BEZWAAR RIOOLHEFFING GEMEENTE

 • WAAROM RIOOLHEFFING BETALEN?

  Rioolheffing heffen gemeenten jaarlijks ter bestrijding van de kosten die zij maken in verband met de rioleringstaak, de hemelwatertaak en de grondwatertaak. Voornamelijk gaat het om het afvoeren van huishoudelijk afvalwater en regenwater op het riool vanuit een woning, woonboot, woonwagen of garagebox. De opbrengst van de rioolheffing wordt door de gemeente gebruikt om de riolering te onderhouden en te vernieuwen.

  In de praktijk wordt soms nog gesproken over rioolrecht. Dat is echter de oude benaming, sinds 2008 wordt in art. 228a Gemeentewet het benoemd als rioolheffing. Ook de naam rioolbelasting is niet juist. Het is namelijk een heffing ter bestrijding van kosten en dus geen belasting.


  WIE MOET RIOOLHEFFING BETALEN?

  Een aanslag rioolheffing legt de gemeente op aan de gebruiker van een woning, woonboot, woonwagen, garagebox of stuk grond. Vaak wordt ook aan de eigenaar (waaronder ook kan vallen degene met een erfpachtrecht, opstalrecht of recht van gebruik en bewoning) een aanslag rioolheffing opgelegd. De gemeente is echter niet verplicht om zowel van de gebruiker als van de eigenaar te heffen. Dat is een keuze die door de gemeenteraad wordt gemaakt in de rioolheffingsverordening. Voor een overzicht per gemeente van de rioolheffing in 2021, zie het overzicht van het COELO.

  Als er meerdere eigenaren respectievelijk gebruikers zijn, dan wordt vaak de keuze gemaakt om één persoon aan te wijzen als belastingplichtige voor de rioolheffing. Per gemeente verschillen de regels hoe in zulke gevallen wordt bepaald wie de aanslag rioolheffing ontvangt.

  De rioolheffing maakt meestal onderdeel uit van het jaarlijkse aanslagbiljet tezamen met de OZB en afvalstoffenheffing.

  In sommige gevallen legt de gemeente de aanslag rioolheffing gebruik op aan de eigenaar/verhuurder van de woning. Vaak is in de huurovereenkomst bepaald dat in zulke gevallen de eigenaar/verhuurder de rioolheffing kan verhalen op de huurder. De aanslag rioolheffing eigenarendeel kan echter niet apart worden doorbelast aan de huurder.


  RIOOLHEFFINGSTARIEF

  De rioolheffing dient om bepaalde kosten te verhalen die de gemeente maakt in het kader van de rioleringstaak, de hemelwatertaak en de grondwatertaak. Daarom moet de gemeente de riooltarieven zo vaststellen dat de opbrengst van de rioolheffing niet uitkomt boven het bedrag aan toelaatbare kosten. De gemeente mag dus geen winst begroten.

  Uw aanslag rioolheffing kan in bezwaar/beroep worden verlaagd of vernietigd als de gemeente te veel of onjuiste kosten toerekent (Hoge Raad 27 september 2019, betreffende rioolheffing gemeente Menterwolde en Hoge Raad 12 maart 2021, betreffende rioolheffing gemeente Oostzaan), of het tarief te hoog vaststelt. Ostraka belastingadviseurs heeft veel kennis op dit gebied en beoordeelt dit voor u en dient eventueel bezwaar in tegen uw aanslag rioolheffing.

  Hoeveel rioolheffing u betaalt verschilt per gemeente. Hoe de rioolheffing wordt berekend is door de gemeenteraad bepaald in de rioolheffingsverordening. Er kan worden geheven op verschillende manieren, bijvoorbeeld: een vast bedrag per aansluiting (HR 4 november 2016, betreffende rioolheffing gemeente Steenwijkerland), op basis van het aantal bewoners, op basis van de WOZ-waarde en op basis van de hoeveelheid waterverbruik. Soms geldt een apart tarief of vrijstelling van rioolheffing voor garageboxen of andere kleine objecten.


  WIJZIGING SITUATIE GEDURENDE HET JAAR

  Bij de rioolheffing kent de gemeente meestal een regeling die rekening houdt met een verandering in de loop van het jaar, zoals een wijziging in het aantal bewoners of als u verhuist. De gemeente past haar eigen regels op dit punt vaak niet goed toe, waardoor u mogelijk te veel betaalt. Ostraka belastingadviseurs kan dit voor u beoordelen en eventueel bezwaar tegen uw aanslag rioolheffing indienen.

