeente verstrekte diensten in verband met het gebruik van de havenvoorzieningen. De heffingsmaatstaven en de tarieven verschillen per gemeente.


 • LEGES OMGEVINGSVERGUNNING (BOUWLEGES)

  Als u een omgevingsvergunning op grond van de Wabo aanvraagt dan bent u vaak leges verschuldigd aan de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn leges voor aanvragen in verband met een bouwactiviteit, planologisch strijdig gebruik, een aanlegactiviteit en een activiteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- of dorpsgezicht. De legesbedragen kunnen hoog oplopen. Het is daarom raadzaam om deze legesaanslagen goed te controleren. Vaak zijn er een of meerdere mogelijkheden om de hoogte van de legesaanslag aan te vechten.

  Meestal heft de gemeente bouwleges naar een percentage van de bouwkosten. Daarom moet bij de vergunningaanvraag worden opgegeven wat de geschatte bouwkosten zijn. Het is van belang om al bij de aanvraag te beoordelen welke kosten behoren tot de bouwkosten. Dikwijls behoren niet alle kosten van het gehele nieuwbouw- of verbouwingsproject tot de bouwkosten.

  Bij nieuwbouw of verbouwing worden regelmatig ook werkzaamheden uitgevoerd die op zichzelf niet bouwvergunningplichtig zijn. Bij een verbouwing worden vaak ook werkzaamheden uitgevoerd die kwalificeren als onderhoud of om een andere reden niet vergunningplichtig zijn. In zulke gevallen zijn deze werkzaamheden mogelijk ook op het vergunningaanvraagformulier of in de bijgevoegde stukken vermeld. Dit kan tot gevolg hebben dat u daarover onnodig ook leges moet betalen.

  Wij kunnen u helpen om de fiscale punten in de vergunningaanvraag juist in te vullen.

  Als aan u een legesaanslag is opgelegd, laat die dan altijd controleren, vooral als het gaat om een hoog aanslagbedrag. Ook als een legesaanslag is opgelegd conform de door u zelf opgegeven bouwkosten of werkzaamheden, is het soms mogelijk die aanslag alsnog verlaagd te krijgen. Wij hebben ruime ervaring met het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures tegen legesaanslagen en kunnen snel beoordelen of een procedure ook in uw geval financieel interessant is.


  , , laatst gewijzigd 01-03-2019.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.