Precariobelasting Waterschap

 • PRECARIOBELASTING EN PARTICULIEREN

  Waterschappen kunnen van u als particulier precariobelasting heffen als door u voorwerpen worden gehouden onder, op of boven grond van het waterschap die voor de openbare dienst bestemd is. Slechts twee waterschappen heffen deze belasting: het Waterschap Scheldestromen en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de precariobelasting met ingang van 2020 afgeschaft.

  Voorbeelden van voorwerpen waarover precariobelasting kan worden geheven zijn: duiker, brug, dam, bouwwerk, aanlegsteiger, ligplaats of standplaats.


  BELASTINGPLICHTIGE

  Meestal kan het waterschap op basis van de precariobelastingverordening zowel de eigenaar als de gebruiker aanmerken als belastingplichtige. Het waterschap moet echter wel kiezen wie ze als belastingplichtige aanmerkt. Regelmatig wordt deze keuze niet juist uitgevoerd. Hierdoor bent u mogelijk ten onrechte als belastingplichtige aangemerkt. Wij beoordelen dit voor u en kunnen namens u eventueel bezwaar maken tegen de aanslag precariobelasting.


  HEFFINGSMAATSTAF PRECARIOBELASTING

  Als heffingsmaatstaf voor de precariobelasting geldt meestal de oppervlakte of de lengte van het voorwerp. De vorm van het voorwerp of de wisselende voorwerpen bepaalt dan de concrete hoogte van de heffing. Mogelijk is dit in uw geval onjuist door het waterschap bepaald, waardoor u te veel precariobelasting betaalt. Ostraka belastingadviseurs beoordeelt dit voor u en maakt namens u eventueel bezwaar tegen de aanslag precariobelasting.


  VOOR OPENBARE DIENST BESTEMDE WATERSCHAPSGROND

  Als u van het waterschap een aanslag precariobelasting heeft ontvangen, dan is het raadzaam om te controleren of aan alle voorwaarden voor het heffen van precariobelasting is voldaan. Enerzijds moet het betreffende voorwerp zich daadwerkelijk onder, op of boven grond van het waterschap bevinden. Anderzijds moet de betreffende grond werkelijk voor de openbare dienst bestemd zijn. Het komt voor dat het waterschap precariobelasting heft voor grond die niet aan alle voorwaarden voldoet. Wij beoordelen dit voor u en wij kunnen eventueel namens u bezwaar maken tegen de aanslag precariobelasting.


 • PRECARIOBELASTING EN GEDOOGPLICHT

  In sommige gevallen kan het waterschap niet optreden tegen de aanwezigheid van een bepaald voorwerp. Dit is bijvoorbeeld het geval als het waterschap in het verleden een recht heeft verleend voor het hebben van een bepaald voorwerp. In zulke gevallen mag het waterschap geen aanslag precariobelasting opleggen. Wij beoordelen voor u of er sprake is van een dergelijke situatie en kunnen eventueel namens u een bezwaarschrift indienen tegen de aanslag.


  MEER WETEN? VRAAG HET ONS

  Speelt een van de hiervoor genoemde punten op het gebied van precariobelasting bij u en wilt u daarover meer weten? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met ons.


  KWIJTSCHELDING PRECARIOBELASTING

  Als u de aanslag precariobelasting niet kunt betalen, dan kunt u meestal geen aanspraak maken op kwijtschelding omdat het algemeen bestuur van het waterschap dat meestal heeft uitgesloten in de precariobelastingverordening. Of dit bij uw waterschap ook het geval is, kunt u lezen in de geldende precariobelastingverordening.


  LEGES VOOR VERGUNNING

  N.B. Naast het betalen van precariobelasting voor het hebben van een bepaald voorwerp, bent u mogelijk ook leges verschuldigd aan het waterschap voor de vergunning in verband met de aanleg van het betreffende voorwerp.


  , , laatst gewijzigd 02-09-2017.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.