Watersysteemheffing particulieren

 • WATERSYSTEEMHEFFING IN HET KORT

  Via de watersysteemheffing betaalt u voor taken van de waterschappen. Als eigenaar van een woning, garage, gebouw of grond heeft u namelijk belang bij veilige dijken en goede aan- en afvoer van oppervlaktewater.

  Als u eigenaar (of zakelijk gerechtigde) bent van een onroerende zaak legt het waterschap of het belastingsamenwerkingsverband (bijvoorbeeld BSR, SVHW, BWB of BSOB) aan u een aanslag watersysteemheffing op. De verschillende watersysteemheffingen waarmee u als eigenaar te maken kan krijgen zijn: watersysteemheffing gebouwd, watersysteemheffing ongebouwd en watersysteemheffing natuurterreinen.

  Daarnaast bestaat ook nog de watersysteemheffing ingezetenen. Die aanslag wordt opgelegd aan de gebruiker van een woonruimte.


  Watersysteemheffing gebouwd

  Watersysteemheffing gebouwd wordt geheven van een (gedeelte van een) gebouwd eigendom, met de ongebouwde eigendommen die daarbij horen. Meestal is deze objectafbakening gelijk aan het WOZ-object zoals de gemeente die gebruikt. Dat is echter anders als de grond onderdeel is van een WOZ-object waarbij die grond bij de WOZ-waardering verplicht buiten beschouwing moet worden gelaten. Een voorbeeld hiervan is een Natuurschoonwetlandgoed.

  Als particulier ontvangt u een aanslag watersysteemheffing gebouwd voor uw woning en eventueel voor een aparte garagebox. De watersysteemheffing gebouwd wordt opgelegd naar een percentage van de WOZ-waarde.


  Watersysteemheffing ongebouwd

  De watersysteemheffing ongebouwd wordt geheven van ongebouwde onroerende zaken. Ongebouwde eigendommen zijn stukken grond waarop geen gebouwen of bouwwerken aanwezig zijn, voor zover die grond geen geheel vormt met een gebouwd eigendom. Daarnaast is grond die bij de WOZ-waardering verplicht buiten beschouwing is gelaten een ongebouwd eigendom.

  Als particulier ontvangt u een aanslag watersysteemheffing ongebouwd voor uw grond die niet bij uw woning hoort. De watersysteemheffing ongebouwd wordt opgelegd naar de oppervlakte van de grond (tarief per hectare).


  Watersysteemheffing natuurterreinen

  Het waterschap legt ook aanslagen watersysteemheffing op voor natuurterreinen.

  Onder andere een bos of een open water dat een oppervlakte heeft van ten minste één hectare kwalificeert als een natuurterrein voor de watersysteemheffing. Voor andere onroerende zaken geldt als eis dat de inrichting en het beheer geheel of nagenoeg geheel en duurzaam moeten zijn afgestemd op het behoud of de ontwikkeling van natuur. Deze eisen voor toepassing van het verlaagde tarief watersysteemheffing natuurterreinen komen niet overeen met de eisen voor een vrijstelling van een natuurterrein op grond van de Wet WOZ. Mogelijk is uw natuurterrein voor de Wet WOZ niet vrijgesteld, maar kunt u bij het waterschap wel in aanmerking komen voor het lagere tarief watersysteemheffing natuurterreinen.

  Net als bij de watersysteemheffing ongebouwd geldt een tarief per hectare, maar het tarief per hectare is voor de watersysteemheffing natuurterreinen aanzienlijk lager.


  Watersysteemheffing ingezetenen (gebruiker)

  Als u gebruiker (huurder of woningeigenaar die ook in de woning woont) bent van een woonruimte dan legt het waterschap aan u een aanslag watersysteemheffing ingezetenen op.

  Per waterschap geldt een vast bedrag per woonruimte. Niet van belang is de hoogte van de WOZ-waarde of het aantal bewoners.

  De watersysteemheffing ingezetenen (de vroegere ingezetenenomslag) wordt geheven van degene die volgens de Basisregistratie personen woont in het gebied van het waterschap en een woonruimte gebruikt. Het is een tijdstipbelasting: bepalend is de situatie op 1 januari. Een verhuizing nadien heeft dus geen invloed op de heffing.

  Als er meerdere gebruikers zijn van dezelfde woonruimte dan wordt maar één aanslag opgelegd. Het waterschap maakt de keuze aan wie de aanslag wordt opgelegd.


  HEFFINGSTIJDVAK

  Bij de watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd, natuurterreinen en ingezetenen is sprake van een heffingstijdvak van een jaar. Wie de belastingplichtige is, wordt alleen beoordeeld naar de situatie op 1 januari van het betreffende belastingjaar.

  Als u in de loop van het jaar uw woning verkoopt, dan wordt uw aanslag watersysteemheffing gebouwd dus niet verminderd door het waterschap. Gebruikelijk is dat de verkoper vraagt de watersysteemheffing voor de resterende periode van het jaar via de notaris te verrekenen met de koper. De koper ontvangt van het waterschap pas een aanslag watersysteemheffing gebouwd met ingang van 1 januari van het jaar na aankoop.

