BELASTINGAANGIFTE SCHENKBELASTING 2021

 • BELASTINGAANGIFTE SCHENKBELASTING

  Als u een schenking of gift heeft ontvangen, moet u daarvan in bepaalde gevallen aangifte schenkbelasting doen (tot 2010 genoemd: schenkingsrecht). Of u aangifte moet doen is afhankelijk van de waarde van de schenking, uw relatie met degene van wie de schenking afkomstig is en of u aanspraak wilt maken op een bijzondere vrijstelling.

  Wij adviseren u in welke gevallen aangifte moet worden gedaan en wij verzorgen de schenkingsaangifte voor u.


  WAT ZIJN SCHENKINGEN?

  Voor de schenkbelasting zijn niet alleen van belang de schenkingen die via een notaris zijn geregeld. Ook een schenking die alleen onderling is geregeld valt onder de schenkbelasting.

  Naast de welbekende schenking van geld of goederen is er ook sprake van een schenking bij een verkoop tegen een te lage prijs, of bij een lening waarover geen rente betaald hoeft te worden.


  BELASTINGVRIJE SCHENKING

  In diverse gevallen gelden vrijstellingen waardoor het mogelijk is om belastingvrij te schenken.

  • Voor 2021 geldt een algemene jaarlijkse vrijstelling van schenkbelasting van € 3.244 (2020: € 2.208, 2022: € 2.274).
  • Voor een schenking van ouders aan hun kind geldt in 2021 een algemene jaarlijkse vrijstelling van € 6.604 (2020: € 5.515, 2022: € 5.677). Deze vrijstelling geldt voor de ouders samen, ook als zij gescheiden zijn.
  • Er geldt een eenmalig verhoogde vrijstelling voor 2021 van € 26.881 (2020: € 26.457, 2022: € 27.231) voor een schenking door ouders aan hun kind (of de partner) tussen 18 en 40 jaar oud. Als daarvan gebruik wordt gemaakt dan kan geen gebruik worden gemaakt van de algemene vrijstelling voor ouders.
  • Er geldt een eenmalig verhoogde vrijstelling voor 2021 van € 55.996 (2020: € 55.114, 2022: € 56.724) voor een schenking door ouders aan hun kind (of de partner) tussen 18 en 40 jaar oud, waarmee deze een studie of opleiding financiert. Voor deze vrijstelling geldt een aantal specifieke voorwaarden.
  • Sinds 2017 geldt voor een schenking aan een persoon tussen 18 en 40 jaar oud ten behoeve van de eigen woning een eenmalig verhoogde vrijstelling en is de vrijstelling niet langer beperkt tot schenkingen door de ouders. In 2021 is dit vrijgestelde bedrag € 105.302 (2020: € 103.643, 2022: € 106.671).
  • In de situatie dat vóór 1 januari 2010 of in 2015 of 2016 reeds gebruik is gemaakt van de toenmalige eenmalig verhoogde vrijstelling van schenkbelasting voor een schenking ten behoeve van de eigen woning, bestaat voor schenking door ouders aan hun kind (of de partner) tussen 18 en 40 jaar oud ten behoeve van de eigen woning een aanvullende eenmalige vrijstelling. Voor deze vrijstelling geldt een aantal specifieke voorwaarden.

  Voor de eenmalige vrijstellingen geldt steeds als voorwaarde dat deze schenkingen alleen vrijgesteld zijn van schenkbelasting als hierover een aangifte schenkbelasting wordt ingediend en daarbij een beroep op de vrijstelling wordt gedaan.


  MEERDERE SCHENKINGEN ONTVANGEN?

  De algemene vrijstelling geldt per schenker en per kalenderjaar. Als u meerdere schenkingen heeft gekregen van verschillende personen, dan moet u per schenker beoordelen of er schenkbelasting moet worden betaald en of u aangifte moet doen.

  Als u meerdere schenkingen heeft gekregen van personen die partners zijn, of van uw gescheiden ouders, dan moet u deze schenkingen wel bij elkaar optellen.

  Heeft u in een kalenderjaar meerdere schenkingen ontvangen van dezelfde persoon, dan moet u bij de aangifte uitgaan van het totaalbedrag.


  WIE DOET AANGIFTE VAN DE SCHENKING?

  Uitgangspunt is dat de ontvanger van de schenking de aangifte moet doen en de schenkbelasting moet betalen. Het gaat dan om een bruto schenking.

  Als u echter een netto schenking (vrij van recht) ontvangt, dan moet de schenker aangifte doen en de schenkbelasting betalen. De aanslag schenkbelasting komt dan overigens wel op naam van de ontvanger van de schenking. Omdat bij een netto schenking de schenker de schenkbelasting betaalt, wordt het bedrag van de schenkbelasting ook weer als een schenking gezien door de Belastingdienst. Bij een netto schenking moet u als schenker dus rekening houden met een hoger bedrag aan schenkbelasting dan het bedrag dat de ontvanger aan schenkbelasting zou moeten betalen.


  Voorbeeld netto schenking

  In het onderstaande voorbeeld wordt het verschil tussen een bruto schenking en een netto schenking toegelicht.

  Bij een bruto schenking van € 10.000 in 2021 aan uw kind - waarbij geen sprake is van een bijzondere vrijstelling - moet uw kind € 339 aan schenkbelasting betalen en blijft er netto dus € 9.661 over. Als u een netto schenking doet van € 9.661 aan uw kind dan moet u zelf aan de Belastingdienst de schenkbelasting van € 339 betalen, per saldo bent u dan dus ook € 10.000 kwijt. Sinds 1 januari 2006 is het niet meer mogelijk om een belastingvoordeel te behalen bij een schenking vrij van recht.

