ZUIVERINGSHEFFING EN VERONTREINIGINGSHEFFING WOONRUIMTE

 • ZUIVERINGSHEFFING EN VERONTREINIGINGSHEFFING

  Een aanslag zuiveringsheffing wordt door het waterschap of het belastingsamenwerkingsverband (bijvoorbeeld SVHW, BSR, BWB of BSOB) opgelegd aan een gebruiker van een woonruimte van waaruit afvalwater wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering. De zuiveringsheffing wordt gebruikt ter dekking van de kosten van het waterschap voor het zuiveren van afvalwater in zuiveringsinstallaties van het waterschap.

  Het waterschap of het belastingsamenwerkingsverband legt een aanslag verontreinigingsheffing op aan een gebruiker van een woonruimte van waaruit afvalwater wordt afgevoerd op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het waterschap. Of een oppervlaktewaterlichaam in beheer is bij een bepaald waterschap is vastgesteld in een provinciale verordening. De verontreinigingsheffing wordt gebruikt ter dekking van de kosten van het waterschap voor de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.


  HEFFING PER ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

  De zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing wordt van particulieren geheven per zelfstandige woonruimte. Van een zelfstandige woonruimte is sprake als een woonruimte eigen sanitaire voorzieningen heeft, zoals: keuken, toilet en douche.

  Als er geen sprake is van een zelfstandige woonruimte dan worden voor de zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing de onzelfstandige woonruimten tezamen beschouwd als een bedrijfsruimte. In dat geval wordt geen aanslag voor een woonruimte opgelegd aan de bewoners, maar krijgt de verhuurder een aanslag voor een bedrijfsruimte.


  HEFFINGSGRONDSLAG WOONRUIMTE

  De hoogte van de zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing wordt berekend per vervuilingseenheid (v.e.). Een vervuilingseenheid staat voor de hoeveelheid afvalwater die één persoon gemiddeld per jaar afvoert.

  Er wordt gewerkt met een wettelijk forfait. Elk huishouden dat uit twee of meer personen bestaat wordt wettelijk voor drie vervuilingseenheden aangeslagen. Daarom speelt het werkelijke aantal personen geen rol. Enkel als u alleen woont, komt u voor een lagere aanslag van één vervuilingseenheid in aanmerking.


 • BELASTINGPLICHTIGE WOONRUIMTE

  De gebruiker van de woonruimte is de belastingplichtige. U kunt ook gebruiker zijn als u niet in de Basisregistratie personen (vroeger: GBA) staat ingeschreven op het adres.

  Als er meerdere gebruikers van één woonruimte zijn, dan moet het waterschap een keuze maken aan wie de aanslag zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing wordt opgelegd. Het waterschap moet die keuze baseren op bekendgemaakte beleidsregels. Die beleidsregels kunnen per waterschap verschillen.


  GEDURENDE HET JAAR WIJZIGT DE GEBRUIKSSITUATIE

  Meestal kent het waterschap een regeling waardoor rekening wordt gehouden met veranderingen gedurende het kalenderjaar, zoals een vermindering naar één bewoner per woonruimte of bij een verhuizing. Waterschappen passen hun eigen regels op dit punt soms niet juist toe, waardoor u mogelijk te veel betaalt. Wij beoordelen dit voor u en maken zo nodig bezwaar tegen uw aanslag zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing.


  IBA / SEPTICTANK

  Als er een IBA / septictank aanwezig is, kan voor de aanslagoplegging van belang zijn wie de eigenaar en beheerder daarvan is. Wij beoordelen voor u of u terecht wordt aangeslagen voor de zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing en of u niet te veel betaalt.


  MEER WETEN? VRAAG HET ONS

  Speelt een van de hiervoor genoemde punten op het gebied van zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing bij u en wilt u daarover meer weten? Neem contact op met Ostraka belastingadviseurs voor een vrijblijvende kennismaking.


  GEMEENTELIJKE RIOOLHEFFING

  N.B. U ontvangt naast de aanslag zuiveringsheffing van het waterschap ook een aanslag rioolheffing van de gemeente als u als gebruiker afvalwater op de gemeentelijke riolering afvoert.


  JURISPRUDENTIE OVERZICHT

  Uitspraken van de belastingrechter die betrekking hebben op de zuiveringsheffing, kunt u op onze website op onderwerp gesorteerd raadplegen (zie ons jurisprudentieoverzicht zuiveringsheffing).


  , , laatst gewijzigd 28-02-2017.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.