  Voor de eigenarenheffing is over het algemeen de situatie op 1 januari van elk jaar bepalend. De eigenarenheffing wordt dan niet verminderd als u in de loop van het jaar de woning verkoopt. Verrekening van de rioolheffing met de nieuwe eigenaar via de notaris is wel mogelijk.


 • NIET AANGESLOTEN OP HET RIOOL?

  Rioolheffing is een bestemmingsheffing die wordt geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan de klassieke rioleringstaak en sinds 2008 ook de hemelwatertaak en de grondwatertaak.

  Veel gemeenten vinden daarom dat ook voor een woning of garagebox die geen rioolaansluiting heeft en waarvoor in het verleden geen rioolrecht werd geheven, nu wel rioolheffing moet worden betaald. Dat is in lang niet alle gevallen terecht (zie bijvoorbeeld Hof Arnhem-Leeuwarden 3 april 2013, betreffende rioolheffing gemeente Wijk bij Duurstede geheven door BSR, Hof Den Haag 14 juni 2013, betreffende rioolheffing gemeente Dirksland en Hof Arnhem-Leeuwarden 13 juni 2017, betreffende rioolheffing gemeente Hoogeveen). Ostraka belastingadviseurs onderzoekt voor u of u ten onrechte aan de gemeente rioolheffing betaalt en dient zo mogelijk een bezwaar in tegen uw aanslag rioolheffing.

  Niet elke woonboot is aangesloten op het riool. Er kan wel rioolheffing worden geheven als de woonboot in gemeentewater ligt en in de rioolheffingsverordening is bepaald dat het gemeentewater onderdeel uitmaakt van het rioolstelsel.


  BETALING VIA WATERLEIDINGBEDRIJF

  Sommige gemeenten versturen niet zelf de aanslag rioolheffing, maar werken daarvoor samen met het waterleidingbedrijf. Op de jaarafrekening van het waterleidingbedrijf staat dan ook het aanslagbedrag voor de rioolheffing vermeld. Dit wordt meeliften genoemd. Soms is dit meeliften juridisch niet goed geregeld door de gemeente en is dit een punt wat in een bezwaarschrift aan de orde kan worden gesteld.


  BEZWAAR RIOOLHEFFING

  Als u een aanslag rioolheffing heeft ontvangen voor uw woning of garagebox waar u het niet mee eens bent, dan kan daartegen bezwaar worden gemaakt bij de gemeente of het belastingsamenwerkingsverband. Dit bezwaar moet binnen de bezwaartermijn van zes weken worden ingediend. Via de volgende link kunt u een gratis voorbeeldbrief bezwaarschrift rioolheffing downloaden: download hier een voorbeeld bezwaarschrift rioolheffing (opent in WORD).

  Bent u het niet eens met een aan u opgelegde aanslag rioolheffing en u wilt in bezwaar? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met ons.


  KWIJTSCHELDING VAN RIOOLHEFFING

  Bij een laag inkomen op bijstandsniveau en weinig vermogen is het in veel gemeenten mogelijk om kwijtschelding te vragen voor de rioolheffing gebruikersdeel. Voor de rioolheffing eigenarendeel bestaat meestal geen kwijtscheldingsmogelijkheid.


  WATERSCHAP

  N.B. Als u als gebruiker afvalwater afvoert op de gemeentelijke riolering, ontvangt u naast de gemeentelijke aanslag rioolheffing ook een aanslag zuiveringsheffing van het waterschap. In plaats van zuiveringsheffing betaalt u verontreinigingsheffing als er wordt geloosd op oppervlaktewater.


  PUBLICATIES VAN J.C. SCHERFF OVER RIOOLHEFFING

  Verordening rioolheffing gemeente Overbetuwe is onverbindend door overschrijding van de opbrengstlimiet rioolheffing, omdat een overschot is overgeboekt naar de algemene middelen. Noot bij Hoge Raad 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:253 in het bestuursrechtelijk tijdschrift 'De Gemeentestem', Gst. 2017/96.

  Artikelsgewijs commentaar op art. 228a Gemeentewet (rioolheffing) in het online naslagwerk 'De Gemeentewet en haar toepassing' van Wolters Kluwer.


  , , laatst gewijzigd 17-11-2023.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.