BEZWAAR TEGEN LEGES WATERSCHAP

 • WATERSCHAPSLEGES

  Als u bij een waterschap om een ontheffing of (water)vergunning verzoekt op basis van bijvoorbeeld de Wegenverordening, de Keur of de Waterwet, dan kunt u waterschapsleges moeten betalen op grond van de legesverordening van het waterschap.

  Leges kunnen aan een particulier worden opgelegd voor bijvoorbeeld vergunningen voor het:

  • graven, verleggen of dempen van een sloot;
  • maken van een uitweg of oprit;
  • oprichten van een kunstwerk of bouwwerk op, in of nabij waterstaatswerken;
  • maken van een dam of brug;
  • rooien, planten, etc. van beplanting in de buurt van een waterkering;
  • infiltreren of onttrekken van grondwater;
  • onttrekken van water aan oppervlaktewater of lozen op oppervlaktewater.

  DOOR DEZE WATERSCHAPPEN WORDEN LEGES GEHEVEN

  Niet elk waterschap legt legesaanslagen op voor ontheffingen of vergunningen. De volgende waterschappen heffen leges: Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Rivierenland, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Scheldestromen, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Zuiderzeeland, Waterschap Hunze en Aa's, Wetterskip Fryslân, Waterschap Rijn en IJssel. Waterschap Peel en Maasvallei heeft met ingang van 2017 de legesheffing afgeschaft.


  BELASTBAAR FEIT WATERSCHAPSLEGES

  Voor de leges geldt meestal het in behandeling nemen van de aanvraag als belastbaar feit. De legesaanslag wordt dan opgelegd ongeacht of de vergunning wordt verleend. Vaak voorziet de legesverordening wel in een gedeeltelijke teruggaaf als de aanvraag wordt ingetrokken of als de vergunning wordt geweigerd of buiten behandeling wordt gesteld. Raadpleeg de legesverordening van uw waterschap voor de concrete mogelijkheden.


 • NORMERING HOOGTE LEGESTARIEVEN

  Waterschapsleges worden geheven ter compensatie van bepaalde kostenposten die worden opgeroepen doordat u een (water)vergunning of ontheffing heeft aangevraagd. Daarom moet het waterschap de hoogte van de legestarieven zo vaststellen dat de geraamde opbrengst van de gehele legesverordening niet hoger is dan het geraamde bedrag aan toelaatbare kosten. Op de leges mag het waterschap dus geen winst begroten. Uw legesaanslag kan via een bezwaarschrift worden verlaagd als door het waterschap onjuiste kostenposten of te hoge kosten zijn toegerekend, of als door het waterschap het tarief te hoog is vastgesteld. Dit soort aspecten beoordelen wij voor u en indien nodig maken wij namens u bezwaar bij het waterschap tegen uw legesaanslag.


  U WILT IN BEZWAAR? WIJ HELPEN U GRAAG

  Twijfelt u of de aan u opgelegde legesaanslag juist is en wilt u daartegen in bezwaar? Bezwaar maken moet binnen zes weken na dagtekening van de legesaanslag worden gedaan. Neem voor een vrijblijvende bespreking van uw mogelijkheden dus tijdig contact op met ons.


  SOMS IS OOK PRECARIOBELASTING VERSCHULDIGD

  N.B. Naast de eenmalige legesbetaling voor de vergunning ontvangt u mogelijk ook jaarlijks een aanslag precariobelasting voor het boven waterschapsgrond hebben van een voorwerp. Precariobelasting wordt alleen geheven door de volgende drie waterschappen: Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Scheldestromen en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.


  , , laatst gewijzigd 8-2-2022.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.