WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME

 • Belastingadviseurs vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).


  Uitzondering bezwaar- en beroepsprocedures

  De Wwft is niet van toepassing op belastingadviseurs voor zover zij voor een cliënt werkzaamheden verrichten betreffende de bepaling van diens rechtspositie, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding (art. 1a, lid 5, Wwft). Een bezwaarprocedure valt ook onder de term rechtsgeding (NOB en RB, Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft voor belastingadviseurs, 12 december 2018, p. 19).

  Bij een bezwaar- of beroepsprocedure verricht Ostraka belastingadviseurs dus geen cliëntenonderzoek en is Ostraka belastingadviseurs niet verplicht tot het melden van eventuele ongebruikelijke transacties.

  N.B. Deze uitzondering geldt slechts in het kader van de Wwft. Daarbuiten hebben belastingadviseurs namelijk - in tegenstelling tot advocaten - geen wettelijk verschoningsrecht.

 • Belastingadvies en -aangiften

  De verplichtingen die voor belastingadviseurs uit de Wwft voortvloeien, houden kort gezegd in (1) dat bij belastingadvies en belastingaangiften Ostraka belastingadviseurs erop toeziet dat cliënten zich vóór aanvang van de dienstverlening identificeren; en (2) dat wij ongebruikelijke geldtransacties melden.


  ad 1: Identificatieplicht

  Op grond van de Wwft moet identificatie van onze cliënten vóór aanvang van de dienstverlening plaatsvinden. Dit houdt onder meer in dat:

  • bij rechtspersonen: de persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt zich moet legitimeren en moet toestaan dat van zijn/haar geldige legitimatiebewijs een kopie, foto of scan wordt gemaakt. Ostraka belastingadviseurs raadpleegt het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel om de bevoegdheid van de vertegenwoordiger na te gaan;
  • bij natuurlijke personen: u zich moet legitimeren en u moet toestaan dat van uw geldige legitimatiebewijs een kopie, foto of scan wordt gemaakt.

  Als Ostraka belastingadviseurs een kopie, foto of scan maakt van uw legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) dan wordt dat gedaan met behulp van een ID-cover. Daarbij moeten de volgende gegevens van u zichtbaar zijn: uw voornamen, achternaam en geboortedatum. Tevens moet van het legittmatiebewijs zichtbaar zijn: de aard, het nummer, de datum van uitgifte en de plaats van uitgifte.


  ad 2: Meldplicht ongebruikelijke transacties

  De Wwft verplicht Ostraka belastingadviseurs om ongebruikelijke financiële transacties te melden. Ongebruikelijke transacties zijn:

  • transacties van € 10.000,- of meer in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen;
  • transacties die aanleiding geven te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme; of
  • transacties van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft in een staat die op grond van art. 9 van de vierde anti-witwasrichtlijn in gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie is aangewezen als een staat met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme.

  Meer informatie over de Wwft kunt u onder andere vinden bij het Bureau Financieel Toezicht en de Financial Intelligence Unit - Nederland.


  versie 1.2, datum .

  25-10-2021


 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.