  Als u in 2021 netto € 10.000 wilt schenken aan uw kind en u bij de aangifte aangeeft dat de schenker de schenkbelasting betaalt over die € 10.000, dan wordt de aanslag door de Belastingdienst opgelegd naar een schenking van € 10.377 en bedraagt de te betalen schenkbelasting € 377.


 • WAARDE VAN DE SCHENKING

  Bij de schenking van een geldbedrag, is duidelijk wat in de aangifte moet worden opgegeven.

  Bij onroerende zaken die als woning worden gebruikt, is de WOZ-waarde van belang voor de waarde van de schenking. Bij de aangifte schenkbelasting 2021 kan de laagste waarde van de WOZ-beschikking 2022 of 2021 worden gebruikt. Om te voorkomen dat u te veel schenkbelasting betaalt, is het verstandig om de WOZ-waarde kritisch te beoordelen en eventueel bezwaar daartegen te maken.

  Bij beursgenoteerde effecten is de slotkoers bepalend voor de waarde van de schenking.

  Bij andere goederen moet u bij de aangifte zelf de waarde in het economische verkeer bepalen op het moment van de schenking. Een juiste waardebepaling is van groot belang om niet te veel schenkbelasting te betalen, maar de waardering moet wel door de Belastingdienst worden geaccepteerd. Als u niet weet wat de waarde is, dan kunt u een taxatie laten verrichten.


  TARIEF SCHENKBELASTING

  Over de waarde van de schenking, na aftrek van vrijstelling, is schenkbelasting verschuldigd naar de volgende tarieven:

  • voor een schenking aan partner of (pleeg)kind bedraagt het tarief 10% bij een belaste schenking in 2021 tot € 128.751 (2020: € 126.723, 2022: € 130.425) en daarboven 20%.
  • voor een schenking aan kleinkind of achterkleinkind bedraagt het schenkbelastingtarief 18% bij een belaste schenking in 2021 tot € 128.751 (2020: € 126.723, 2022: € 130.425) en daarboven 36%.
  • voor een schenking in een ander geval bedraagt het tarief 30% bij een belaste schenking in 2021 tot € 128.751 (2020: € 126.723, 2022: € 130.425) en daarboven 40%.

  WELK BEDRAG MOET U BETALEN?

  Als u wilt weten hoeveel schenkbelasting u moet betalen, dan kunt u gebruik maken van de rekenhulp van de Belastingdienst. Na het invullen van de waarde van de schenking, uw relatie met de schenker en het beantwoorden van een aantal andere vragen, ziet u op die website hoeveel schenkbelasting moet worden betaald.

  Een aanslag schenkbelasting moet u betalen binnen zes weken nadat de aanslag van de Belastingdienst is ontvangen. De uiterste betaaldatum staat vermeld op het aanslagbiljet.


  AANGIFTE DOEN VOOR 1 MAART 2022

  Ook als u geen aangiftebiljet heeft ontvangen moet wel aangifte schenkbelasting worden gedaan als u in 2021 een schenking heeft gekregen die hoger is dan de algemene vrijstelling of als u aanspraak wilt maken op een eenmalige vrijstelling. De aangifte moet u in deze gevallen voor 1 maart 2022 indienen.


  U bent niet uitgenodigd om aangifte te doen?

  Het kan voorkomen dat u door de Belastingdienst niet bent verzocht om aangifte te doen, maar dat u wel schenkbelasting verschuldigd bent. In zo’n geval is eenvoudigste dat u zelf voor 1 maart 2022 het online aangifteformulier invult of op de website van de Belastingdienst het aangiftebiljet downloadt, invult en opstuurt.

  U kunt ook uiterlijk 14 maart 2022 aan de Belastingdienst verzoeken om aangifteformulier naar u op te sturen. Als u zo'n verzoek niet doet dan kan de Belastingdienst aan u een boete opleggen van van € 2.757 (50% van het wettelijke maximum van € 5.514).


  U heeft een aangifteformulier ontvangen van de Belastingdienst?

  Als u van de Belastingdienst een aangifteformulier schenkbelasting heeft ontvangen dan staat daarop de datum vermeld waarop de aangifte bij de Belastingdienst binnen moet zijn. Als u de aangifte niet doet, dan schat de Belastingdienst zelf het bedrag aan schenkbelasting dat u moet betalen en kan de Belastingdienst aan u een boete opleggen.

  Als niet op tijd uw aangifte indient, dan ontvangt u een aanmaning van de Belastingdienst. Dient u de aangifte schenkbelasting dan nog niet op tijd in, dan legt de Belastingdienst u een verzuimboete op van € 385 (7% van het wettelijke maximum van € 5.514). Als u opzettelijk geen aangifte doet dan legt de Belastingdienst u een vergrijpboete op van 50% van de verzwegen belasting.


  HULP NODIG BIJ DE AANGIFTE SCHENKBELASTING?

  Loopt u bij het invullen van de aangifte schenkbelasting tegen problemen aan, heeft u een vraag of twijfelt u of u het wel goed doet?

  Neem contact op met Ostraka belastingadviseurs. Wij beantwoorden uw vragen, controleren uw aangifte, helpen u bij het invullen van de aangifte of verzorgen de aangifte schenkbelasting geheel voor u.

  De belastingaangifte schenkbelasting verzorgen wij bij u thuis. U hoeft dus niet met vertrouwelijke documenten over straat en u heeft alle relevante stukken dan bij de hand.


  , , laatst gewijzigd 16-01-2022.





 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.