  Ook de watersysteemheffing ingezetenen wordt geheven voor een geheel kalenderjaar. Als u verhuist in de loop van het jaar, dan wordt uw aanslag niet verminderd door het waterschap. Voor het nieuwe adres krijgt u pas met ingang van het volgende kalenderjaar een aanslag watersysteemheffing ingezetenen. Dit is een regel die door alle waterschappen wordt toegepast, zodat er geen dubbele heffing kan ontstaan.


 • BELASTINGPLICHTIGE WATERSYSTEEMHEFFING

  Voor de watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen bent u belastingplichtig als u op 1 januari van het betreffende belastingjaar als eigenaar (of zakelijk gerechtigde) bij het Kadaster staat vermeld.

  Als er meerdere eigenaren zijn dan wordt maar één aanslag opgelegd. Het waterschap maakt de keuze aan wie de aanslag wordt opgelegd. Die keuze moet gebaseerd zijn op bekendgemaakte beleidsregels. Die beleidsregels verschillen per waterschap.

  Het kan voorkomen dat u eigenaar bent, terwijl er ook een ander is die een ander soort recht heeft, bijvoorbeeld een vruchtgebruiker, erfpachter of opstaller. In zulke gevallen behoort de aanslag watersysteemheffing niet aan u, maar aan de vruchtgebruiker, erfpachter of opstaller te worden opgelegd.

  Als er geen sprake is van erfpacht maar u grond verpacht, dan bent u als verpachter belastingplichtig. Wel is het mogelijk dat u op grond van het Pachtprijzenbesluit maximaal 50 procent van de watersysteemheffing doorberekent aan de pachter bij pachtovereenkomst die bij de Grondkamer is geregistreerd.

  Als degene die op 1 januari eigenaar was van een onroerende zaak is overleden voordat de aanslag watersysteemheffing is opgelegd door het waterschap, dan wordt de aanslag watersysteemheffing opgelegd aan "de erven". De erfgenamen zijn immers in de plaats getreden van de overledene.


  WATERSYSTEEMHEFFINGSTARIEF

  Hoeveel watersysteemheffing u moet betalen, verschilt per situatie. De watersysteemheffing ingezetenen wordt opgelegd naar een vast bedrag per woonruimte. De watersysteemheffing gebouwd wordt opgelegd naar een percentage van de WOZ-waarde. De watersysteemheffingen ongebouwd en natuurterreinen worden opgelegd naar een tarief per hectare.

  Waterschappen kunnen in bepaalde gevallen tariefdifferentiaties toepassen waardoor voor sommige situaties hogere of lagere tarieven gelden. Zo is een tot 75 procent lager tarief mogelijk voor buitendijks gelegen onroerende zaken en voor onroerende zaken die volgens de legger van het waterschap worden gebruikt als waterberging. Voor bemalen gebied is een tot 100 procent hoger tarief mogelijk.

  De tarieven voor de watersysteemheffingen worden jaarlijks vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap.


  KWIJTSCHELDING

  Bij een laag inkomen en weinig vermogen kunt u bij bepaalde belastingen in aanmerking komen voor kwijtschelding.

  Daarvan zijn door de waterschappen uitgezonderd de aanslagen watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen. Hiervoor kunt u dus nooit in aanmerking komen voor kwijtschelding.

  Bij de watersysteemheffing ingezetenen kunt u wel in aanmerking komen voor kwijtschelding, als u aan alle voorwaarden voor kwijtschelding voldoet.


  CONTROLE AANSLAGEN WATERSYSTEEMHEFFING

  Als u eigenaar (of zakelijk gerechtigde) bent van een gebouwd eigendom is het raadzaam om te beoordelen hoe de (onder)grond in de heffing wordt betrokken door de gemeente en het waterschap. Het waterschap heft de watersysteemheffing gebouwd naar een percentage van de door de gemeente bepaalde WOZ-waarde.

  Grond die de gemeente bij de bepaling van de WOZ-waarde heeft toegerekend aan een WOZ-object en waaraan een waarde is toegekend, behoort het waterschap niet te belasten met watersysteemheffing ongebouwd. Als u eigenaar bent van een groot perceel (meer dan 10.000 m2) of eigenaar bent van meerdere percelen, betaalt u mogelijk te veel watersysteemheffing.

  Ostraka belastingadviseurs controleert voor u de aanslagen watersysteemheffing op dit soort punten en dient eventueel een bezwaarschrift in tegen de opgelegde aanslagen.


  BEZWAAR TEGEN DE AANSLAG

  Speelt een van de hiervoor genoemde punten op het gebied van de watersysteemheffing bij u of twijfelt u om andere redenen aan de juistheid van een aan u opgelegde aanslag watersysteemheffing en wilt u in bezwaar? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met ons.


  , , laatst gewijzigd 24-02-2021.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.